Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

Nyfiken på rektorsjobbet? Vill du lära mer om ledarskap, skolutveckling och kvalitetsarbete? Du som är legitimerad lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga rekryteringsutbildningen.

 • Start våren 2023

 • 7,5 hp

 • Välj ett upplägg som passar dig

 • Flera olika lärosäten

Call to action

Anmälan till Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

Det är huvudmannen eller närmaste chef som anmäler dig till Rekryteringsutbildningen för blivande skolledare.

Anmälningsperioden för Rekryteringsutbildning för blivande rektorer:

 • 15 mars till 15 april inför höstterminsstart
 • 15 september till 17 oktober inför vårterminsstart

Innan du går till anmälan, ta reda på följande om sökande:

 • Sökandes personnummer
 • Sammanlagd arbetad tid som förskollärare/lärare
 • Önskemål om lärosäte i första och andrahand

I anmälan anges vilket universitet sökande vill studera vid i första hand. Man kan även ange ett andrahandsval om vi inte kan erbjuda sökande en plats vid det universitet som sökande har valt i första hand. Endast en anmälan per sökande är möjlig. Vid dubbletter eller fler utgår vi ifrån senast inkomna anmälan.

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser kan vi komma att stänga anmälan tidigare.

Anmälan till Rekryteringsutbildning för blivande rektorer Länk till annan webbplats.

Urvalet baseras på:

 • Behörighet i form av lärarlegitimation för lärare i skola, förskola eller fritidshem:
  Intygande om lärarlegitimation görs genom att sökandes personnummer kontrolleras mot det register där samtliga legitimerade förskollärare och lärare finns med.
 • Tidpunkt för fullständig anmälan.
 • Val av lärosäte i första och andra hand.
Information

För legitimerade lärare och förskollärare

Rekryteringsutbildningen riktar sig till dig som är legitimerad lärare eller förskollärare och är intresserad av ett framtida uppdrag som rektor. Utbildningen passar dig som vill göra skillnad för barn och elever samt bidra till kunskapsutveckling och goda resultat.

Krav på behörighet

För att vara behörig till utbildningen ska du vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem.

Välj ett upplägg och lärosäte

Utbildningen omfattar 7,5 hp på grundläggande nivå och utbildningen består av 6–8 utbildningsdagar och pågår vårterminen 2023 till hösten 2023.

Minst hälften av utbildningstillfällena består av fysiska träffar och resterande tillfällen kan genomföras som en kombination av internat- eller campusförlagd utbildning med inslag av distans (så kallad blended learning). För upplägg, innehåll och vilka förutsättningar som krävs av deltagare, se respektive universitet.

Lärosäten

Rekryteringsutbildningen erbjuds vid universitet som i dag ger den statliga befattningsutbildningen, Rektorsprogrammet. Du hittar mer information om kursen på lärosätets webbplats.

Till kursstart våren 2023 ges utbildningen vid följande lärosäten:

Kostnad

Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Se respektive lärosäte för utbildningens upplägg.

Belöning

Därför ska du delta

Rekryteringsutbildningen ökar dina möjligheter till professionsutveckling. Oavsett om du vill bli rektor i framtiden, utvecklar du ditt ledarskap och kan bidra till skolutveckling i andra ledningsuppdrag i förskolan och skolan.

Utbildningen karaktäriseras av ett erfarenhetsbaserat, problemorienterat och processinriktat lärande, där praktik och teori bildar en meningsfull helhet.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om:

 • förskolan och skolans styrning
 • rektorn och ledarskapet
 • rektorn och kärnverksamheten
 • förskolan och skolan som lokal organisation
Forskning och fördjupning

Utbildningen är en del av det planerade professionsprogrammet för lärare

Professionsprogrammet för lärare ska syfta till att stärka lärares kompetens och möjligheter att utvecklas i yrket. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att förbereda för det kommande professionsprogrammet för lärare. Rekryteringsutbildningen för blivande rektorer och mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod är två av insatserna.

Läs mer om Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

I Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ingår en överenskommelse om likvärdiga förutsättningar för skolväsendet. Det innebär bland annat ett förslag om att inrätta professionsprogram för lärare och rektorer.

Förslaget om professionsprogrammet grundar sig på den statliga utredningen Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17).

