Strategisk kompetensförsörjning

Det här stödet riktar sig till huvudmän och rektorer och är tänkt att underlätta och inspirera i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning.

Glad skolpersonal runt ett bord

Sällan eller aldrig har väl huvudmän och rektorer ställts inför större utmaningar än nu, när det gäller skolans och förskolans kompetensförsörjning. Bristen på behöriga lärare och förskollärare är stor och förväntas bli långvarig. Därför är det i nuläget extra viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning för att kunna erbjuda elever och barn en likvärdig utbildning av god kvalitet.

För att främja en likvärdig utbildning behöver både huvudmän och rektorer kontinuerligt analysera måluppfyllelsen i förhållande till skolans och förskolans förutsättningar. I detta ingår bland annat att fortlöpande se över:

 • resursfördelningen så att verksamheter med särskilt svåra förutsättningar får tillgång till de mest erfarna och välutbildade lärarna och förskollärarna,
 • skolans och förskolans organisation och arbetssätt och
 • behovet av relevant kompetensutveckling.
Schematisk bild över kompetensförsörjningskedjan

Kompetensförsörjningskedjan följer det systematiska kvalitetsarbetet

Att bli en attraktiv arbetsgivare

Lönen är viktig men ett hållbart arbetsliv betyder minst lika mycket. För att personalen ska må bra, trivas och vilja stanna i yrket hela arbetslivet behöver du som arbetsgivare satsa på arbetsmiljön. Åtgärder som främjar en god arbetsmiljö och ökad kvalitet i undervisningen, bidrar också till att stärka läraryrkets attraktionskraft.

Goda resultat och ett gott rykte är viktiga grundförutsättningar för att kunna attrahera, rekrytera och behålla personal inom skola och förskola. Därför behöver du som arbetsgivare arbeta systematiskt för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i verksamheten. Det är inte så krångligt som det låter. Det bygger på fortlöpande dialog och samarbete mellan huvudmannanivån, rektorsnivån samt skolans och förskolans personal, elever och vårdnadshavare.

Attrahera - länkar till webbresurser (PDF) Pdf, 53 kB.

Bra rykte underlättar rekrytering

Även om du som arbetsgivare har väl upparbetade rutiner för rekrytering och bemanning, ställs du ibland inför akuta situationer som snabbt behöver lösas. Det kan till exempel handla om att en lärare eller förskollärare oväntat säger upp sig mitt i eller i slutet av en termin. Ett strukturerat och långsiktigt arbete med rekrytering och bemanning ger en god beredskap för att kunna hantera den här typen av situationer på ett framgångsrikt sätt. Det är också en viktig förutsättning för god kvalitet i verksamheten.

God kvalitet gör dig till en attraktiv arbetsgivare och ett gott rykte underlättar vid rekrytering.

Rekrytera - länkar till webbresurser (PDF) Pdf, 56 kB.

Tryggare personal med introduktion

En introduktion ger nyanställda lärare och förskollärare en bra start. Det är särskilt viktigt för dem som är nya i yrket. En välfungerande introduktion kan bidra till att den nyanställde blir säkrare i sin roll och gör ett bättre arbete. En bra introduktion kan också bidra till att lärare och förskollärare stannar kvar i verksamheten och i yrket.

Det är därför viktigt att du som arbetsgivare arbetar strukturerat och långsiktigt med frågor kring introduktion av nyanställda.

Introducera - länkar till webbresurser (PDF) Pdf, 58 kB.

Kompetensutveckling lönar sig

Tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling, både utifrån enskilda medarbetares behov och verksamhetens behov, är viktig ur ett kvalitetsperspektiv. Det är också en framgångsfaktor när det gäller att attrahera och behålla personal.

I arbetet med kompetensutveckling är det viktigt med samsyn, behovsinventering, central samordning, målmedvetenhet samt uppföljning och analys. Det lönar sig för dig som arbetsgivare att skapa en kultur där personalen lär tillsammans och av varandra. Det gör att lärdomar från kompetensutveckling blir lättare att omsätta i praktiken. När fler lär sig mer tillsammans, främjas verksamhetsutveckling.

Kompetensutveckla - länkar till webbresurser (PDF) Pdf, 56 kB.

