Fortbildning för rektorer

Fortbildningskurserna på den här sidan vänder sig till dig som är rektor eller har annan ledningsfunktion i skolväsendet. Kurserna som ger högskolepoäng omfattar fem teman: elevhälsa, värdebaserat ledarskap, leda i kris och för hållbar utveckling, ledning och organisering samt pedagogisk ledning.

 • Rektorer och annan personal med ledningsuppdrag

 • Högskolekurser, seminarier och andra kurser

 • Digitalt eller på plats

 • 0–7,5 hp

Call to action

Anmälan till högskolekurser för rektorer och skolledare

Anmälan till fortbildning för rektorer med start höstterminen 2024 är nu stängd.
Besked om plats skickas ut under vecka 23.

Ansökningsperioder för fortbildning för rektorer:
• 15 mars till 15 april inför höstterminsstart

Huvudman anmäler

Det är huvudmannen som anmäler rektorn till utbildningen via ett formulär. Den som gör anmälan behöver kunna identifiera sig med BankID. Den som anmäler behöver också ha följande information om den sökande:

 • personnummer
 • hur länge den sökande haft skolledaruppdrag sedan rektorsutbildningen avslutades.

Information

Skolverket står för delar av kostnaden

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Skolverket står för lärosätenas kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

23 kurser inom fem teman

Alla fortbildningskurser på avancerad akademisk nivå omfattar 7,5 högskolepoäng och bygger på fullgjord rektorsutbildning. Omfattningen motsvarar ungefär 15 procent av en heltid under ett år med start hösttermin och avslutas vårtermin.

Fortbildningen sker i form av minst 8 heldagar på internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan.

Välj kurs under respektive temarubrik

Leda i kris och för hållbar utveckling

Vare sig vi vill eller ej, står mänskligheten inför stora förändringar. Klimatet kräver det, omvärldsläget likaså. ”Omställning” är ett ord vi hör allt oftare.

Inom det här temat finns kurser för att möta såväl oväntade som förutsägbara utmaningar. Kurser som stärker förmågan att förebygga och hantera svåra kriser men också kapacitet att ställa om och tänka nytt i verksamheten. Att bygga en mer motståndskraftig, uthållig och kreativ organisation – något som kan sammanfattas i begreppet resiliens.

Att leda i kris (Mittuniversitetet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare (Karlstads universitet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare (Stockholms universitet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- Startar ej HT-24

Belöning

Därför ska du delta

Kurserna fokuserar på styrnings- och ledarskapsfrågor för att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Genom kurserna kommer du att

 • utveckla förmågan att leda och styra din skola
 • sätta i gång utvecklingsprocesser, en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten
 • få användning av det du lärt dig direkt i din skolvardag
 • fördjupa och förnya dina erfarenheter och kunskaper
 • utöka ditt nätverk.
Ansvar

Huvudmannen ger förutsättningarna

Att ha goda förutsättningar för sina studier är avgörande för att klara utbildningen. Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med rektor förbereder, planerar och följer upp studierna.

Huvudmannens engagemang i utbildningen bidrar till vilken möjlighet deltagaren har att klara av en krävande utbildning. Regelbunden tid för dialog och uppföljning är en viktig pusselbit för den lokala skolutvecklingen.

En framgångsfaktor för utbildningen är att deltagaren kan avsätta tid för studierna inom ramen för sin tjänst.

För upplägg, innehåll och vilka förutsättningar som krävs av deltagare, se respektive kurssida på lärosätet.

Rektorns förväntningar på fortbildningen:

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

Rektorns förutsättningar att genomföra utbildningen:

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

Planera in tider för uppföljningssamtal. Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd
 • Tid för studierna
 • Utvecklingsarbete
 • Vad behöver utvecklas på skolan
 • Stöd från lärosätet

Planera in tid för uppföljningssamtal. Förslag på frågor att stämma av:

 • På vilket sätt bidrar utbildningen till rektorns och verksamhetens utveckling?
 • På vilket sätt har fortbildningen påverkat rektorns utveckling som pedagogisk ledare?
 • På vilket sätt har fortbildningen påverkat rektorns verksamhet?
 • Nätverkandets betydelse nu och i framtiden
 • Rektorns syn på fortbildningen som helhet

Byte av huvudman

Som representant från huvudmannen kan du anmäla din organisation som ny huvudman för en skolledare som redan påbörjat Fortbildning för rektorer.

Formuläret nedan används även för att uppdatera uppgifter om befattning för skolledaren vid byte av tjänst.

I och med att ni gör en anmälan bekräftar ni även att skolledaren kan fortsätta utbildningen och att ni tar ansvar för kostnader för eventuella internat, tid för studier (cirka 15 procent av en arbetsvecka) och kurslitteratur. Skolverket står för universitetens kostnader för utbildningen.

Innan du går till anmälan, ta reda på följande om skolledaren:

 • Referensnummer (erhålls av lärosätet skolledaren läser vid)
 • Skolledarens personnummer.

Anmäl byte av huvudman Länk till annan webbplats.

Lagar och regler

Krav för att få delta

För att få delta gäller följande krav:

 • fullgjord befattningsutbildning eller en äldre statlig rektorsutbildning eller fått en skriftlig redovisning som visar att personen förvärvat kunskaper som kan jämställas med befattningsutbildningen. (se 2 kap. 9 §)
 • att deltagaren arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildningen. Förordning (2019:562).
Forskning och fördjupning

Kurser, webbinarier och konferenser

Aktuella seminarier, kurser och digitala föreläsningar för dig som är rektor:

Se övrigt kursutbud på Skolverket:

Se även

Har du frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att mejla fortbildningforrektorer@skolverket.se.

Har du frågor om fortbildningen vid ett specifikt lärosäte kan du i stället kontakta lärosätet direkt. Kontaktuppgifter finner du på respektive kurssida.

Senast uppdaterad 25 juni 2024