I utredningen föreslås en samlad systematik för att utveckla lärares och rektorers kompetens och för hur den ska användas strategiskt. Tillgången till legitimerade lärare och lärares undervisningsskicklighet är centrala faktorer för skolans kvalitet och resultat. Professionsprogrammen är tänka att ge ett nationellt ramverk för detta.

Skolverket fick i regleringsbrevet 2020 i uppdrag att genomföra insatser för fortsatta förberedelser av de framtida professionsprogrammen.

Uppdraget innefattar följande:

 • statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer (professionsprogrammet för lärare).
 • mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod (professionsprogrammet för lärare).
 • kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö (professionsprogrammet för rektorer).

Regelverk och måldokument

Har du frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta rekryteringsutbildning@skolverket.se. Har du frågor om rekryteringsutbildningen vid ett specifikt universitet kan du i stället kontakta dem direkt. Kontaktuppgifter finner du på respektive universitets kurssida.

Senast uppdaterad 19 september 2022

Frågor och svar

Ingen bekräftelse kommer att sändas på denna anmälan med anledning av GDPR. Det finns möjlighet att ladda ner en pdf-fil med inlämnat innehåll när formuläret har undertecknats. Om personnummer eller e-postadresser innehåller fel, vänligen kontakta Skolverket omgående via rekryteringsutbildning@skolverket.se, men senast en vecka efter anmälan inkommit.

Urvalet baseras på:

 • Behörighet i form av lärarlegitimation för lärare i skola, förskola eller fritidshem:
  Intygande om lärarlegitimation görs genom att sökandes personnummer kontrolleras mot det register där samtliga legitimerade förskollärare och lärare finns med.
 • Tidpunkt för fullständig anmälan.
 • Val av lärosäte i första och andra hand.

Lärosätet kommer att mejla ut information om plats under vecka 23 inför höstterminsstart respektive under vecka 48 inför vårterminsstart.

Staten betalar högskolornas utbildningskostnader medan huvudmannen betalar deltagarens lön under utbildningstiden. Huvudmannen betalar också resor till internat- och seminariedagar samt kostnader för internat och kurslitteratur.

Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare eller förskollärare. Om du inte har en anställning nu och vill läsa utbildningen kan du söka utbildningen via samma anmälningsformulär.

Observera att kostnader för resor, eventuella internat och kurslitteratur bekostas av deltagaren själv då, vilket du kommer att behöva intyga att du är införstådd med i anmälan för att kunna slutföra den.

Om du har ett arbete rekommenderar vi ändå att du har en dialog med din närmaste chef för att säkerställa att du kan delta vid utbildningstillfällena vid lärosätet.

Nej, du kan inte ansöka om studieuppehåll från kursen.

Om du behöver avbryta studierna i förtid meddelar du studieavbrott direkt till universitetet.

Skolverket betalar lärosätets kostnader för kursen en gång per deltagare. Kontakta lärosätet med fråga om möjlighet att slutföra studier efter avbrott.

Om du byter tjänst och huvudman behöver den nya huvudmannen anmäla det till Skolverket och lärosätet.

Genom anmälan åtar sig huvudmannen ett betalningsansvar för deltagarens lön under utbildningstiden, kurslitteratur samt eventuella resor och kostnader för internat- och seminariedagar.

Kontakta lärosätet för att få en länk till anmälningsformuläret för byte av huvudman.

Anmälan kan även användas för deltagare vars förutsättningar för utbildningen ändrats sedan anmälan och där deltagare själva nu ska bekosta eventuella resor till internat- och seminariedagar samt kostnader för internat och kurslitteratur.


Om du antas till utbildningen, fullföljer den och blir godkänd får du ta ut akademiska poäng.

 Du blir inte behörig till Rektorsprogrammet efter att du gått rekryteringsutbildningen. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning för rektorer och personal med motsvarande ledningsfunktion. Läs mer på skolverket.se.

Rektorsprogrammet - befattningsutbildning för skolledare - Skolverket Länk till annan webbplats.

Däremot vänder sig Rekryteringsutbildningen till dig som är intresserad av ett framtida uppdrag som rektor.

Relaterat

 • Kurser och utbildningar

  Gå en statlig mentorsutbildning

  Du som är en erfaren och yrkesskicklig lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga mentorsutbildningen. Den förbereder dig inför uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor.