Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning som stärker skolledares förmåga att leda och styra verksamheten.

Skolledare diskuterar på utbildning

Anmälan

Det är huvudmannen som anmäler sina skolledare via ett formulär här på webben. Anmälan och antagning sker under varje höst- och vårtermin. Nästa möjlighet att göra en anmälan är mellan den 16 mars och den 15 april 2020.

Innan du gör anmälan. Ta reda på följande om din skolledare:

 • Sammanlagd tid med skolledaruppdrag,
 • Högsta utbildningsnivå,
 • Examen (inklusive antal poäng/högskolepoäng).

Välj universitet

För de som är anmälda och behöriga till utbildning som startar i januari 2020 kommer besked om plats på utbildning under vecka 49.

Därför ska du delta

 • Stärk din förmåga att leda och styra din skola
 • Ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamhet
 • Du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag

För vem

För rektorer (med undantag för rektorer för förskola) är huvudregeln:

Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. De ska påbörja utbildningen inom ett år efter tillträde.

För rektorer för förskolan är huvudregeln:

Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer för förskolan som är anställda efter 1 juli 2019. Rektorn för en förskoleenhet ska börja på den obligatoriska befattningsutbildningen så snart som möjligt efter att hen påbörjat sin anställning. Hen ska sedan ha gått klart utbildningen inom fem år efter första dagen på sin anställning.

Fler än rektorer kan gå

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå Rektorsprogrammet i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Vad

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå, som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden:

 • skoljuridik och myndighetsutövning,
 • styrning, organisering och kvalitet,
 • skolledarskap.

Läs mer om målgruppen med motsvarande ledningsfunktion

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola som motsvarar minst 50 % av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

 • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
 • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö.
 • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
 • Skolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
 • Personalansvar i delar av eller hela verksamheten.
 • Ansvar för kompetensutveckling i delar av eller hela verksamheten.

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola som motsvarar minst 50 % av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

 • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
 • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö.
 • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
 • Skolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
 • Personalansvar i delar av eller hela verksamheten.
 • Ansvar för kompetensutveckling i delar av eller hela verksamheten.

Hur

Undervisning sker till största del i form av internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Skolledaren behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid till utbildningen under 3 år. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet.

Finansiering

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Välj universitet

Det är huvudmannen som utifrån sina och deltagarens behov väljer universitet. Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga universitet, men det kan finnas olikheter i upplägg och kurslitteratur.

Göteborgs universitetlänk till annan webbplats

Karlstads universitet (anordnar också utbildning i Jönköpings/Linköpingsregionen)länk till annan webbplats

Mittuniversitetetlänk till annan webbplats

Stockholms universitetlänk till annan webbplats

Uppsala universitetlänk till annan webbplats

Umeå universitet (anordnar utbildning i norr, Skåne och sydöstra Götaland)länk till annan webbplats

Samverkan med universiteten

Huvudmannen är en viktig samtalspartner kring frågor om Rektorsprogrammets kvalitet, utveckling och effekter. Universiteten anordnar möten och träffar med huvudmännen under utbildningen. Där diskuteras bland annat aktuell skolforskning och skolledarna redovisar sina uppgifter.

Förskolechef blir rektor

Från och med den 1 juli 2019 försvinner titeln förskolechef och ersätts med rektor.

Läs mer i skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Goda förutsättningar ger effekt

Att ha goda förutsättningar för sina studier är avgörande för att klara utbildningen. Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med skolledaren förbereder, planerar och följer upp studierna.

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Huvudmannens engagemang i utbildningen bidrar till vilken möjlighet deltagaren har att klara av en krävande utbildning. Regelbunden tid för dialog och uppföljning är en viktig pusselbit för den lokala skolutvecklingen.

En framgångsfaktor för utbildningen är att deltagaren kan avsätta tid för studierna inom ramen för sin tjänst. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet och behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid. I utbildningen ingår minst 32 dagar med seminarier och perioder på internat.

Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och läsning av litteratur.

