Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten.

 • För rektorer

 • Pågår 3 år

 • 30 högskolepoäng

Skolledare diskuterar på utbildning
Call to action

Anmälan

Huvudmannen anmäler skolledaren via ett formulär på vår webbplats. Anmälan sker under varje höst- och vårtermin.

Anmälan till rektorsprogrammet vårterminen 2021länk till annan webbplats

Innan du gör anmälan. Ta reda på följande om skolledaren:

 • Sammanlagd tid med skolledaruppdrag
 • Högsta utbildningsnivå
 • Examen (inklusive antal poäng/högskolepoäng).

Här kan du välja universitet

För de som är anmälda och behöriga till utbildning som startar i september 2020 kommer besked om plats på utbildning under vecka 49 via e-post till skolledaren.

Information

Befattningsutbildning med högskolepoäng

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden:

 • skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng
 • styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng
 • skolledarskap, 10 högskolepoäng.

För rektorer och personal med motsvarande ledningsfunktion

För rektorer (med undantag för rektorer för förskola) är huvudregeln:

Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. De ska påbörja utbildningen inom ett år efter tillträde.

För rektorer för förskolan är huvudregeln:

Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer för förskolan som är anställda efter 1 juli 2019. De ska påbörja sin utbildning inom två år efter tillträde. De som var verksamma som förskolechef den 1 juli 2019 omfattas inte av obligatoriet. Det gäller även vid byte av arbetsgivare.

Fler än rektorer kan gå

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå Rektorsprogrammet i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Mer om skolledare med motsvarande ledningsfunktion

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola som motsvarar minst 50 % av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

 • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
 • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö.
 • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
 • Skolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
 • Personalansvar i delar av eller hela verksamheten.
 • Ansvar för kompetensutveckling i delar av eller hela verksamheten.

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola som motsvarar minst 50 % av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

 • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
 • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö.
 • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
 • Skolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
 • Personalansvar i delar av eller hela verksamheten.
 • Ansvar för kompetensutveckling i delar av eller hela verksamheten.

Studier på deltid

Undervisningen sker till största del i form av internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Deltagaren behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid till utbildningen under 3 år. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet.

Välj universitet

Huvudmannen väljer universitet utifrån sina och deltagarens behov. Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga universitet, men det kan finnas olikheter i upplägg och kurslitteratur.

Göteborgs universitetlänk till annan webbplats

Karlstads universitet (anordnar också utbildning i Jönköpings/Linköpingsregionen) länk till annan webbplats

Mittuniversitetetlänk till annan webbplats

Stockholms universitetlänk till annan webbplats

Uppsala universitetlänk till annan webbplats

Umeå universitet (anordnar utbildning i norr, Skåne och sydöstra Götaland)länk till annan webbplats

Samverkan med universiteten

Huvudmannen är en viktig samtalspartner kring frågor om Rektorsprogrammets kvalitet, utveckling och effekter. Universiteten anordnar möten och träffar med huvudmännen under utbildningen. Där diskuteras bland annat aktuell skolforskning och skolledarna redovisar sina uppgifter.

Rektorsprogrammet 2021-07-01 – 2027-06-30

Följande sju lärosäten har fått tillstånd att bedriva Rektorsprogrammet mellan 2021-07-01 – 2027-06-30:

• Göteborgs universitet
• Karlstads universitet
• Linnéuniversitetet
• Mittuniversitetet
• Stockholms universitet
• Umeå universitet
• Uppsala universitet


Belöning

Därför ska du delta

 • Stärk din förmåga att leda och styra din förskola/skola.
 • Ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten.
 • Du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag.
Ansvar

Huvudmannen ger förutsättningarna

Att ha goda förutsättningar för sina studier är avgörande för att klara utbildningen. Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med skolledaren förbereder, planerar och följer upp studierna.

Huvudmannens engagemang i utbildningen bidrar till vilken möjlighet deltagaren har att klara av en krävande utbildning. Regelbunden tid för dialog och uppföljning är en viktig pusselbit för den lokala skolutvecklingen.

