Pressmeddelande

En tydlig återgång till mer undervisning i skolans lokaler

Många högstadieskolor har återgått till mer närundervisning, det vill säga att elever undervisas i skolans lokaler i stället för på distans. Detsamma gäller för gymnasieskolan. Det är nu vanligast med en jämn fördelning av när- och distansundervisning. Det visar en undersökning som Skolverket har gjort.

– Det är en stor utmaning för skolan att hantera risken för smittspridning. Det verkar nu finnas en bättre balans mellan den hanteringen och de negativa risker som finns av alltför omfattande fjärr- och distansundervisning, till exempel när det gäller elevers lärande och välbefinnande, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Många skolor har återgått till mer närundervisning

I mitten av januari i år hade två av tre kommuner eller huvudmän för friskolor helt eller delvis övergått till fjärr- eller distansundervisning vid de flesta av sina högstadieskolor. Det är nu en mindre andel, ungefär hälften, som anger det. Bland de kommuner och huvudmän för fristående skolor som bedriver fjärr- eller distansundervisning svarar de flesta att det rör sig om ungefär hälften eller en mindre del av undervisningen. Detta är en tydlig minskning av omfattningen av fjärr- eller distansundervisning i högstadiet jämfört med föregående undersökning då den oftast omfattade all eller nästan all undervisning vid de aktuella skolorna.

Även gymnasieskolorna, som denna gång inkluderades i undersökningen, har i stor utsträckning börjat återgå till mer närundervisning. Nu anger kommunerna och huvudmännen för friskolor oftast att ungefär hälften av undervisningen i gymnasieskolan sker på distans.

– Smittspridningen ser olika ut i olika delar av landet och vi ser att fjärr- och distansundervisning används mer i flera regioner där smittläget är fortsatt högt, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Prioriterade elevgrupper får undervisning i skolans lokaler

Precis som förra undersökningen visar denna uppföljning att huvudmännen prioriterar närundervisning för elever som är i behov av stöd eller som utifrån sina hemförhållanden behöver undervisning i skolans lokaler.

I återgången till mer närundervisning i gymnasieskolan prioriteras elever vid introduktionsprogram. Det är också en stor del som prioriterar elever på yrkesprogram eller som läser det sista året på utbildningen.

– Elever som har svårt att klara skolarbetet eller som lever i social utsatthet behöver mer stöd och en trygg undervisningsmiljö. Våra undersökningar pekar på att skolorna tar ansvar för och prioriterar närundervisning för dessa elever, säger Peter Fredriksson.

Om undersökningen

Skolverkets intervjuundersökning ger en ögonblicksbild av i vilken omfattning som årskurs 7–9 i grundskolan samt gymnasieskolan har övergått till fjärr- och distansundervisning. Samtliga landets 290 kommuner och 10 gymnasieförbund samt 49 enskilda huvudmän kontaktades under två dagar, den 8–9 februari 2021. Svarsfrekvensen var 91 procent för högstadiet och 86 procent för gymnasieskolan.

Fjärr- och distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskolan

Bakgrund

Regeringen beslutade den 7 januari 2021 att utöka möjligheten för huvudmän att kunna övergå till fjärr- eller distansundervisning för grundskolans årskurs 7–9. Detta för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, och därmed minska spridningen av covid-19. De utökade möjligheterna till fjärr- eller distansundervisning i högstadiet avser skolor som fortsatt hålls öppna. Sedan tidigare finns det andra möjligheter för grundskolor att övergå till fjärr- eller distansundervisning, till exempel med anledning av att verksamheten inte gått att bedriva på grund av hög frånvaro bland personalen eller efter samråd med smittskyddsläkare i regionen. Det finns också sedan tidigare möjlighet att bedriva viss undervisning via fjärr eller distans om lärare eller elever inte varit närvarande därför att de följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens rekommendationen om undervisning på distans för gymnasieskolor ersattes från och med måndagen den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning. Rekommendationen gäller fram till och med den 1 april 2021.

Relaterat

Många högstadieskolor undervisar nu på distans

Kontakt

För kommentarer av Peter Fredriksson, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00.
För frågor om rapporten, kontakta Filip Nilsson, undervisningsråd, 08-527 330 56.

Publicerades den .