Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompetenser

Många lärare upplever att de har en hög arbetsbelastning och behöver därför få avlastning för att kunna ha mer fokus på undervisningen. Det här webbstödet är en hjälp till huvudmän och rektorer i arbetet med att inventera och analysera lärares avlastningsbehov.

Webbstödet riktar sig till huvudmän och rektorer i de obligatoriska och frivilliga skolformerna och innehåller

 • ett verktyg för en snabbanalys inför arbetet med att inventera lärares avlastningsbehov, Koll på lärares avlastningsbehov
 • en sammanställning över arbetsuppgifter som andra än lärare kan utföra
 • en vägledning för inventeringsarbetet
 • lärande exempel från skolor som har infört kompletterande kompetenser.

Film: Kompletterande kompetenser på Hermodsdalsskolan (tid 05:10)

Malmö stad har infört andra yrkeskategorier i skolan, bland annat för att förbättra arbetsmiljön. Ulrika Bokelund, rektor på Hermodsdalsskolan, berättar om deras arbete med kompletterande kompetenser.

Bra skolresultat och attraktiv arbetsplats

Vi har brist på lärare och många har lämnat yrket. Rimligare arbetsbelastning, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön är viktigt för de lärare som funderar på att återvända till yrket. Det innebär att huvudmän och rektorer behöver satsa på arbetsmiljön för att kunna behålla sina lärare och rekrytera nya. Ett långt yrkesliv som lärare förutsätter ett hållbart arbetsliv.

Ett sätt att avlasta lärare är att rekrytera personal med kompletterande kompetenser. Det kan vara lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper. När lärare får avlastning kan de fokusera mer på sitt kärnuppdrag, det vill säga att planera och genomföra undervisningen, bedöma, dokumentera och informera om elevers kunskapsutveckling.

Avlastning kan också leda till att fler elever får undervisning av lärare som är legitimerade och behöriga i de ämnen de undervisar i. Eleverna får en bättre möjlighet att nå målen för utbildningen och lärarna får en bättre arbetsmiljö.

Prognos över behovet av lärare och förskollärare

Lärarförsörjningen: stöd som du kan använda för att motverka lärarbristen

Redovisning av uppdrag att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare Länk till annan webbplats.

Få koll inför inventering

Var står ni idag? Med de här enkla verktygen kan ni snabbt få grepp om vad ni behöver tänka på inför inventering av lärares avlastningsbehov. Det finns ett verktyg för huvudmän och ett för rektorer. Det går till så att ni tar ställning till hur väl olika påståenden stämmer överens med er verksamhet. Resultatet visar vilka områden ni behöver arbeta mer med. Ni får också förslag på material som kan vara till nytta i det fortsatta arbetet.

Koll på lärares avlastningsbehov

Arbetsuppgifter som andra än lärare kan utföra

Skolverket har identifierat sex olika områden med arbetsuppgifter som andra än lärare kan utföra. I vissa fall finns det begränsningar när det gäller i vilken utsträckning andra än lärare kan utföra uppgifterna. De lokala förutsättningarna ser olika ut och medför olika möjligheter och begränsningar.

Trygghet

Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet. Eleverna ska kunna känna sig trygga i all verksamhet som anordnas av huvudmannen. Det gäller både i den inre och yttre miljön i skolan och inkluderar inte bara undervisning utan all verksamhet, exempelvis skolmåltider och raster.

Studiero

Undervisningen ska präglas av studiero. Med studiero menas att det finns goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen.

Förebyggande arbete för trygghet och studiero

Huvudmannen ska säkerställa att skolan bedriver ett förebyggande arbete för att skapa både trygghet och studiero.

När det gäller förebyggande arbete för studiero ska skolan arbeta proaktivt med att ge eleverna goda förutsättningar till lärande genom att identifiera och undanröja hinder för lärande, så att eleverna kan ägna sig åt och koncentrera sig på undervisningen.

Det handlar bland annat om att förebygga ordningsstörningar genom väl förankrade ordningsregler och ett gemensamt förhållningssätt bland personalen. Det kan även handla om att ha fokus på utveckling av det pedagogiska ledarskapet i klassrummet och att erbjuda en varierad undervisning av hög kvalitet. I detta ingår extra anpassningar, särskilt stöd och extra utmaningar till de elever som behöver det.

Studiero innebär inte nödvändigtvis att det ska vara tyst i klassrummet, det är inte ett mål i sig. Det viktiga är att eleverna utifrån den undervisning som bedrivs får goda förutsättningar för lärande.

Här kan du läsa mer om arbetet för att främja trygghet och studiero i skolan

All personal inom skola, fritidshem och vuxenutbildning får vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra elever trygghet och studiero. Detta innefattar även en befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.

