Lärarförsörjningen

Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare men idag är nästan var tredje lärare obehörig. Bristen förväntas dessutom öka till cirka 80 000 lärare och förskollärare 2031. Bristen riskerar att särskilt drabba elever i skolor i utsatta områden.

Variationen är stor när det gäller hur huvudmännen i urvalet arbetar med frågan om lärarförsörjning. Det framgår dock att alla gör någon form av strukturerad analys av kompetens- och behörighetsläget inom sina organisationer.

Vissa huvudmän arbetar systematiskt och brett på alla nivåer med frågan, medan andra huvudmän väljer att arbeta systematiskt inom vissa prioriterade områden. Det finns också huvudmän där den största delen av arbetet med lärarförsörjningen bedrivs på skolorna.

Alla huvudmän i urvalet säger att de på olika sätt arbetar aktivt för att vara attraktiva som arbetsgivare och framhåller arbetsmiljöarbete som en mycket viktig framgångsfaktor när det gäller att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Flera av huvudmännen har centrala stödfunktioner för rekrytering, både för kortare och längre anställningar. Många huvudmän arbetar också med marknadsföring och rekryteringskampanjer. De beskriver att kompetensutveckling är viktigt, både för rektorer och förskolechefer, även om det innebär en stor utmaning att avvara lärare och förskollärare i undervisningen, med den lärarbrist som råder.

Skolverkets PM om lärarförsörjningen

För det vidare, Skolverkets kampanj för lärarförsörjninglänk till annan webbplats

Hitta kompetensutveckling

Senast uppdaterad 13 november 2019