Fortbildning för rektorer

Fortbildningskurserna på den här sidan vänder sig till dig som är rektor eller har annan ledningsfunktion i skolväsendet. Kurserna som ger högskolepoäng omfattar fem teman: elevhälsa, värdebaserat ledarskap, leda i kris och för hållbar utveckling, ledning och organisering samt pedagogisk ledning.

 • Rektorer och annan personal med ledningsuppdrag

 • Högskolekurser, seminarier och annan typ av kurs

 • Digitalt eller på plats

 • 0–7,5 hp

Pennställ med färgglada pennor i klassrum och elever syns suddigt i bakgrunden

Ansökan till högskolekurser för rektorer och skolledare

Ansökan till högskolekurser för rektorer och skolledare är stängd.

Ansökningsperioden för högskolekurser för rektorer och skolledare är den
15 mars till 15 april inför höstterminsstart. Dessa kurser ges inte under vårterminen.

Huvudman anmäler

Det är huvudmannen som anmäler rektorn till utbildningen via ett formulär. Den som gör anmälan behöver kunna identifiera sig med BankID.
Den som anmäler behöver ha följande information om den sökande:

 • personnummer
 • hur länge den sökande haft skolledaruppdrag sedan rektorsutbildningen avslutades.

Därför ska du delta

Kurserna fokuserar på styrnings- och ledarskapsfrågor för att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Genom kurserna kommer du att:

 • utveckla din förmåga att leda och styra din skola.
 • sätta i gång utvecklingsprocesser och är därför en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten.
 • kunna använda det du lär dig direkt i din skolvardag.
 • fördjupa och förnya dina erfarenheter och kunskaper.
 • utöka ditt nätverk.
Call to action

Fortbildning för rektorer (7,5 HP)

Kurserna som ges är indelade i fem olika teman.

Alla fortbildningskurser på avancerad akademisk nivå omfattar 7,5 högskolepoäng och bygger på rektorsutbildningen. Omfattningen motsvarar ungefär 15 procent av en heltid under ett år med start hösttermin och avslutas vårtermin.

Fortbildningen sker i form av minst 8 heldagar på internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan.

Leda i kris och för hållbar utveckling

Vare sig vi vill eller ej, står mänskligheten inför stora förändringar. Klimatet kräver det, omvärldsläget likaså. ”Omställning” är ett ord vi hör allt oftare.

Inom det här temat finns kurser för att möta såväl oväntade som förutsägbara utmaningar. Kurser som stärker förmågan att förebygga och hantera svåra kriser men också kapacitet att ställa om och tänka nytt i verksamheten. Att bygga en mer motståndskraftig, uthållig och kreativ organisation – något som kan sammanfattas i begreppet resiliens.

Att leda i kris (Mittuniversitetet) Länk till annan webbplats.

Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare (Karlstads universitet) Länk till annan webbplats.

Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare (Stockholms universitet) Länk till annan webbplats.

Kurser, webbinarier och konferenser

Här hittar du aktuella seminarier, kurser och digitala föreläsningar för dig som är rektor. Läs mer om vem de riktar sig till och anmälan genom att klicka på länkarna.

Se Skolverkets utbud av kurser, webbinarier och konferenser:

Det kommande professionsprogrammet förväntas träda ikraft den 1 januari 2025. Som en av de förberedande insatserna har tre utbildningar tagits fram, varav en riktar sig till rektor:

Information
Belöning

Skolverket står för delar av kostnaden

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Skolverket står för lärosätenas kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Krav för att få delta

För att få delta gäller följande krav:

 • Fullgjord rektorsutbildning på något av följande sätt:
  • rektorsprogrammet
  • den äldre statliga rektorsutbildningen
  • rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.
 • Arbete som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion i minst ett år på halvtid efter fullgjord rektorsutbildning.
Information

Huvudmannen ger förutsättningarna

Att ha goda förutsättningar för sina studier är avgörande för att klara utbildningen. Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med rektor förbereder, planerar och följer upp studierna.

Huvudmannens engagemang i utbildningen bidrar till vilken möjlighet deltagaren har att klara av en krävande utbildning. Regelbunden tid för dialog och uppföljning är en viktig pusselbit för den lokala skolutvecklingen.

En framgångsfaktor för utbildningen är att deltagaren kan avsätta tid för studierna inom ramen för sin tjänst.

För upplägg, innehåll och vilka förutsättningar som krävs av deltagare, se respektive kurssida på lärosätet.

Att tänka på före studierna

Rektorns förväntningar på fortbildningen:

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

Rektorns förutsättningar att genomföra utbildningen:

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

Att tänka på under studierna

Planera in tider för uppföljningssamtal. Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd
 • Tid för studierna
 • Utvecklingsarbete
 • Vad behöver utvecklas på skolan
 • Stöd från lärosätet

Att tänka på efter studierna

Planera in tid för uppföljningssamtal. Förslag på frågor att stämma av:

 • På vilket sätt bidrar utbildningen till rektorns och verksamhetens utveckling?
 • På vilket sätt har fortbildningen påverkat rektorns utveckling som pedagogisk ledare?
 • På vilket sätt har fortbildningen påverkat rektorns verksamhet?
 • Nätverkandets betydelse nu och i framtiden
 • Rektorns syn på fortbildningen som helhet

Byte av huvudman

Via denna anmälan kan du som huvudmannarepresentant anmäla din organisation som ny huvudman för en skolledare som redan påbörjat Fortbildning för rektorer.

Formuläret används även för att uppdatera uppgifter om befattning för skolledaren vid byte av tjänst.

I och med denna anmälan bekräftar ni att skolledaren kan fortsätta utbildningen och att ni tar ansvar för kostnader för eventuella internat, tid för studier (ca 15% av en arbetsvecka) och kurslitteratur. Skolverket står för universitetens kostnader för utbildningen.

Innan du går till anmälan, ta reda på följande om skolledare:

 • Referensnummer (erhålls av lärosätet skolledaren läser vid)
 • Skolledarens personnummer

Anmäl byte av huvudman Länk till annan webbplats.

Insatsen ingår i nationella skolutvecklingsprogrammet Styrning och ledning Länk till annan webbplats.

Regelverk och måldokument

Ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer och måldokument.

Förordningen om befattningsutbildning för rektorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måldokument för fortbildning för rektorer, Pdf, 90 kB Pdf, 90 kB.

Har du frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta fortbildningforrektorer@skolverket.se.

Har du frågor om fortbildningen vid ett specifikt lärosäte kan du i stället kontakta dem direkt. Kontaktuppgifter finner du på respektive kurssida.

Senast uppdaterad 23 februari 2024

Relaterat