Här kan du läsa mer om vad som gäller inom trygghet, studiero och disciplinära åtgärder:

Trygghet, studiero och disciplinära åtgärder

Inom detta område finns följande arbetsuppgifter som kan utföras av andra än lärare:

 • skapa arbetsro, trivsel och trygghet utanför klassrummen
 • skapa arbetsro, trivsel och trygghet i klassrummen
 • guida eleverna till rätt plats
 • stötta eleverna i övningar och enskilt arbete eller grupparbete under lektionstid

Även om det är möjligt för andra än lärare att utföra arbetsuppgifterna, enligt punkten ovan, så är det ändå viktigt att eleverna har tillgång till ett aktivt lärarstöd.

 • hantera konflikter
 • bygga relationer
 • ha omsorg under skoldagen
 • vara rastvärd
 • delta i pedagogiska måltider.

Det kan finnas uppgifter i undervisningen som lärare behöver avlastning med. Även om undervisningen ska bedrivas under ledning av en lärare innebär det inte nödvändigtvis att läraren själv måste genomföra alla moment som är kopplade till undervisningen. Det går inte att svara generellt på vilka moment som kan utföras av andra än lärare, utan det krävs alltid en bedömning i det enskilda fallet. Var gränserna går är också beroende av vilken skolform det gäller och vad undervisningen behandlar.

Inom detta område finns följande arbetsuppgifter som kan utföras av andra än lärare:

 • ställa i ordning lektionssalar och ta fram och plocka bort undervisningsmaterial
 • kopiera och förbereda undervisningsmaterial
 • göra enklare rättningar och dokumentera resultat.

I vissa ämnen förekommer det undervisningsmaterial som kan vara farliga om de hanteras på fel sätt. Det är viktigt att den personal som hanterar material har kompetens inom området och har tagit del av eventuella säkerhetsföreskrifter.

Detta förutsätter att det inte rör sig om bedömningar, eftersom läraren alltid är ansvarig för utvärderingen av elevernas prestationer.

Här kan du läsa vad som gäller inom hälsa, säkerhet och bedömning:

Hälsa och säkerhet på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bedömning

I vissa ämnen förekommer det undervisningsmaterial som kan vara farliga om de hanteras på fel sätt. Det är viktigt att den personal som hanterar material har kompetens inom området och har tagit del av eventuella säkerhetsföreskrifter.

Inom detta område finns följande arbetsuppgifter som kan utföras av andra än lärare:

 • administrera beställningar av förbrukningsmaterial och läromedel
 • kontrollera, packa upp och fördela förbrukningsmaterial och läromedel.

Inom detta område finns följande arbetsuppgifter som kan utföras av andra än lärare:

 • förbereda digital arbetsmiljö, till exempel inloggning och byte av lösenord
 • uppdatera programvara
 • ha kontakt med it-support, teknisk dataadministration och support.

I många skolor finns klassföreståndare eller motsvarande som har ett huvudansvar för eleven. Inom gymnasieutbildningen kallas läraren med motsvarande ansvar för mentor. Här kan du läsa vad som gäller för mentorer i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan:

Mentor i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Även om det är möjligt för andra än lärarna att göra hembesök enligt ovan, så förutsätter det att det inte är fråga om undervisning. Det är också viktigt att den personal som utför arbetsuppgiften har relevant kompetens.

 • rapportera frånvaro
 • skicka information till vårdnadshavare, föräldrar och elever
 • göra hembesök hos elever med problematisk frånvaro.
 • samverka med olika aktörer, exempelvis socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatri
 • samverka med elevhälsan och övrig personal

Även om det är möjligt för andra än lärarna att arbeta med detta, så förutsätter det att läraren bidrar med relevant kunskap om eleven.

Tänk på att läraren ansvarar för samverkan med vårdnadshavare enligt läroplanerna när ni fördelar sådana här uppgifter. Utvecklingssamtal i de obligatoriska skolformerna ska hållas av lärare.

Inom detta område finns följande arbetsuppgifter som kan utföras av andra än lärare:

 • ha samtal och kontakt via mejl med vårdnadshavare och elever

Fundera först på vilken kompetens som behövs för att utföra dessa arbetsuppgifter. Även om andra än lärarna kan utföra vissa arbetsuppgifter, betyder det inte att det är lämpligt att vem som helst utför dem.

Inom detta område finns följande arbetsuppgifter som kan utföras av andra än lärare:

 • se till att nödvändiga verktyg och assisterande teknik finns tillgängliga och fungerar
 • stödja elever i att använda verktyg och assisterande teknik samt följa upp att dessa används
 • ställa i ordning lektionssalar utifrån elevers specifika behov.
 • stötta elever i övningar, enskilt arbete och grupparbete under lektionstid
 • skapa bildscheman för skoldagens lektioner och i enskilda ämnen.

I vissa ämnen förekommer det undervisningsmaterial som kan vara farliga om de hanteras på fel sätt. Det är viktigt att den personal som hanterar material har kompetens inom området och har tagit del av eventuella säkerhetsföreskrifter.

