Replik: ”Förskolläraren vet när digitala verktyg ska användas”

Skolverket: Skärmar ska användas som redskap för barnen, inte för konsumtion. Vi litar på att förskollärarna har kompetens att avgöra när digitala verktyg är lämpliga.

De forskare som skriver på DN Debatt lyfter viktiga frågor om hur digitala verktyg används i förskolan och efterlyser rekommendationer för de yngsta barnen. Rekommendationer som har bäring på folkhälsan är Folkhälsomyndighetens ansvar. Skolverket vill emellertid gärna bemöta de delar i artikeln som avser förskolans digitalisering.

Debatten om barns användande av digitala medier och digitala verktyg är angelägen. Digitaliseringen i samhället är genomgripande och påverkar även barnen, inte minst i hemmet och på fritiden. Här spelar förskolan en viktig roll genom att bidra till att barnen får möjlighet att utveckla en första förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen. Förskolan omfattas av regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet och det är anledningen till att digital kompetens och digitala verktyg tas upp i läroplanen.

I förskolan finns såväl analoga som digitala lärverktyg, och det är förskolläraren som genom sin utbildning har kunskapen att veta när det ena eller det andra verktyget ska användas – för barnens möjlighet att lära, utvecklas och inte minst att få förundras. Digitala verktyg i förskolan används till exempel för att arbeta med barnens språkutveckling, naturkunskap, matematiskt tänkande, skapande och med samarbete.

Det är även en demokratifråga att alla barn i skolväsendet ska få möjlighet att bekanta sig med digitala verktyg som de möter i vardagen. Förskolan ska alltså inte bidra till en konsumtion av applikationer, utan ge barn ytterligare verktyg och möjligheter. Vi har full tillit till att förskollärarna har kompetens att avgöra när digitala eller analoga verktyg, eller en kombination av båda, är bäst lämpade att använda.

Vi vill också betona att utveckling av barnens digitala kompetens bara är en liten del i förskolans breda uppdrag.

Som forskarna skriver finns det även positiva effekter av digitala verktyg. Skolverket menar att det är dessa positiva effekter som förskolan ska ta vara på. Skärmar ska användas som redskap för barnen – inte för konsumtion.

Det får aldrig råda någon tvekan om att utbildningen i förskolan ska stödja barns utveckling och lärande. Det är lärande, utveckling och omsorg som ska stå i fokus i förskolan, oavsett om de valda lärverktygen är analoga eller digitala.

Pernilla Sundström Fast, enhetschef, Skolverket


Repliken är även publicerad i DN, den 15 juni 2022

DN Debatt Repliker. ”Förskolläraren vet när digitala verktyg ska användas” Länk till annan webbplats.

Publicerades den .