Replik: Vi stärker arbetet mot hedersförtryck

Alla förskolor ska tydligt ta ställning för jämställdhet mellan flickor och pojkar.

I en artikel på DN Debatt Länk till annan webbplats. beskriver forskaren Hanna Cinthio hur vardagen för barn i vissa av Malmös förskolor präglas av företeelser som könsseparation och en stark laddning till kroppen. Cinthio eftersöker ett bättre stöd för anställda i förskolan med tydliggöranden och konkreta riktlinjer.

Skolverket är medvetna om den utmaning förskolepersonal står inför i de här frågorna. Till att börja med vill vi framhålla några viktiga utgångspunkter som har betydelse i sammanhanget. Utbildningen i förskolan ska utgå ifrån de värderingar som finns i skollag och i läroplanen. Det innebär att förskolan tydligt ska ta ställning för alla människors lika värde och för jämställdhet mellan flickor och pojkar. Alla tendenser mot att barn begränsas på grund av exempelvis sitt kön ska aktivt motverkas. Vidare är förskolans demokratiuppdrag tydligt. Utbildningen ska även spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter, vilket innebär att de ska få sina fri- och rättigheter respekterade och få möjlighet till delaktighet och medbestämmande. Detta gäller för alla förskolor, både kommunala och fristående med eller utan konfessionell inriktning. Det är alltså inte något som kan väljas bort.

Den som driver en förskola ansvarar för att skapa förutsättningar för att personalen får kompetensutveckling och förutsättningar att arbeta i enlighet med skollagen och läroplanens krav. Kommunen har även tillsynsansvar för förskolor som drivs av enskild aktör.

Skolverket arbetar aktivt med att stödja förskolor och skolor i deras demokratiuppdrag. Detta sker bland annat inom våra nationella skolutvecklingsprogram. Efter årsskiftet kommer Skolverket ut med ytterligare stöd till skolorna kring ett stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Delar som kommer att belysas där är bland annat hur förskolan kan identifiera utsatthet hos barn samt betydelsen av samarbete med hemmen. Vidare kommer Skolverket tillsammans med Socialstyrelsen att sända ett webbinarium, som bland annat innehåller konkreta exempel på hur förskolan kan arbeta förebyggande och i samverkan kring frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

För att ytterligare stötta förskolorna kommer Skolverket inom kort att ta fram nationella kvalitetsmål där även demokratiuppdraget och värdegrundsarbete ingår. Utifrån dessa kvalitetsmål ska myndigheten föra regelbundna dialoger med varje huvudman för förskola, skola och gymnasieutbildning kring den verksamhet som bedrivs. Detta kommer att kunna ge oss tydliga signaler på vad som ytterligare behöver förbättras i förskolornas värdegrundsarbete och demokratiska uppdrag. Därmed kan vi även förbättra det stöd som förskolorna så väl behöver i dessa frågor.

Alla barn ska ha samma möjligheter till att utvecklas och lära. Förskolan har en viktig roll i att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och Skolverket ska stödja förskolan i det uppdraget. Det är ett ansvar som vi tar på största allvar.

Ulrika Lundqvist
Tf chef för avdelningen skolutveckling

Publicerades den .