Checklista kompetensinventering i förskolan för huvudman

Var står ni idag? Med hjälp av vår checklista nedan kan ni snabbt få grepp om vad ni behöver tänka på inför kompetensinventering i förskola och skola.

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagens bestämmelser och andra styrdokument som gäller inom skolväsendet samt för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Dessutom ska huvudmannen se till att förskollärare, lärare och annan personal vid förskole- och skolenheterna har nödvändiga insikter i skolförfattningarna. Det ligger också inom huvudmannens ansvarsområde att säkerställa att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling.

Läs igenom frågorna och ta ställning till hur väl olika påståenden stämmer överens med er verksamhet. Notera gärna vilka områden ni bedömer att ni behöver arbeta mer med. I slutet av frågeformuläret hittar ni förslag på material som kan vara till nytta i det fortsatta arbetet.

Koll på

Inventering

Vi genomför systematiska kartläggningar på central nivå för att få en överblick över nulägesbehov vad gäller lärarförsörjning.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi genomför systematiska kartläggningar på central nivå för att få en överblick över framtida behov vad gäller lärarförsörjning.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi genomför strukturerade analyser på central nivå för att få en överblick över vilka insatser som behövs för att säkra tillgången på behöriga förskollärare och lärare.

Stöd till rektorer genom att tillhandahålla system för kartläggning av rekryteringsbehov, utifrån exempelvis förväntade pensionsavgångar samt beräknad storlek på elev- och barnkullar.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte
Koll på

Samverkan

Vi samordnar arbetet med lärarförsörjningsfrågor på central nivå.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi har former för dialog och samverkan med rektorer där frågor om lärarförsörjning är i fokus.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Stöd till rektorer i lärarförsörjningsfrågor

Vi har stödfunktioner på central nivå som rör lärarförsörjning som rektorer kan ta del av.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Vi ger rektorer stöd i arbetet med att organisera verksamheten så att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt bedrivs av behöriga och legitimerade förskollärare och lärare.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Arbetet med lärarförsörjningsfrågor utgör en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

  • Stämmer
  • Stämmer delvis
  • Stämmer inte
  Koll på
  Senast uppdaterad 22 februari 2023.