Replik: Medborgarinitiativ sprider felaktigheter om svenska läroplaner 

Det finns två allvarliga faktafel i Medborgarinitiativet Vi tillsammans debattartikel i Epoch Times om Skolverkets läroplaner. De skriver att ”Skolverket vill till exempel att barn utforskar sin sexualitet redan i förskolan” och ”Bakom nyordningen står EU och WHO:s standard för sexualkunskap”. Båda påståendena är fel i sak.

Det står ingenting om sexualitet i läroplanen för förskolan, (Läroplan för förskolan, Lpfö 18). Läroplanen ändrades 2018 och trädde i kraft 2019. Den har inte ändrats sedan dess. Däremot skedde en förändring i läroplanen för grundskolan inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer under förra året. Den läroplanen gäller inte förskolan.

Det stämmer inte heller att WHO eller EU har påverkat eller deltagit i arbetet med uppdateringarna av läroplanerna. Det är enbart svenska myndigheter och organisationer som är inblandade i uppdateringar av de svenska läroplanerna. Processen vid en förändring av läroplanen inleds generellt med att Skolverket får ett uppdrag av regeringen att ge förslag på ändringar.

Skolverket involverar därefter forskare, svenska myndigheter, högskolor, universitet och organisationer för att samla så mycket information som möjligt. Utifrån det utarbetar Skolverket sedan förslag på uppdateringar i den eller i de aktuella läroplanerna. Därefter skickar man förändringsförslagen på remiss till ansvariga inom skolan, organisationer, myndigheter och andra relevanta remissinstanser för att hämta in synpunkter. I det sista steget bearbetar Skolverket förslagen igen och lämnar över förändringsförslagen till regeringen, som slutligen fattar beslut om ändringarna.

Läroplansförändringarna inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, som infördes 2022, syftar till att stärka undervisningen utifrån de behov som bland annat lärare och elever har uttryckt. Förändringarna berör grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Debatten om barns rättigheter och självklara rätt att inte bli sexualiserade är oerhört viktig och bör utgå från korrekta fakta. Det är därför olyckligt att medborgarinitiativet Vi tillsammans sprider felaktigheter om innehållet i förskolans läroplaner. Det riskerar att orsaka onödig oro bland föräldrar och andra anhöriga.

Skolverket vill därför än en gång betona att det inte finns några som helst skrivningar om sexualitet i förskolans läroplan. Den som är orolig eller undrar vad förskolans läroplan innehåller, kan ta del av dessa på www.skolverket.se, under rubriken Undervisning. Det går även bra att nå Skolverket via mejl eller telefon om man har frågor.

Roger Persson, tillförordnad enhetschef på Skolverket

Publicerades den .