Stort engagemang när rådet för professioner inom skolväsendet hade sitt första möte

Den 13 och 14 mars sammanträdde rådet för professioner i skolväsendet för första gången. Mötet ägde rum i Stockholm och syftet var att sätta ramar för rådets och Skolverkets samarbete samt att staka ut en gemensam riktning för arbetet med professionsprogrammet.

Det är Skolverket som har ansvaret för att ta fram ett förslag på ett professionsprogram att redovisa för regeringen. Rådets roll är att bistå Skolverket i det arbetet, och i veckan samlades de 19 ledamöterna för första gången.

Vice ordförande i rådet är Maria Irving, ämneslärare på Söderslätts gymnasium i Trelleborg. Marias intryck efter det första mötet är att det finns en stor samlad kompetens och erfarenhet bland ledamöterna, särskilt med tanke på att varje ledamot också kan ha med sig perspektiv från sina respektive nätverk. Jeanette Kennerfalk, som är ledamot i rådet och till vardags rektor på förskolan Trollet i Kalmar, håller med:

– Vi täcker hela Sveriges utbildningssystem. Jag är ödmjuk inför den otroliga kompetens med olika kunskaper och engagemang som man har fått ihop. Att professionsprogrammet innefattar både förskollärare, lärare och rektorer tror jag blir en framgångsfaktor, säger Jeanette Kennerfalk.

Rådet har identifierat vilka aspekter som behöver behandlas vidare

Inom kort kommer det konkreta arbetet med att utforma professionsprogrammet att påbörjas. Det första mötet ägnades emellertid åt att ringa in uppdraget och att diskutera några av de begrepp som kommer vara centrala i det fortsatta samarbetet, som professionalitet. Maria Irving beskriver att varje frågeställning öppnade upp för flera frågor.

– Vi har problematiserat och fördjupat innebörden av olika viktiga begrepp. Vad är kvalitet i undervisningen? Vad är individens behov? Och hur bygger vi ett professionsprogram som på allvar kan stärka både de enskilda lärarna men också professionen som helhet? säger Maria Irving.

Maria Irving och Jeanette Kennerfalk framhåller att processer behöver få ta tid. Att frågeställningarna växte under diskussionerna ledde också till att de kunde identifiera många viktiga aspekter som kommer behöva behandlas i processen

Rådet för professioner inom skolväsendet kommer att träffas vid ungefär sex tillfällen per år. Nästa sammanträde äger rum den 4 april.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson är ordförande för rådet. Han är nöjd med att arbetet med professionsprogrammet kommit i gång.

– Äntligen är vi igång! Det har varit två väldigt bra första dagar med rådet, tycker jag. Den breda men också djupa kunskap som finns i rådet är påtaglig. Men det finns också en medvetenhet om att det är ett svårt uppdrag vi har och att många frågor och perspektiv behöver tas om hand. De här första dagarna har vi rört oss på en nästintill filosofisk nivå då vi talat om vad det innebär att vara professionell och vilka kompetenser vi behöver i skolan, i samhället och i framtiden. Nästa gång ska vi bli mer konkreta och börja skissa på hur en struktur eller modell för kompetensutveckling och meritering kan se ut, säger Peter Fredriksson

Fakta om professionsprogrammet

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda frågor om ett kommande nationellt professionsprogram. Syftet med programmet är att stärka professionen hos rektorer, lärare och förskollärare, öka yrkenas attraktionskraft och utveckla undervisningens kvalitet.

Professionsprogrammet kommer att bestå av två bärande delar: en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare och ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare.

Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Fakta om rådet för professioner i skolväsendet

Rådet för professioner i skolväsendet ska bistå Skolverket i arbetet med att ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och utreda frågor om ett meriteringssystem. Rådets ledamöter ska företräda lärare, förskollärare, rektorer, huvudmän, universitet och högskolor samt Skolverket.

Regeringen har hittills förordnat 19 ledamöter. Ytterligare två ledamöter tillkommer under våren i enlighet med beslut från regeringen om att utöka antalet ledamöter från 19 till 21. Ledamöternas förordnande är på tre år.

Rådet för professioner i skolväsendet

Publicerades den .