Nöjd personal stannar kvar

Allt du gör som arbetsgivare för att attrahera personal ökar även möjligheten att behålla den. Detta omfattar ett strukturerat och långsiktigt arbete med frågor kring bland annat arbetsmiljö, introduktion, kompetensutveckling, kollegialt lärande och verksamhetsutveckling.

All personal inom verksamheten behöver goda förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och få en bra balans mellan arbete och fritid. I detta ingår att du som chef är tillgänglig och ger stöd.

Alla behöver också stimulans och utmaningar. Om du som arbetsgivare ger personalen möjlighet att utveckla sin kompetens, ökar förutsättningarna för att personalen stannar kvar. En viktig del i detta är att skapa en god samarbetskultur. Det bidrar till en bra anda på arbetsplatsen och till att personalen lär av varandra.

Behålla - länkar till webbresurser (PDF) Pdf, 53 kB.

Arbeta systematiskt med kvalitetsutveckling

Ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete främjar både kvalitet och likvärdighet i verksamheten. Genom att inventera, analysera, planera, genomföra och följa upp, synliggörs och delas kunskap om vad just din verksamhet har för styrkor och utvecklingsområden. Detta förutsätter att arbetet bedrivs strukturerat och långsiktigt.

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär bland annat att det ska ske i samverkan med lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Även barns och elevers vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i detta arbete.

Det är viktigt att arbetet med skolans och förskolans kompetensförsörjning ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Några hållpunkter

Huvudmän

I arbetet med skolans och förskolans kompetensförsörjning är det viktigt att huvudmän:

 • genomför systematiska kartläggningar för att få en överblick över behov av lärare och förskollärare på både kort och lång sikt,
 • genomför strukturerade analyser för att få en överblick över vad som behöver göras för att säkra tillgången till bland annat behöriga lärare och förskollärare,
 • långsiktigt planerar och samordnar,
 • säkerställer att hela styrkedjan är involverad,
 • ger stöd till rektorer och
 • kontinuerligt följer upp och analyserar resultaten.

Rektorer

I arbetet med skolans och förskolans kompetensförsörjning är det viktigt att rektorer:

 • inventerar behov av behöriga lärare och förskollärare på både kort och lång sikt i samverkan med huvudmannen,
 • ser över organisation och arbetssätt för att säkerställa att elever och barn i så stor utsträckning som möjligt får undervisning av behöriga lärare och förskollärare,
 • skapar förutsättningar för personalen att delta i kompetensutveckling som gynnar såväl den anställde som verksamheten i stort och
 • kontinuerligt följer upp och analyserar arbetet med kompetensförsörjning i samverkan med huvudmannen.

Se även webbplatsen Strategisk kompetensförsörjning där det finns ett partsgemensamt, samlat stödmaterial för arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

Webbplatsen Strategisk kompetensförsörjning Länk till annan webbplats.


Podcast om strategisk kompetensförsörjning

Avsnitt 1 - Strategisk kompetensförsörjning

I det här avsnittet pratar vi om utmaningarna kopplade till att rekrytera rätt personer till rätt positioner och sen kunna behålla dom. Medverkar i avsnittet gör Pär Olsson, verksamhetschef för grundskolan i Haninge kommun, Eva Arered, undervisningsråd på Skolverket och Therese Gärde som är rektor på Söderbymalmskolan i Haninge.

Transkribering: Strategisk kompetensförsörjning Pdf, 79 kB.

Avsnitt 2 - Vad gör skolan till en attraktiv arbetsplats?

Andra avsnittet på temat strategisk kompetensförsörjning. I det här avsnittet pratar vi om vilka faktorer som får lärare att vilja stanna kvar på sin arbetsplats och hur skolor kan arbeta och organisera sig för att bli den typen av arbetsplats. Medverkar i avsnittet gör Ulf Blossing professor vid Göteborgs universitet, Cecilia Larsson Ståhl rektor på Rosengårdsskolan i Malmö och AnnaKarin Östlund, chef på enheten för kompetensförsörjning i Stockholm stad.

Transkribering: Vad gör skolan till en attraktiv arbetsplats? Pdf, 107 kB.

Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida