Prognos över behovet av lärare och förskollärare

Bristen på legitimerade och behöriga lärare och förskollärare riskerar att öka fram till 2033. Det visar Skolverkets lärarprognos 2019 som utgår från 2018 års lärarsituation och sträcker sig fram till år 2033. Cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare väntas att saknas år 2033.

Ta del av prognoser för din region

Du kan själv ta fram prognoser över det totala lärarbehovet, rekryteringsbehovet respektive examinationsbehovet för din region och jämföra upp till tre regioner.

Ta del av prognosresultaten för din region

Behovet av lärare väntas öka

Det totala lärarbehovet beräknas utifrån befolkningsutvecklingen öka med cirka 15 000 heltidstjänster fram till år 2033, en ökning med 8 procent från dagens cirka 191 000 heltidstjänster.

Behov av lärare och pedagogisk personal 2019-2033

Behov av lärare per skol- och verksamhetsform samt behov av övrig pedagogisk personal inom förskola och fritidshem, förändring 2018–2033, antal heltidstjänster.

Behov av lärare och av pedagogisk personal, antal heltidstjänster.

Kommentar: Speciallärare och specialpedagoger avser dem som har en sådan tjänst i aktuella skolformer.

Störst rekryteringsbehov de närmaste åren

Fram till år 2033 beräknas det totala rekryteringsbehovet av lärare och förskollärare bli cirka 160 000 heltidstjänster. Detta beror på ett ökad behov av lärare men framförallt på framtida pensionsavgångar. Störst är rekryteringsbehoven de närmaste fem åren då det behöver rekryteras lärare och förskollärare till motsvarande 69 000 heltidstjänster.

Att behoven är störst den kommande femårsperioden beror på

 • en större befolkningsökning dessa år
 • att visstidsanställda utan lärarutbildning beräknas ersättas av nyutexaminerade behöriga lärare och förskollärare under denna period.

Sett över hela prognosperioden fram till 2033 beräknas rekryteringsbehovet räknat i antal heltidstjänster, vara störst av

 • förskollärare
 • lärare i grundskolans årskurs 7–9
 • lärare i gymnasieskolan.

Totalt rekryteringsbehov av lärare 2019-2033

Totalt rekryteringsbehov av lärare i olika skol- och verksamhetsformer 2019–2023, 2024–2028 och 2029–2033, omräknat till heltidstjänster.

Totalt rekryteringsbehov av lärare omräknat till heltidstjänster.

Kommentar: Med övriga skol-/verksamhetsformer avses grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna

Stort behov av nyutexaminerade lärare

Rekryteringsbehovet kan räknas om till ett examinationsbehov mätt i antal personer. Totalt behöver cirka 188 500 lärare och förskollärare examineras fram till 2033. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel som tar examen kommer cirka 144 000 lärare och förskollärare examineras fram till och med 2033. Om inget förändras så kommer det därmed saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare år 2033.

Störst väntas bristen bli på nyutexaminerade 

 • yrkeslärare
 • ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9
 • grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6.

För att undvika en framtida bristsituation skulle ytterligare 3 000 lärare och förskollärare behöva examineras årligen.

Beräknat examinationsbehov och examination 2019–2033

Beräknat examinationsbehov och beräknad examination 2019–2033, efter program och inriktning på lärarutbildningen.

Risk för sjunkande behörighet

Det finns redan idag en brist på behöriga lärare. Totalt sett över samtliga skol- och verksamhetsformer i prognosen, frånsett förskola och fritidshem, var andelen behöriga lärare 71 procent räknat i heltidstjänster år 2018. Ytterligare 12 procent saknade behörighet men hade en pedagogisk högskoleexamen och 7 procent saknade pedagogisk högskoleexamen men hade en tillsvidareanställning. Dessa båda kategorier antas i prognosen som regel bli behöriga att undervisa i de skolformer och ämnen de arbetar i. Totalt rör det sig om cirka 24 000 heltidstjänster. För detta kommer det krävas behörighetsgivande fortbildning.

Visstidsanställda lärare utan pedagogisk högskoleexamen utgjorde 10 procent av lärarkåren år 2018, eller närmare 13 000 heltidstjänster, och har ökat under de senaste åren. Denna grupp antas i prognosen ersättas av nyutexaminerade lärare under den första femårsperioden 2019–2023.

Stora skillnader mellan olika delar av landet

Prognosen finns också uppdelad per län och det är stora skillnader mellan olika delar av landet vad gäller det ökade behovet av lärare och förskollärare. Hälften av landets totala rekryteringsbehov finns i de tre storstadslänen. Fram till 2033 beräknas rekryteringsbehovet i Stockholms län uppgå till 32 000 heltidstjänster. För Västra Götalands län är motsvarande siffra 27 000 och för Skåne län omkring 21 000 heltidstjänster.

När rekryteringsbehovet sätts i relation till storleken på 2018 års lärarkår i respektive län så är rekryteringsbehovet fram till 2033 störst i

 • Gotlands län
 • Västmanlands län
 • Uppsala län
 • Södermanlands län.

Minst rekryteringsbehov i förhållande till lärarkåren 2018 har

 • Västernorrlands län
 • Blekinge län
 • Norrbottens län.

Rekryteringsbehov per län 2019-2033

Rekryteringsbehov av lärare och förskollärare 2019–2033 per län, antal och procent av 2018 års lärarkår.

Ta del av prognoser för din region

Du kan själv ta fram en prognos för din region och jämföra upp till tre regioner samtidigt. Uppgifterna kan exporteras till Excel.

Visa prognos för:
Lärarbehovet anger hur det totala behovet av lärare och förskollärare ändras under prognosperioden. Antalet lärare och förskollärare för 2018 räknat i heltidstjänster redovisas. Prognos för motsvarande beräknade behov av lärare och förskollärare räknat i heltidstjänster redovisas för år 2023, 2028 samt 2033. Uppgifterna redovisas för riket och per län.
Rekryteringsbehovet anger hur många nyutexaminerade lärare och förskollärare som behöver rekryteras för att uppfylla det framtida lärarbehovet. Antalet heltidstjänster 2018 redovisas samt hur många heltidstjänster som enligt prognosen kommer att behöva rekryteras för femårsperioderna 2019–2023, 2024–2028 och 2029–2033 samt för hela prognosperioden 2019–2033. Uppgifterna redovisas för riket och per län.
Examinationsbehovet anger antalet personer som behöver examineras för att det beräknade rekryteringsbehovet ska tillgodoses med nyutexaminerade behöriga lärare och förskollärare. Examinationsbehovet redovisas i antal personer. Antalet personer som kommer att behöva examineras enligt prognosen redovisas för femårsperioderna 2019–2023, 2024–2028 och 2029–2033 samt för hela prognosperioden 2019–2033. Uppgifterna redovisas för riket och per riksområde.Senast uppdaterad 10 juni 2020

Innehåll på denna sida