Koll på kompetens

Detta självvärderingsverktyg är ett stöd för att främja och underlätta huvudmäns och rektorers arbete med kompetensförsörjning. Verktyget är tänkt att ge stöd i frågor som rör ansvar och strategier för att hantera den rådande situationen med brist på behöriga lärare och förskollärare.

Huvudman, rektor i skolan, rektor i förskolan

Bristen på behöriga lärare och förskollärare inom skolväsendet medför att kompetensförsörjningsfrågan ständigt är aktuell.

Ansvaret för kompetensförsörjning vilar på flera aktörer; staten, huvudmän, rektorer i skola och förskola har ett gemensamt ansvar. Staten har det nationella ansvaret samtidigt som varje nivå inom den lokala styrkedjan har ett stort ansvar.

Arbetet med kompetensförsörjning behöver präglas av samsyn, långsiktighet och systematik för att vara framgångsrikt.

Självskattningsverktyget Koll på kompetens är uppdelat i tre spår: ett för huvudmän och ett för rektorer i skola respektive förskola. Ni väljer vilket ni vill arbeta med nedan.

Senast uppdaterad 22 februari 2023.