Replik: Föreskrifterna ska stärka skolledarnas arbete

I SvD den 11 januari framför företrädare för Sveriges Skolledare farhågor för att en ökad detaljreglering av skolväsendet kan riskera att driva bort dem som skolan allra mest behöver – skolledare och lärare. Som exempel på den ökade detaljregleringen använder debattörerna det förslag till föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete som var ute på remiss under hösten 2023 och som Skolverket utarbetar på uppdrag av regeringen. Föreskrifterna tas fram med syfte att öka tydligheten kring det systematiska kvalitetsarbetet och att förbättra Skolinspektionens möjligheter att vid behov utfärda vite till huvudmän med stora brister i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Skolverket delar debattörernas åsikt att skolledare och lärare är oerhört viktiga för att alla barn och elever ska kunna erbjudas en verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet. Vår bedömning och förhoppning är att de kommande föreskrifterna tillsammans med befintliga bestämmelser om det systematiska kvalitetsarbetet, det nationella kvalitetssystemet och kvalitetsdialogerna ska bidra till att stärka deras arbete. Föreskrifterna innebär att huvudmän, rektorer och lärare får tydligare ramar för sitt systematiska kvalitetsarbete, vilket kan underlätta deras ansvarstagande och i förlängningen stärka deras yrkesstolthet och vilja att arbeta kvar på sina viktiga uppdrag

Debattörerna menar att föreskrifterna riskerar att standardisera det systematiska kvalitetsarbetet på bekostnad av den variation och mångfald som behöver prägla det elevnära arbetet. Skolverket delar bilden av att det elevnära arbetet är viktigt. Vår erfarenhet är dock att många huvudmän och rektorer upplever att det är svårt att utforma det systematiska kvalitetsarbetet, att veta vad man ska fokusera på och prioritera. I våra kvalitetsdialoger möter vi huvudmän som vill samtala om organisering och innehåll i det systematiska kvalitetsarbetet. Många av dem beskriver att det nationella kvalitetssystemet är till hjälp i det arbetet och gör det möjligt för dem att skapa en mer effektiv organisation, utan att för den sakens skull förminska värdet av variationen och mångfalden i det elevnära arbetet. Varken föreskrifter eller kvalitetssystem styr heller sådana detaljerna i kvalitetsarbetet som till exempel hur den konkreta uppföljningen ska genomföras eller vad som på detaljnivå ska ingå i den. En huvudman eller rektor som har en verksamhet som fungerar väl i relation till de obligatoriska områdena behöver inte fördjupa sig mer i dessa områden och kan i stället lägga tid på andra områden som de, på lokal nivå, ser behov av att prioritera.

Skolverket instämmer i att det är avgörande att eventuella nya föreskrifter inte blir en uppgift för bara skolledningen. Vi delar också uppfattningen att verksamheten inom och mellan alla nivåer i styrkedjan samt mellan stat och huvudman behöver präglas av tillit, rätt förutsättningar och rätt kompetenser, Vi bedömer dock inte att införandet av föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet skulle stå i motsats till detta. I stället kan de utgöra en bra utgångspunkt för dialog mellan olika nivåer kring frågor som rör resultat i förhållande till förutsättningar och arbetsprocesser. Till stöd i sådana samtal kan kvalitetssystemets faktorer för framgångsrik skolutveckling vara till stöd.

Avslutningsvis vill vi understryka att det krävs ett gemensamt långsiktigt och uthålligt arbete om vi ska kunna stärka utvecklingen mot en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det är inget som en ensam myndighet, huvudman, rektor eller lärare kommer att klara på egen hand. Genom att utgå från gemensamma ramar för arbetet kan vi skapa en nationell samling och ett gemensamt fokus för det kanske viktigaste vi alla har att göra. Vi bedömer att föreskrifterna, kvalitetssystemet och kvalitetsdialogerna kan utgöra sådana ramar och bidra till att förbättra den lokala och den nationella förståelsen av vilka utmaningar vi har och hur lösningarna på dem kan se ut.

Tommy Lagergren, chef för avdelningen för Skolutveckling på Skolverket

Publicerades den .