Även om det är möjligt för andra än lärare att utföra dessa arbetsuppgifter, så är det ändå viktigt att eleverna har tillgång till ett aktivt lärarstöd.

När det gäller den här typen av arbetsuppgifter är det viktigt att personalen har kompetens inom området.

Här kan du läsa vad som gäller inom hälsa, säkerhet, extra anpassningar och särskilt stöd:

Hälsa och säkerhet på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vägledning för inventering

Den här vägledningen är ett stöd för dig som rektor i arbetet med att inventera dina lärares avlastningsbehov. Du får syn på inom vilka områden eller med vilka arbetsuppgifter dina lärare behöver avlastning. Arbetet med inventering av lärares avlastningsbehov behöver präglas av samsyn, långsiktighet och systematik för att vara framgångsrikt. Det är också viktigt att inventeringen utgår från lokala förutsättningar och behov så att de åtgärder som du beslutar om får avsedd effekt.

Vägledningen består av

 • instruktioner och material för fyra workshops
 • färdiga Excel- och Wordmallar för dokumentation av lärares avlastningsbehov.

Därför ska du använda vägledningen:

 • Du får stöd i arbetet med att ta dig igenom processen med att inventera dina lärares avlastningsbehov.
 • Du gör skolans personal delaktig i arbetet och skapar samsyn kring dina lärares avlastningsbehov.
 • Du skapar goda förutsättningar för att de beslut som du fattar landar väl.

Instruktioner till rektor

Du som rektor behöver inte nödvändigtvis vara den som leder inventeringen av lärares avlastningsbehov. Det kan till och med finnas fördelar med att du utser någon annan som leder inventeringen så att du kan fokusera på det övergripande arbetet. Exempelvis kan någon i ledningsgruppen eller en lämplig person från en annan skolenhet leda arbetet med inventeringen. Däremot måste du som rektor vara tydlig ägare av såväl genomförandet av inventeringen som efterföljande beslut.

Som rektor behöver du inför inventeringen

 • diskutera och förankra syfte och mål med din huvudman
 • fastställa en tidsplan för inventeringen, som bör genomföras under förslagsvis 2–3 månader
 • inleda en dialog med fackliga samverkansorgan lokalt, bland annat om hur inventeringen ska gå till och hur tiden, som frigörs när lärare får avlastning, kan användas
 • kommunicera och förankra syftet och målet med inventeringen hos skolans personal
 • fundera på om elever bör involveras i någon del av inventeringsarbetet
 • besluta om vilken personal på skolan som ska delta i inventeringens olika faser (workshop 1, 2 och 4)
 • ta ställning till om och hur arbetet med inventeringen ska utvärderas.

Att inventera lärares avlastningsbehov är en del av arbetet med skolans kompetensförsörjning. Inventeringen kan exempelvis leda till att ni rekryterar kompletterande kompetenser eller att ni ser över organisationen, eller kanske båda delarna. Ta gärna stöd av din huvudman i frågor om exempelvis

 • arbetsrättsliga aspekter
 • facklig samverkan
 • ekonomiska aspekter
 • organisatoriska aspekter
 • uppföljning och utvärdering.

Instruktioner till dig som leder inventeringen

Innan du sätter igång arbetet med inventeringen behöver du vara väl insatt i

 • syftet och målet med inventeringen
 • ramarna för inventeringen
 • tidsplanen som rektorn har beslutat
 • rektorns beslut om vilka som ska delta i inventeringens olika faser, det vill säga workshop 1, 2 och 4
 • hela vägledningsmaterialet
 • vilka arbetsuppgifter som kan utföras av andra än lärare.

Deltagare: skolpersonal. Rektor beslutar vilka som ska delta.

Syfte: få grepp om hur mycket tid och energi som går åt för arbetsuppgifterna inom de olika avlastningsområdena.

Beräknad tidsåtgång: cirka 3 timmar.

Workshopen omfattar

 • genomgång av möjliga avlastningsområden
 • individuell reflektion kring möjliga områden
 • gemensam diskussion kring möjliga områden
 • uppskattning av tidsåtgång för arbetsuppgifterna inom de olika områdena
 • värdering av energiåtgång för arbetsuppgifterna inom de olika områdena
 • dokumentation av uppskattad tidsåtgång och värderad energiåtgång för arbetsuppgifterna inom de olika områdena.

Workshop 1 - nuläge Powerpoint, 466 kB, öppnas i nytt fönster.

Workshop 1 - nuläge Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster.

Till workshop 1 finns det färdiga Excel- och Wordmallar. Arbetsuppgifterna inom de olika avlastningsområdena finns redan i mallarna. Använd gärna mallarna i er dokumentation:

Dokumentationsmall för workshop 1 - nuläge Word, 28 kB.

