Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten.

 • För rektorer

 • Pågår 3 år

 • 30 högskolepoäng

 • Flera olika lärosäten

Skolledare diskuterar på utbildning
Call to action

Anmälan till rektorsprogrammet

Anmälan till Rektorsprogrammet med start höstterminen 2024 är nu stängd.
Besked om plats skickas ut under vecka 23.

Ansökningsperioder för Rektorsprogrammet:

 • 15 september till 15 oktober inför vårterminsstart
 • 15 mars till 15 april inför höstterminsstart

Huvudman anmäler

Det är huvudmannen som anmäler skolledaren till rektorsutbildningen via ett formulär. Den som gör anmälan behöver kunna identifiera sig med BankID.
Den som anmäler behöver ha följande information om den sökande:

 • personnummer
 • sammanlagd tid med skolledaruppdrag
 • högsta utbildningsnivå
 • examen (inklusive antal poäng/ högskolepoäng).

Ingen av ovanstående punkter påverkar urvalet till utbildningen.

Information

Befattningsutbildning med högskolepoäng

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden:

 • skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng
 • styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng
 • skolledarskap – pedagogisk ledning, 10 högskolepoäng.

Måldokument

I måldokumentet förtydligas vad Rektorsprogrammet ska innehålla och vad som förväntas att deltagaren ska lära sig. Måldokumentet gäller sedan den 1 juli 2021 och sträcker sig fram till och med 2027. Måldokument fokuserar på exempelvis:

 • huvudmännens ansvar och engagemang
 • ledarhandlingar, praktik och teori
 • vad som gäller om systematiskt kvalitetsarbete
 • arbetsrätt, etiskt ledarskap och resurshantering.

För rektorer och personal med motsvarande ledningsfunktion

För rektorer (med undantag för rektorer för förskola) är huvudregeln

 • att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. De ska påbörja utbildningen inom ett år efter tillträde.

För rektorer för förskolan är huvudregeln

 • att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer för förskolan som är anställda efter 1 juli 2019. De ska påbörja sin utbildning inom två år efter tillträde. De som var verksamma som förskolechef den 1 juli 2019 omfattas inte av obligatoriet. Det gäller även vid byte av arbetsgivare.

Fler än rektorer kan gå Rektorsprogrammet

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå Rektorsprogrammet i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola eller förskola som motsvarar minst 50 % av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

 • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
 • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans eller förskolans arbetsmiljö.
 • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
 • Skolans eller förskolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
 • Personalansvar i delar av eller hela verksamheten.
 • Ansvar för kompetensutveckling i delar av eller hela verksamheten.

Studier på deltid

Undervisningen sker till största del i form av internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Deltagaren behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid till utbildningen under 3 år. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet.

Välj universitet

Huvudmannen väljer universitet utifrån sina och deltagarens behov. Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga universitet, men det kan finnas olikheter i upplägg och kurslitteratur.

Umeå universitet ger utbildningen i Norr och i Skåne. Karlstad universitet ger utbildningen i Karlstad och i Mälardalen.

Samverkan med universiteten

Huvudmannen är en viktig samtalspartner kring frågor om Rektorsprogrammets kvalitet, utveckling och effekter. Universiteten anordnar möten och träffar med huvudmännen under utbildningen. Där diskuteras bland annat aktuell skolforskning och skolledarna redovisar sina uppgifter.

Belöning

Därför ska du delta

 • Stärk din förmåga att leda och styra din förskola/skola.
 • Ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten.
 • Du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag.
Ansvar

Huvudmannen ger förutsättningarna

Att ha goda förutsättningar för sina studier är avgörande för att klara utbildningen. Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med skolledaren förbereder, planerar och följer upp studierna.

Huvudmannens engagemang i utbildningen bidrar till vilken möjlighet deltagaren har att klara av en krävande utbildning. Regelbunden tid för dialog och uppföljning är en viktig pusselbit för den lokala skolutvecklingen.

En framgångsfaktor för utbildningen är att deltagaren kan avsätta tid för studierna inom ramen för sin tjänst. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet och behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid. I utbildningen ingår minst 32 dagar med fysiska träffar på seminarier och internat.

Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och inläsning av litteratur.

Ge skolledaren goda förutsättningar

Att tänka på före studierna

Omfattas deltagaren av obligatoriet?

Skolledarens förväntningar på Rektorsprogrammet:

 • Mål och ambition
 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

Skolledarens förutsättningar att genomföra utbildningen:

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

Välja lärosäte.

Anmäla till Rektorsprogrammet.

Att tänka på under studierna

Planera in tider för uppföljningssamtal.
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys
 • Tid för studierna?
 • Behov av stöd?
 • Behov av resurser?
 • Utvecklingsarbete?

På vilket sätt bidrar utbildningen till skolledarens och verksamhetens utveckling?

Kan utbildningens innehåll vara användbar inom andra delar av huvudmannens organisation?

Samverkan med lärosätet:

 • Meddela eventuella förändringar till lärosätet, exempelvis studieuppehåll eller avslutad tjänst.

Att tänka på efter studierna

Följa upp skolledarens mål, ambition och lärdomar.

På vilket sätt har utbildningen påverkat:

 • Skolledarens utveckling som ledare/chef?
 • Skolledarens verksamhet?
 • Hela organisationen

Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

Skolledarens fortsatta utveckling?

 • Fortbildning i pedagogiskt ledarskap
 • Magister-/masterutbildning

Informationsfolder till huvudmän med tips på stöd till skolledare Pdf, 274 kB.

Finansiering

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Ansvar

Byte av huvudman

Via denna anmälan kan du som huvudmannarepresentant anmäla din organisation som ny huvudman för en skolledare som redan påbörjat rektorsprogrammet.

Formuläret används även för att uppdatera uppgifter om befattning för skolledaren vid byte av tjänst eller vid återgång till studier efter avbrott från studierna.

I och med denna anmälan bekräftar ni att skolledaren kan fortsätta utbildningen och att ni tar ansvar för kostnader för internat, tid för studier (ca 20% av en arbetsvecka) och kurslitteratur. Skolverket står för universitetens kostnader för utbildningen.

Om skolledaren inte längre har en anställning som rektor eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skolan, förskola, och fritidshem förbehåller sig Skolverket rätten att återkalla beslut om plats på Rektorsprogrammet under pågående utbildning.

Innan du går till anmälan, ta reda på följande om skolledare:

 • Skolledarens personnummer
 • Referensnummer (erhålls av lärosätet skolledaren läser vid)

Gå till anmälan för byte av huvudman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagar och regler

Regelverk och måldokument

Här kan du ta del av den förordning från regeringen som styr Rektorsprogrammet samt Skolverkets måldokument.

Forskning och fördjupning

Har du frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att mejla rektorsprogrammet@skolverket.se. Har du frågor om Rektorsprogrammet vid ett specifikt universitet kan du i stället kontakta dem direkt. Kontaktuppgifter finner du på respektive universitets kurssida.

Senast uppdaterad 02 maj 2024
 • Kurser och utbildningar

  Leda digitalisering

  På vår Lärportal finns det material som ger dig som är huvudman, skolchef eller skolledare fördjupade kunskaper i hur du leder digitalisering.