Replik: Det behövs en digitaliseringsstrategi för skolväsendet

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 24 april framför tre forskare kritik mot Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Artikeln lyfter flera viktiga frågor och skribenterna lämnar också ett antal förslag.

Att alla barn och elever under sin skoltid får möjlighet att utveckla digital kompetens är en demokrati- och likvärdighetsfråga eftersom det är en förutsättning för att kunna delta i samhällsliv, studier och kommande arbetsliv. Både forskning och praktiska erfarenheter belyser såväl risker som möjligheter med skolans digitalisering. Skolverket delar skribenternas åsikt att det är viktigt med en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, där risker och möjligheter, kompetensen i skolorna samt resultat av forskning beaktas. Vårt förslag syftar till att öka likvärdigheten i förskola, skola och vuxenutbildning genom att formulera gemensamma och övergripande målsättningar att samarbeta mot. De övergripande målen i den föreslagna strategin handlar både om att ta tillvara på de möjligheter digitalisering ger i olika skolformer, och samtidigt hantera riskerna på ett klokt och välgrundat sätt med barns och elevers utveckling, lärande och hälsa i fokus.

Skolverkets förslag vilar på en bred vetenskaplig grund och nationella och internationella erfarenheter av digitalisering i skolan. Resultat av forskning visar att det inte finns en entydig slutsats om hur digitalisering påverkar undervisning och förutsättningar för utveckling och lärande. Den lokala kontexten är viktig och den varierar i hög grad. Exempelvis med avseende på tillgången på digitala verktyg, professionernas digitala kompetens och lärarnas syften i undervisningen. Därför har vi också samverkat med skolchefer, rektorer, lärare och elever för att ta reda på vilka behov de upplever kopplat till skolans digitalisering och hur dessa behov prioriteras mot varandra.

Det finns ett brett vetenskapligt stöd för att lärarprofessionens didaktiska val är avgörande för undervisningens kvalitet och för elevernas måluppfyllelse. Skolans digitalisering medför att förskollärare och lärare ställs inför nya didaktiska överväganden i planering och genomförande av undervisning, inte minst med tanke på de utmaningar i form av exempelvis distraktioner och ”multi-tasking” som digitala verktyg i undervisningen kan medföra. I förslaget till digitaliseringsstrategi är därför särskilt betonat att rektorer och huvudmän ska ge lärarprofessionen tid och möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt lärande för att utveckla undervisningen med fokus på barns och elevers utveckling och lärande.

Utifrån det beslut som regeringen fattar om en ny strategi och den vilja den nuvarande regeringen har gällande skolans fortsatta digitalisering kommer Skolverket att ta fram en handlingsplan för att konkretisera de övergripande målsättningarna i strategin. Den nationella handlingsplanen kommer att beskriva och konkretisera vad som behöver göras och vilket ansvar som ligger på lokal respektive nationell nivå för att vi gemensamt ska nå målen.

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket

Publicerades den .