En framgångsfaktor för utbildningen är att deltagaren kan avsätta tid för studierna inom ramen för sin tjänst. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet och behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid. I utbildningen ingår minst 32 dagar med fysiska träffar på seminarier och internat.

Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och inläsning av litteratur.

Så kan huvudmannen stödja skolledaren

Ge skolledaren goda förutsättningar

Att tänka på före studierna

Omfattas deltagaren av obligatoriet?

Skolledarens förväntningar på Rektorsprogrammet:

 • Mål och ambition
 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

Skolledarens förutsättningar att genomföra utbildningen:

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

Välja lärosäte.

Anmäla till Rektorsprogrammet.

Att tänka på under studierna

Planera in tider för uppföljningssamtal.
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys
 • Tid för studierna?
 • Behov av stöd?
 • Behov av resurser?
 • Utvecklingsarbete?

På vilket sätt bidrar utbildningen till skolledarens och verksamhetens utveckling?

Kan utbildningens innehåll vara användbar inom andra delar av huvudmannens organisation?

Samverkan med lärosätet:

 • Meddela eventuella förändringar till lärosätet, exempelvis studieuppehåll eller avslutad tjänst.

Att tänka på efter studierna

Följa upp skolledarens mål, ambition och lärdomar.

På vilket sätt har utbildningen påverkat:

 • Skolledarens utveckling som ledare/chef?
 • Skolledarens verksamhet?
 • Hela organisationen

Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

Skolledarens fortsatta utveckling?

 • Fortbildning i pedagogiskt ledarskap
 • Magister-/masterutbildning

Informationsfolder till huvudmän med tips på stöd till skolledarePDF (pdf, 274 kB)

Ge skolledaren goda förutsättningar

Att tänka på före studierna

Omfattas deltagaren av obligatoriet?

Skolledarens förväntningar på Rektorsprogrammet:

 • Mål och ambition
 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

Skolledarens förutsättningar att genomföra utbildningen:

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

Välja lärosäte.

Anmäla till Rektorsprogrammet.

Att tänka på under studierna

Planera in tider för uppföljningssamtal.
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys
 • Tid för studierna?
 • Behov av stöd?
 • Behov av resurser?
 • Utvecklingsarbete?

På vilket sätt bidrar utbildningen till skolledarens och verksamhetens utveckling?

Kan utbildningens innehåll vara användbar inom andra delar av huvudmannens organisation?

Samverkan med lärosätet:

 • Meddela eventuella förändringar till lärosätet, exempelvis studieuppehåll eller avslutad tjänst.

Att tänka på efter studierna

Följa upp skolledarens mål, ambition och lärdomar.

På vilket sätt har utbildningen påverkat:

 • Skolledarens utveckling som ledare/chef?
 • Skolledarens verksamhet?
 • Hela organisationen

Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

Skolledarens fortsatta utveckling?

 • Fortbildning i pedagogiskt ledarskap
 • Magister-/masterutbildning

Informationsfolder till huvudmän med tips på stöd till skolledarePDF (pdf, 274 kB)

Finansiering

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Lagar och regler

Förskolechef blir rektor

Från och med den 1 juli 2019 försvinner titeln förskolechef och ersätts med rektor.

Läs mer i skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regelverk och utvärdering

Regelverk, måldokument och utvärderingar

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Rektorsprogrammet, samt utvärderingar, lägesbeskrivningar och måldokument.

Förordning om befattningsutbildningen Rektorsprogrammetlänk till annan webbplats

Regeringsuppdraget för RektorsprogrammetPDF (pdf, 256 kB)

Skolverkets måldokument för RektorsprogrammetPDF (pdf, 720 kB)

The National School Leadership Training ProgrammePDF (pdf, 657 kB)

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Rektorsprogrammet, samt utvärderingar, lägesbeskrivningar och måldokument.

Förordning om befattningsutbildningen Rektorsprogrammetlänk till annan webbplats

Regeringsuppdraget för RektorsprogrammetPDF (pdf, 256 kB)

Skolverkets måldokument för RektorsprogrammetPDF (pdf, 720 kB)

The National School Leadership Training ProgrammePDF (pdf, 657 kB)

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 29 september 2020