Tänk på när ni stödjer skolledaren

Före

Omfattas deltagaren av obligatoriet?

Skolledarens förväntningar på Rektorsprogrammet

 • Mål och ambition
 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

Skolledarens förutsättningar att genomföra utbildningen

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

Välja lärosäte

Anmäla till Rektorsprogrammet

Under

Planera in tider för uppföljningssamtal
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys
 • Tid för studierna?
 • Behov av stöd?
 • Behov av resurser?
 • Utvecklingsarbete?

På vilket sätt bidrar utbildningen till skolledarens och verksamhetens utveckling?

Kan utbildningens innehåll vara användbar inom andra delar av huvudmannens organisation?

Samverkan med lärosätet

 • Meddela eventuella förändringar till lärosätet, exempelvis studieuppehåll eller avslutad tjänst.

Efter

Följa upp skolledarens mål, ambition och lärdomar

På vilket sätt har utbildningen påverkat:

 • Skolledarens utveckling som ledare/chef?
 • Skolledarens verksamhet?
 • Hela organisationen

Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

Skolledarens fortsatta utveckling?

 • Fortbildning i pedagogiskt ledarskap
 • Magister-/masterutbildning

Informationsfolder till huvudmän med tips på stöd till skolledarePDF (pdf, 274 kB)

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Huvudmannens engagemang i utbildningen bidrar till vilken möjlighet deltagaren har att klara av en krävande utbildning. Regelbunden tid för dialog och uppföljning är en viktig pusselbit för den lokala skolutvecklingen.

En framgångsfaktor för utbildningen är att deltagaren kan avsätta tid för studierna inom ramen för sin tjänst. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet och behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid. I utbildningen ingår minst 32 dagar med seminarier och perioder på internat.

Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och läsning av litteratur.

Tänk på när ni stödjer skolledaren

Före

Omfattas deltagaren av obligatoriet?

Skolledarens förväntningar på Rektorsprogrammet

 • Mål och ambition
 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

Skolledarens förutsättningar att genomföra utbildningen

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

Välja lärosäte

Anmäla till Rektorsprogrammet

Under

Planera in tider för uppföljningssamtal
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys
 • Tid för studierna?
 • Behov av stöd?
 • Behov av resurser?
 • Utvecklingsarbete?

På vilket sätt bidrar utbildningen till skolledarens och verksamhetens utveckling?

Kan utbildningens innehåll vara användbar inom andra delar av huvudmannens organisation?

Samverkan med lärosätet

 • Meddela eventuella förändringar till lärosätet, exempelvis studieuppehåll eller avslutad tjänst.

Efter

Följa upp skolledarens mål, ambition och lärdomar

På vilket sätt har utbildningen påverkat:

 • Skolledarens utveckling som ledare/chef?
 • Skolledarens verksamhet?
 • Hela organisationen

Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

Skolledarens fortsatta utveckling?

 • Fortbildning i pedagogiskt ledarskap
 • Magister-/masterutbildning

Informationsfolder till huvudmän med tips på stöd till skolledarePDF (pdf, 274 kB)

Regelverk

Regelverk

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Rektorsprogrammet. Men även utvärderingar, lägesbeskrivningar och måldokument.

Förordning om befattningsutbildningen Rektorsprogrammetlänk till annan webbplats

Regeringsuppdraget för RektorsprogrammetPDF (pdf, 256 kB)

Skolverkets måldokument för RektorsprogrammetPDF (pdf, 720 kB)

The National School Leadership Training ProgrammePDF (pdf, 657 kB)

Regelverk

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Rektorsprogrammet. Men även utvärderingar, lägesbeskrivningar och måldokument.

Förordning om befattningsutbildningen Rektorsprogrammetlänk till annan webbplats

Regeringsuppdraget för RektorsprogrammetPDF (pdf, 256 kB)

Skolverkets måldokument för RektorsprogrammetPDF (pdf, 720 kB)

The National School Leadership Training ProgrammePDF (pdf, 657 kB)

Senast uppdaterad 20 februari 2020