Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda frågor om ett kommande nationellt professionsprogram.

Syftet med programmet är att stärka professionen hos rektorer, lärare och förskollärare, öka yrkenas attraktionskraft och utveckla undervisningens kvalitet.

Professionsprogrammet ska bestå av två bärande delar

Professionsprogrammet kommer att bestå av två bärande delar:

  • en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare
  • ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare.

Nationell struktur för kompetensutveckling

Den nationella strukturen för kompetensutveckling ska bidra till ökade möjligheter för lärare, förskollärare och rektorer att bredda och utveckla sin kompetens och därigenom skapa förutsättningar för en ökad kvalitet i undervisningen.

Kompetensutveckling ska kunna ske på olika sätt. Utöver kurser som ges av universitet, högskolor och yrkeshögskola kan det också innebära kompetensutveckling genom kollegialt lärande eller andra praktiknära insatser.

Nationellt meriteringssystem

Skolverket ska tillsammans med Rådet för professioner i skolväsendet utreda formerna för ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare. Meriteringssystemet ska innehålla olika meriteringsnivåer varav en nivå kommer att kräva examen på forskarnivå.

Rådet för professioner i skolväsendet

Ett råd med företrädare för professioner i skolväsendet ska bistå Skolverket i arbetet med att ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och utreda frågor om ett meriteringssystem. Genom rådet har professionerna ett inflytande i arbetet med att utveckla ett professionsprogram.

Rådet består av företrädare för:

  • förskollärare och lärare
  • rektorer
  • huvudmän inom skolväsendet
  • universitet och högskolor
  • Skolverket.

Läs mer om rådet och rådets möten

Tidplan

Den 30 april 2024 ska uppdraget redovisas till regeringen.

Lagstiftningen om ett nationellt professionsprogram föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Förberedande insatser

Redan 2020 fick Skolverket i uppdrag att genomföra förberedande insatser för framtida professionsprogrammet. Sedan dess genomför vi följande insatser:

Regeringsuppdraget om ett nationellt professionsprogram

Skolverket fick regeringsuppdraget (U2022/02319) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i juni 2022. Det innebär att Skolverket ska:

  • ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och
  • utreda frågor om ett nationellt meriteringssystem.

Syftet med professionsprogrammet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och öka attraktionskraften hos yrkena i skolväsendet. Meriteringssystemet syftar till att erkänna lärares och förskollärares kompetens. 

Förslaget grundar sig på två statliga utredningar

Regeringens förslag om ett professionsprogram grundar sig på de statliga utredningarna

Samt på promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (U2021/03373) Länk till annan webbplats..

Uppdrag från regeringen

Uppdrag om ett nationellt professionsprogram (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Ändring av uppdraget om ett nationellt professionsprogram (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 februari 2024

Innehåll på denna sida