Stöd för ledarskap i undervisningen

Stöd för ledarskap i undervisningen är en kompetensutveckling som främst riktar sig till obehöriga lärare men kan användas av all undervisande personal. Stödet kan med fördel ingå i introduktionsperioden för nyanställda.

Kort introduktion till stödet

Syftet med det här stödet är att utveckla och stärka ledarskapet i undervisningen för all undervisande personal. Stödet går att använda för både obehöriga och behöriga lärare. Kompetensutvecklingen kan ledas av till exempel förstelärare eller skolutvecklare. Stödet kan användas kollegialt samt utifrån egna behov och förutsättningar och består av webbsidor, fyra filmer, en fördjupningstext och ett stöd till dig som leder kompetensutvecklingen.
Stöd för dig som ska leda arbetet med ledarskap i undervisningen

Ledarskap i klassrummet

Ett välfungerande ledarskap i klassrummet skapar förutsättningar för undervisning, lärande och utveckling. Genom att arbeta med tydlighet, trygghet och goda relationer till eleverna, bidrar du som lärare till en god lärandemiljö vilket ger förutsättningar för förbättrade skolprestationer. Texterna ger ett strukturerat stöd i arbetet med det ovanstående på din skola. Varje text följs av ett antal diskussionsfrågor som ger möjligheter till reflektion och erfarenhetsutbyte mellan kollegor.

Texterna nedan är skrivna av Martin Karlberg och Jonas Nilsson. Martin Karlberg är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Jonas Nilsson är förstelärare, föreläsare och författare.
Läs dem gärna i den ordning de har i listan för att få en så bra förståelse som möjligt av innehållet. Varje text fungerar naturligtvis att läsas enskilt.

 1. Skapa en god lärmiljö i klassrummet
 2. Så skapar du goda relationer till eleverna
 3. Så startar du lektionen
 4. Strukturerad undervisning - en modell i sex steg
 5. Så avslutar du lektionen
 6. Regler och förväntningar på elever i klassrummet
 7. Förebygg störande och oroliga beteenden i undervisningen
 8. Hantera störande och oroliga beteenden i klassrummet
 9. Kollegialt lärande för ledarskap i klassrummet
 10. Så kan rektor skapa optimala förutsättningar för elevernas lärande

Martin Karlberg är universitetslektor och excellent lärare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, pedagogiskt ledarskap, effektiv undervisning, pedagogisk psykologi och fortbildning av lärare. Martin Karlberg tog examen som grundskollärare 1994.

Jonas Nilsson arbetar som förstelärare på Stordammens skola i Uppsala och har över 20 års erfarenhet inom yrket. Han undervisar på högstadiet inom ämnena svenska och idrott. Jonas föreläser och skriver om klassrumsledarskap och deltar ofta i den offentliga skoldebatten. Läs mer på hemsidan jonas-nilsson.se Länk till annan webbplats..

Relationellt klassrumsledarskap

Klassrumsledarskap och ledarskapshandlingar behöver varieras beroende på vilka klasser och individer en lärare samverkar med. Det är troligare att man lyckas skapa en miljö där studiero frodas om elever får en strukturerad och kvalitativ undervisning, som möter dem på deras nivå. Det är också viktigt att de möts med respekt och upplever att de blir lyssnade på.

Ta del av texter som inspirerar till reflektion och samtal om det goda klassrumsledarskapets komplexitet och relationella natur.

Relationellt klassrumsledarskap

Du kan ockspå läsa den mer fördjupande artikeln Relationellt klassrumsledarskap Pdf, 228 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa texter är skrivna av Åsa Hirsh, universitetslektor vid instutitionen för pedagogik och specialpedagogik samt utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet.

Konkreta tips

Fyra filmer om ledarskap i undervisningen

Film: Goda relationer (tid 03:37 min.)

Hur skapar du goda relationer med dina elever? Se gärna filmen flera gånger och diskutera med dina kollegor hur läraren Monique gör. Har du fler tips till Monique?

I anslutning till filmen kan du läsa texten Så skapar du goda relationer till eleverna.

Film: Strukturerad undervisning, regler och förväntningar (tid 02:49 min. )

Hur skapar du struktur på din undervisning? Se gärna filmen flera gånger och diskutera med dina kollegor hur läraren Ola gör. Har du fler tips till Ola?

I anslutning till filmen kan du läsa texten Strukturerad undervisning.

Film: Avsluta en lektion (tid 02:59 min.)

Hur avslutar du en lektioner? Se gärna filmen flera gånger och diskutera med dina kollegor hur läraren Ola gör. Har du fler tips till Ola?

I anslutning till filmen kan du läsa texten Så avslutar du lektionen.

Film: Starta en lektion (tid 03:04 min.)

Hur startar du en lektion? Se gärna filmen flera gånger och diskutera med dina kollegor hur läraren Monique gör. Har du fler tips till Monique?

I anslutning till filmen kan du läsa texten Så startar du lektionen.

Forskning och fördjupning

Vägledning för arbetet

Det här är ett stöd till dig som ska leda arbetet med att utveckla ledarskapet i er skolverksamhet. Du som leder kompetensutvecklingen bör vara en erfaren lärare, exempel en förstelärare, arbetslagsledare, handledare, verksamhetsutvecklare eller skolledare.

Därför ska ni använda materialet

 • Ni får ett stöd för att utveckla ledarskapet i undervisningen.
 • Ni får stöd för kollegialt lärande.
 • Ni stärker er kunskap om och förståelse för ledarskapets betydelse i undervisningen.
 • Ni skapar goda förutsättningar för att planera, genomföra och strukturera lektioner.
 • Ni stärker ert arbete med att skapa goda relationer och upprätthålla en trygg lärmiljö.

Stödet bygger på kollegialt lärande, men du som leder arbetet planerar själv upplägget utifrån verksamhetens förutsättningar och behov.

Till dig som leder kompetensutvecklingen

 1. Gå igenom materialet så att du får en överblick över stödets olika delar (text, fördjupningstext, diskussionsfrågor, film).
 2. Välj och prioritera de delar som passar efter verksamhetens förutsättningar och behov.
 3. Gör en plan utifrån dina prioriteringar, inklusive en tidplan för genomförandet. Tanken är att detta stöd ska vara flexibelt och anpassningsbart med valbara delar utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. Därför kan planen behöva revideras under arbetets gång.
 4. Förankra tidplanen med lärarlaget och din rektor.

Till dig som är rektor

Tanken är att detta stöd ska vara flexibelt och anpassningsbart med valbara delar utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. Det kan med fördel ingå i er återkommande läsårsplanering.

 • Vem ska leda kompetensutveckling och vilka ska delta?
 • Hur kan du prioritera så att deltagarna ges goda förutsättningar att delta i kompetensutvecklingen?
 • Hur vill du som rektor följa kompetensutvecklingen under arbetets gång?

Läs gärna texten Så kan rektor skapa optimala förutsättningar för elevernas lärande

Stödet bygger på forskning och beprövad erfarenhet om ledarskap i undervisningen

I stödet ingår texter av Martin Karlberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och Jonas Nilsson, förstelärare, föreläsare och författare samt av Åsa Hirsh, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Senast uppdaterad 25 november 2022