Replik: Viktigt att fler väljer utbildning som leder till jobb

I en debattartikel i Göteborgsposten den 10 januari 2024 skriver företrädare för industribranschen i Västra Götaland att fler, inte färre, behöver kunna välja teknikutbildningar. Skolverket delar bilden att fler behöver utbildas mot yrken inom industrin. Samtidigt är behovet av arbetskraft stort inom flera områden och det är därför viktigt att se till behoven på hela arbetsmarknaden vid planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

När Skolverket har tittat på hur utbildningsutbudet inom gymnasieskolan bör utvecklas framåt, är vår slutsats att naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet bör behållas på nuvarande nivå i de allra flesta län i Sverige. Detta trots att det under lång tid har utbildats fler på högskoleförberedande program än vad som behövs för att fylla platserna på landets högskoleutbildningar. Vi ser att elever som har läst naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet i relativt stor utsträckning fortsätter till högskolestudier efter gymnasieskolan. De är alltså en viktig del av rekryteringsbasen till högre utbildning.

Sammantaget behöver det ske en minskning av utbudet av högskoleförberedande program i samtliga län. Detta för att skapa utrymme för en ökning av platser på flera av yrkesprogrammen, där behoven av kompetens är mycket stora. Skolverket bedömer att utbudet bör minska framför allt gällande estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

I några län, däribland Västra Götaland, föreslår vi en liten minskning av naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Syftet är att anpassa antalet platser så att de matchar antalet elever som söker programmen. Det innebär alltså inte att färre elever faktiskt kommer att läsa programmen. Om huvudmännen, tillsammans med branschföreträdare och andra aktörer, lyckas locka fler elever att söka dessa utbildningar ser Skolverket positivt på att programmen behålls på samma nivå eller ökar i nivå med elevtillströmningen. Skolverket stödjer på nationell nivå flera initiativ som syftar till att öka intresset för teknik och naturvetenskap.

Skolans har ett brett uppdrag och det finns många avvägningar som behöver göras när framtidens gymnasieutbildningar planeras. Skolverket ser samtidigt, precis som skribenterna i debattartikeln, att vi behöver få fler ungdomar att välja utbildningar som faktiskt leder till jobb. Ett utbildningsutbud som matchar både arbetsmarknadens behov och ungdomars efterfrågan är en viktig del för att Sverige framöver ska vara en ledande kunskapsnation med ett konkurrenskraftigt näringsliv och en stark välfärd. Grundskolans studie- och yrkesvägledning har en central roll i detta, och det är viktigt att även parterna på arbetsmarknaden arbetar för att höja intresset för utbildningar som svarar mot det efterfrågade kompetensbehovet. Vi tar tacksamt emot synpunkter och ser fram emot fortsatta diskussioner i arbetet med framtagande av nästa planeringsunderlag.

Anders Håkansson, chef för enheten för Skolinformation, Skolverket

Publicerades den .