Ansvar för lärares och förskollärares introduktionsperiod

Huvudmannen ska se till att nyanställda lärare och förskollärare med behörighetsgivande examen genomför en introduktionsperiod, om de inte tidigare har genomfört en sådan. Här kan du läsa om de regler som gäller för introduktionsperioden.

Ansvar för introduktionsperioden

Vilka lärare och förskollärare ska genomföra en introduktionsperiod?

Nyanställda lärare och förskollärare med behörighetsgivande examen ska genomföra en introduktionsperiod, om de inte tidigare har genomfört en sådan. Introduktionsperioden ska genomföras inom undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens eller förskollärarens behörighet.

Huvudmannens skyldighet att se till att läraren eller förskolläraren genomför en introduktionsperiod gäller inte om läraren eller förskolläraren saknar behörighet för den undervisning hen ska bedriva. Men om läraren eller förskolläraren inom samma anställning övergår till att bedriva undervisning som hen är behörig för ska huvudmannen se till att hen genomför en introduktionsperiod.

Huvudmannen är inte heller skyldig att erbjuda en introduktionsperiod om

  • läraren eller förskolläraren anställs för högst 30 dagar, eller
  • läraren eller förskolläraren anses behörig på grund av utländsk lärar- eller förskollärarutbildning.

Källor: 2 kapitlet 22 a § skollagen och 5 kapitlet 4 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Vilken ansvarsfördelning gäller för introduktionsperioden?

Huvudmannen ska se till att nyanställda lärare eller förskollärare genomför en introduktionsperiod.

Rektorn ska se till att det finns en plan för introduktionsperioden. I Skolverkets föreskrifter regleras utformningen av planen och vilka moment som ska dokumenteras i den. Rektorn ska också utse en mentor till läraren eller förskolläraren, och se till att mentorn ges förutsättningar och tillräckligt stöd för att kunna fullgöra sin uppgift.

Mentorn ska vara legitimerad lärare eller legitimerad förskollärare. Hen ska ha tillräcklig erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare för uppgiften som mentor. Hen ska också så långt det är möjligt ha samma behörighet som läraren eller förskolläraren. Mentorn ska ge individuellt stöd till läraren eller förskolläraren och regelbundet följa lärarens eller förskollärarens arbete, samt bidra med underlag till rektorns plan genom att uppmärksamma lärarens eller förskollärarens utvecklingsbehov.

Källor: 2 kapitlet 22 a § skollagen, 5 kapitlet 1–2 §§ förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt 9–14 §§ Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare.

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman vänder man sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Introduktionsperiodens upplägg

Vad är syftet med introduktionsperioden?

Introduktionsperioden ska

  • ge läraren eller förskolläraren stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen
  • stimulera läraren eller förskolläraren till professionell utveckling
  • bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren eller förskolläraren
  • utveckla lärarens eller förskollärarens förståelse för skolan eller förskolan som arbetsplats samt för dess roll i samhället.

Källa: 3 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare.

Hur ska introduktionsperioden utformas?

Rektorn ansvarar för att introduktionsperioden planeras på sådant sätt att läraren eller förskolläraren ges tillräckligt stöd utifrån sina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmåga att fungera självständigt i sin yrkesroll. Läraren eller förskolläraren ska själv kunna påverka hur det egna utvecklingsbehovet under introduktionsperioden bör tillgodoses.

Läraren eller förskolläraren ska ges möjlighet att arbeta med så många av yrkets uppgifter som möjligt.

För lärare ska det ingå olika metoder för att planera och genomföra undervisning, utvecklingssamtal, bedömning och dokumentation och i förekommande fall individuella utvecklingsplaner och betygsättning. Introduktionsperioden ska också behandla frågor om bemötande av elever, lärares ledarskap samt lärares samverkan med elever, kollegor, föräldrar och vårdnadshavare.

För förskollärare ska det ingå olika metoder för att planera och genomföra pedagogiskt arbete med barn i förskolans alla åldersgrupper och utvecklingssamtal. Introduktionsperioden ska också behandla frågor om bemötande av barn, förskollärares ledarskap samt förskollärares samverkan med barn, kollegor, föräldrar och vårdnadshavare.

Källor: 5-8 §§ Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare.

Stöd i arbetet

Introduktionsperiod för lärare och förskollärare

Introduktionsperiodens omfattning

När ska introduktionsperioden genomföras och vilken omfattning ska den ha?

Huvudmannen ska se till att introduktionsperioden genomförs i omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas.

Introduktionsperioden ska vara minst ett läsår eller motsvarande på heltid. Introduktionsperioden får genomföras under en eller flera anställningar. En huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare som under en tidigare anställning genomfört en del av introduktionsperioden ska se till att läraren eller förskolläraren genomför så stor del av återstoden av introduktionsperioden som ryms inom anställningstiden.

Huvudmannen ska sträva efter att läraren eller förskolläraren får genomföra sin tjänstgöring under introduktionsperioden på heltid. Om en lärare eller förskollärare inte har tjänstgjort på heltid eller har varit frånvarande under en längre period ska detta kompenseras genom att hen i stället genomför introduktionsperioden under en längre period.

Källor: 2 kapitlet 22 a § skollagen, 5 kapitlet 3 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt 4 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare.

Senast uppdaterad 03 maj 2024

Innehåll på denna sida