Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

Du som är en erfaren och yrkesskicklig lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga mentorsutbildningen. Den förbereder dig inför uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor.

 • Läsåret 23/24

 • 7,5 hp på avancerad nivå

 • Flera lärosäten

 • Helt på distans

Call to action

Anmälan till Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

Nästa omgång av Mentorsutbildningen startar hösten 2023.

Anmälan är nu stängd. På grund av högt söktryck är alla platser fulla. Det går inte att skicka in en sen anmälan. Välkommen att söka igen nästa år.

Bra att känna till när du ska göra din ansökan

När du antagits till utbildningen placerar Skolverket dig på ett lärosäte. Du kan alltså inte själv välja lärosäte.

När du gör din ansökan ska du bifoga ett intyg som ska vara underskrivet av både rektorn (eller din närmsta chef) och dig själv. Där intygas att:

 • du är legitimerad lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem
 • du är verksam som legitimerad lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem
 • du har minst 6 års erfarenhet i yrket
 • att du uppfyller kravet på yrkesskicklighet
 • att du ges förutsättningar att ostört delta i utbildningsträffarna.

Du kan inte ansöka till utbildningen utan att bifoga ett underskrivet intyg. Du ansvarar själv för att din anmälan är korrekt och fullständig.

Information

För legitimerade, erfarna och skickliga lärare och förskollärare

Mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod förbereder dig för uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor.

Utbildningen riktar sig till dig som är en legitimerad, erfaren och skicklig lärare eller förskollärare som arbetar i:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, anpassad grundskola eller specialskola
 • gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • fritidshem.

Krav på behörighet

För att vara behörig till utbildningen ska du:

 • vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem
 • vara verksam som legitimerad lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem

 • ha minst sex års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem.

Urval av deltagare

Om det blir fler sökande än det finns platser tillämpas principen först till kvarn.

Upplägg och lärosäten

Utbildningen ges helt på distans. Den startar höstterminen 2023 och slutar våren 2024. Exakta datum meddelas i samband med antagningen. Utbildningen motsvarar 7,5 hp på avancerad nivå och omfattar 4–8 träffar som vanligtvis äger rum på eftermiddagarna.

Lärosäten som anordnar utbildningen 2023/24

Följande lärosäten anordnar utbildningen läsåret 2023/24.

Linnéuniversitetet

Luleå tekniska universitet (AIL)

Malmö universitet

Mittuniversitetet

Södertörns högskola

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Belöning

Därför ska du delta

Genom att gå utbildningen ökar du din kompetens i att handleda nyutexaminerade kollegor och ge dem det stöd de behöver under sitt första år.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla:

 • ett professionellt förhållningssätt till mentorsrollen och handledning
 • kunskaper om bland annat yrkesetik, vuxenpedagogik och samtalsmetodik
 • kunskaper om en lärardriven systematisk och metodisk kunskapsutveckling
 • förmågan att stötta nyutexaminerade i deras planering, genomförande och uppföljning av undervisning
 • förmågan att kunna tala kvalificerat och nyanserat om undervisning och lärande.
Forskning och fördjupning

Utbildningen är en del av det planerade professionsprogrammet

Professionsprogrammet för lärare ska syfta till att stärka lärares kompetens och möjligheter att utvecklas i yrket. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för förberedelser av det kommande professionsprogrammet för lärare. Mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod och rekryteringsutbildningen för blivande rektorer är två av insatserna.

Läs mer om rekryteringsutbildning för blivande rektorer

I regleringsbrevet för 2020 fick Skolverket regeringens uppdrag att genomföra insatser för att förbereda ett framtida professionsprogram. Uppdraget innefattar följande insatser:

- Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

- Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

- Kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisering och arbetsmiljö

I juni 2022 fick Skolverket i uppdrag av Regeringen att utveckla ett nationellt professionsprogram. Skolverket ska i enlighet med uppdraget ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och utreda vissa frågor om ett nationellt meriteringssystem. Ett råd för professioner i skolväsendet inrättas för att bistå Skolverket i detta arbete.

Syftet med professionsprogrammet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och därigenom öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

Professionsprogrammet ska bestå av två bärande delar:

 • En nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare samt
 • ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare.

Regeringens förslag om ett professionsprogram grundar sig på den statliga utredningen Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärare och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17) samt på promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (U2021/03373).

Nationellt professionsprogram Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta mu@skolverket.se. Har du frågor om mentorsutbildningen vid ett specifikt lärosäte kan du i stället kontakta dem direkt. Kontaktuppgifter finner du på respektive lärosätes kurssida.

Senast uppdaterad 07 juni 2023

Frågor och svar

Om du antas till utbildningen, fullföljer den och blir godkänd får du ta ut akademiska poäng.

Du ska ha fått en bekräftelse på din anmälan till den e-postadress som du uppgav när du anmälde dig. Om bekräftelsemejlet inte har kommit inom en timme, kontrollera din skräppost. Om personnummer eller e-postadresser innehåller fel, vänligen kontakta Skolverket omgående via mu@skolverket.se, men senast den 21 april.

Lärosätet kommer att mejla ut antagningsbesked i slutet av maj 2023.

Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren. Ingen ersättning från Skolverket utgår för deltagarens eventuella resor, kost och logi. Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling (§34 2 kap skollagen)

Nej, du kan inte ta en paus eller göra uppehåll under kursen. Behöver du avbryta studierna i förtid meddelar du universitetet direkt.

Det betyder att din rektor ska kunna intyga att du har arbetat som förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem i minst sex år.

För att vara behörig ska du vara verksam som förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem.

Utbildningen omfattar cirka fyra utbildningstillfällen (beroende på vilket lärosäte du placeras på). Träffarna är fördelade över ett läsår och ligger vanligtvis på eftermiddagstid för att underlätta deltagandet. Tanken är att du ska kunna genomföra utbildningen parallellt med att du arbetar. Arbetsgivaren kan behöva göra anpassningar i din tjänst för att du ska kunna medverka vid utbildningsträffarna, ta del av kurslitteratur och göra andra eventuella uppgifter mellan kurstillfällena.