Introduktionsperiod för lärare och förskollärare

Med en introduktionsperiod får nyanställda lärare och förskollärare en bra start i yrket − och stannar kvar. Vi vägleder hur huvudmannen och rektorn kan organisera introduktionsperioden.

Nyanställd lärare med en mentor

Introduktionsperioden pågår som regel ett helt läsår och under den tiden har den nyanställda möjlighet att vidareutvecklas och bli säkrare i sin roll som lärare eller förskollärare. Introduktionsperioden ska ges direkt efter att den nyanställda börjat sitt arbete.

Introduktionsperioden ska

 • ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen
 • bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö
 • stimulera till professionell utveckling
 • utveckla förståelse för skolan och förskolan som arbetsplatser och för deras roll i samhället.

Rätt till och ansvar för introduktionsperioden

Checklista för introduktionsperioden

Före

 • Huvudmannen strukturerar arbetet med introduktionsperioden.
 • Rektorn planerar introduktionsperioden och utser en mentor.
 • Mentorn tar reda på vad läraren eller förskolläraren behöver utveckla.

Under

 • Mentorn ger stöd och råd till den nyanställda och följer upp löpande.
 • Rektorn följer upp introduktionen och återkopplar till huvudmannen.
 • Huvudmannen håller sig informerad om arbetet.

Efter

 • Mentorn utvärderar introduktionsperioden.
 • Rektorn följer upp introduktionen av den nyanställda.
 • Huvudmannen följer upp skolenheternas arbete med introduktionsperioden.

Huvudmannen strukturerar arbetet med introduktionsperioden

Huvudmannen ska se till att alla nyanställda lärare och förskollärare, får en introduktionsperiod, om de inte redan fått det. Det är inte bara en skyldighet utan en möjlighet. Det lönar sig nämligen att arbeta långsiktigt och strategiskt med introduktionsperioden. Huvudmän som erbjuder en bra introduktion framstår som attraktiva arbetsgivare och det kan underlätta rekryteringen av behöriga lärare och förskollärare. Det kan också öka möjligheten att de som anställs stannar kvar.

Huvudmannens ansvar är att

 • utveckla en struktur för skolenheternas arbete med introduktionsperioden
 • ta fram en tydlig roll- och ansvarsfördelning
 • ge rektorer tid och resurser för att genomföra introduktionsperioden
 • ta fram en övergripande plan för hur rektorer ska följa upp och återkoppla till huvudmannen
 • förankra arbetet med introduktionsperioden i hela organisationen

Huvudmän inom vuxenutbildningen behöver särskilt tänka på samordningen eftersom studieformerna är mer flexibla. Det förekommer till exempel distans- och fjärrundervisning. Uppfinn inte hjulet på nytt utan se till att arbetet ingår i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Rektorn planerar introduktionsperioden

Nyanställda lärare lyckas mycket lättare när de får en bra introduktionsperiod. Risken att en lärare inte orkar och lämnar både skolan och läraryrket ökar betydligt om den nyanställde inte får någon introduktionsperiod.

– rektor i intervju

En kvinna och en man pratar

Det finns många vinster med introduktionsperioden. När erfarna lärare och förskollärare är mentorer till de nyanställda stärker det på sikt samarbetet i kollegiet. Det i sin tur skapar en god grund för att utveckla verksamheten.

Rektorn och huvudmannen har ett gemensamt ansvar för att organisera arbetet med introduktionsperioden. Rektorn utgår från den struktur för arbetet som huvudmannen har tagit fram och införlivar arbetet med introduktionsperioden i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Rektorns ansvar är att

 • planera introduktionsperioden utifrån den nyanställdas behov
 • utse en mentor som så långt det är möjligt ska ha samma behörighet som den nyanställda
 • ge mentorn tid och resurser att genomföra uppgiften
 • följa upp och återkoppla till huvudmannen
 • förankra arbetet med introduktionsperioden i verksamheten.

Mentor under introduktionsperioden

Mentorn introducerar den nyanställda

Mentorn ska inte bedöma den nyanställda utan ska finnas där som en kritisk vän. Den erfarna kollegan samarbetar med sin nya kollega, vägleder och delar med sig av sin erfarenhet och yrkeskompetens.

Mentorns ansvar är att

 • ta reda på vad läraren eller förskolläraren behöver utveckla och ger underlag för planering till rektorn
 • boka regelbundna möten
 • ge stöd och fungera som samtalspartner och rådgivare
 • följa upp löpande hur introduktionsperioden går
 • utvärdera hur introduktionsperioden har fungerat utifrån vilket syfte den har.
två lärare pratar vid dörren och elever sitter i klassrummet

Den nyanställda läraren och förskolläraren arbetar med allt som vanligtvis ingår i en tjänst. Som nyanställd vill läraren göra rätt och då väcks många frågor. Läraren och förskolläraren kommer att ingå i ett system där alla är beroende av samarbete. En svårighet för lärare och förskollärare − inte minst för den som är ny i yrket − är att avgränsa sitt uppdrag. Mentorn kan förklara verksamhetens organisation och kultur samt informera om skrivna och oskrivna normer och värderingar.

Det som var allra bäst var alla utbildningsfilosofiska diskussioner vi hade. Vi pratade om vilket ansvar man har, rollen som läraren, om pedagogik och didaktik, och på vilket sätt vad jag lär ut förhåller sig till hur jag lär ut.

– nyanställd i intervju

Samtalen under introduktionsperioden

Samtalen måste anpassas till de utmaningar som den nyanställda möter under introduktionsperioden. Mentorn kan bidra till att den nyanställde kan se sina egna misstag som utgångspunkt för utveckling.

Samtalen kan till exempel handla om

 • undervisningen
 • lärarens uppdrag och mandat
 • mötet med barnen, eleverna, vårdnadshavarna, arbetskamraterna, rektorn eller huvudmannen
 • ledarskap
 • konflikthantering
 • att ge och ta kritik på ett konstruktivt sätt
 • samverkan och samarbete med kollegor och vårdnadshavare
 • ansvar för eget lärande och yrkesutövning
 • administrativa rutiner och digitala verktyg
 • arbetsmiljö och hållbart arbetsliv
 • lärares yrkesetik.

Lärares yrkesetik, Sveriges Lärare Länk till annan webbplats.

Mentorn kan använda material från webbkursen för återvändande lärare samt vårt stöd för ledarskap i undervisningen för att stötta den som är nyanställd:

Webbkursen för återvändande lärare och förskollärare Länk till annan webbplats.

Stöd för ledarskap i undervisningen

Stöd för ledarskap i undervisningen är en kompetensutveckling som riktar sig till all undervisande personal. Den kan med fördel ingå i introduktionsperioden för nyanställda.

Stöd för ledarskap i undervisningen

Gå den statliga mentorsutbildningen

Du som är en erfaren och yrkesskicklig lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga mentorsutbildningen. Den ger dig möjlighet att utvecklas i yrket och förbereder dig inför uppdraget som mentor åt nyanställda kollegor.

Kursen omfattar 7,5 hp på avancerad nivå.

Mentorsutbildning – för en kvalitativ introduktionsperiod

Senast uppdaterad 21 mars 2024

Innehåll på denna sida