Pressmeddelande

Andelen behöriga lärare ökar

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan, jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns i förskoleklass. Samtidigt ökar antalet lärarassistenter kraftigt. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2020/21.

– Det är glädjande att andelen behöriga lärare ökar i nästan alla skolformer. Men vi behöver fortfarande fler utbildade och legitimerade lärare, inte minst i skolor med stora utmaningar. Alla elever har rätt till en utbildad och skicklig lärare, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Grundskolan – sju av tio lärare behöriga

I grundskolan är andelen lärare med legitimation med behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen 70,9 procent. Det är en viss ökning jämfört med föregående läsår då andelen behöriga lärare var 70,1 procent. Behörigheten är generellt högre bland lärare som undervisar i de lägre årskurserna. Högst andel behörighet bland lärarna finns i ämnena svenska, matematik samt idrott och hälsa medan teknik och svenska som andraspråk har lägst andel behörighet.

Gymnasieskolan – relativt hög behörighet bland lärare

Även i gymnasieskolan ökar andelen behöriga lärare något; till 82,4 procent jämfört med 81,6 procent läsåret innan. Högst andel behöriga lärare finns i ämnena historia, svenska och biologi med omkring 90 procent behöriga lärare. Lägst andel behöriga lärare har ämnena svenska som andraspråk, 46 procent, och teknik, 53 procent.


Andel behöriga lärare i grundskola och gymnasieskola läsåren 2016/17–2020/21


2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Grundskola

71,4

71,4

70,5

70,1

70,9

Gymnasieskola

79,6

80,6

81,4

81,6

82,4

Förskoleklass – högst andel behöriga lärare

Det är fortsatt förskoleklass som har högst andel behöriga lärare och förskollärare med cirka 86 procent. Det är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med föregående läsår.

Högre andel behöriga lärare i kommunala skolor

Lärarbehörigheten är högre i kommunala skolor jämfört med fristående skolor. I kommunala grundskolor är 72,2 procent av lärarna behöriga, i de fristående skolorna är motsvarande siffra 62,1 procent. Inom gymnasieskolan är 85,4 procent av de kommunalt anställda lärarna behöriga medan de fristående skolorna har en lärarbehörighet på 75 procent.

– De allra flesta lärare trivs med sitt arbete och tycker att det är meningsfullt. Vi måste se till att de får goda förutsättningar att göra sitt viktiga arbete. Jag tror också att det behövs många olika vägar in i läraryrket, inte minst för dem som redan har en utbildning, säger Peter Fredriksson.

Lärarassistenter – en starkt ökande yrkesroll

Läsåret 2020/21 hade 4 500 personer en tjänst som lärarassistent vilket motsvarar 3 300 heltidstjänster. Det är drygt 700 fler heltidstjänster än föregående läsår, vilket motsvarar en ökning med 28 procent. Sedan läsåret 2017/18 har antalet lärarassistenter ökat med närmare 1 600 heltidstjänster, eller motsvarande 90 procent. Det finns inga formella utbildnings- eller kompetenskrav för yrkesrollen lärarassistent, utan det är upp till respektive rektor att avgöra vilken kompetens som krävs för att få anställning som sådan.

PM Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21

Sök statistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

Fakta om behörighet och lärarlegitimation

För att en lärare ska få tillsvidareanställning och självständigt kunna sätta betyg krävs legitimation. Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011 och legitimationerna utfärdas av Skolverket. För att få lärarlegitimation krävs en behörighetsgivande lärarexamen. För att få undervisa krävs både legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne.

Relaterat

Skolverkets lägesbedömning 2020 om situationen och utvecklingen i skolväsendet

Prognosen över behovet av lärare och förskollärare

Kontakt

För frågor till generaldirektör Peter Fredriksson, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00.
För frågor om statistiken, kontakta undervisningsråd Karin Zetterberg Grünewald på 08-527 339 14.

Publicerades den .