Dokumentationsmall för workshop 1 - nuläge Excel, 48 kB.

Förbered workshop 2 genom att föra över nödvändiga uppgifter från den dokumentationsmall som ni har använt i workshop 1 till dokumentationsmall för workshop 2.

Deltagare: skolans ledningsgrupp och skolpersonal. Rektorn beslutar vilka som ska delta.

Syfte: prioritera vilka arbetsuppgifter inom de olika avlastningsområdena som bör utföras av andra än lärare.

Beräknad tidsåtgång: cirka 3 timmar.

Workshopen omfattar

 • genomgång av uppskattad tidsåtgång och värderad energiåtgång för arbetsuppgifterna inom de olika avlastningsområdena
 • diskussion om vilka arbetsuppgifter inom de olika områdena som bör utföras av andra än lärare
 • diskussion om vad vinsten blir för skolan om lärare avlastas inom de olika områdena
 • prioritering av vilka arbetsuppgifter inom de olika områdena som bör utföras av andra än lärare.

Workshop 2 - önskat läge Powerpoint, 466 kB, öppnas i nytt fönster.

Workshop 2 - önskat läge Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster.

Till workshop 2 finns det färdiga Excel- och Wordmallar. Arbetsuppgifterna inom de olika avlastningsområdena finns redan i mallarna. Använd gärna mallarna i er dokumentation:

Dokumentationsmall för workshop 2 - önskat läge Word, 28 kB.

Dokumentationsmall för workshop 2 - önskat läge Excel, 51 kB.

Förbered workshop 3 genom att föra över nödvändiga uppgifter från den dokumentationsmall som ni har använt i workshop 2, till dokumentationsmall för workshop 3.

Deltagare: skolans ledningsgrupp.

Syfte: analysera resultatet från workshop 1 och 2 samt prioritera vilka arbetsuppgifter som bör utföras av andra än lärare.

Beräknad tidsåtgång: cirka 2 timmar.

Workshopen omfattar:

 • diskussion om syftet med att avlasta lärare
 • diskussion och analys av resultat från workshop 1 och 2
 • prioritering av vilka arbetsuppgifter inom de olika områdena som bör utföras av andra än lärare
 • diskussion om vad konsekvenserna blir för skolan om lärare får avlastning i de prioriterade arbetsuppgifterna och vilka vinsterna blir.

Workshop 3 - börläge Powerpoint, 455 kB, öppnas i nytt fönster.

Workshop 3 - börläge Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Till workshop 3 finns det färdiga Excel- och Wordmallar. Arbetsuppgifterna inom de olika avlastningsområdena finns redan i mallarna. Använd gärna mallarna i er dokumentation:

Dokumentationsmall för workshop 3 - börläge Word, 29 kB.

Dokumentationsmall för workshop 3 - börläge Excel, 51 kB.

Förbered workshop 4 genom att föra över nödvändiga uppgifter från den dokumentationsmall som ni har använt i workshop 3, till den dokumentationsmall ni tänker använda i workshop 4.

Deltagare: skolans ledningsgrupp, fackliga samverkansorgan lokalt och övrig skolpersonal. Rektorn beslutar om vilka som ska delta.

Syfte: konkretisera roller, befattningar, kravprofiler för de kompletterande kompetenser som ska avlasta lärare – även definiera förväntade effekter.

Beräknad tidsåtgång: cirka 2 timmar.

Workshopen omfattar

 • presentation av de arbetsuppgifter som ledningen valt att prioritera för att avlasta lärare
 • konkretisering och diskussion av roller, befattningar och kravprofiler inom de prioriterade områdena
 • konkretisering av förväntade effekter av att avlasta lärare inom de prioriterade områdena
 • diskussion om hur de kompletterande kompetenserna kan införlivas i organisationen
 • diskussion om och hur de förväntade effekterna ska följas upp.

Workshop 4 - konkretisera Powerpoint, 463 kB, öppnas i nytt fönster.

Workshop 4 - konkretisera Pdf, 172 kB, öppnas i nytt fönster.

Till workshop 4 finns det färdiga Excel- och Wordmallar. Arbetsuppgifterna inom de olika avlastningsområdena finns redan i mallarna. Använd gärna mallarna i er dokumentation:

Dokumentationsmall för workshop 4 - konkretisera Word, 29 kB.

Dokumentationsmall för workshop 4 - konkretisera Excel, 49 kB.

Lärande exempel

Här finns exempel på hur huvudmän och skolor runt om i landet arbetar för att avlasta lärare med kompletterande kompetenser som till exempel lärarassistenter, elevkoordinatorer, klassmentorer och socialpedagoger. Lyssna också på podden.

Podd: Trygghet och avlastning med socialpedagoger

I det här avsnittet besöker vi Grillska gymnasiet i Eskilstuna där man sedan flera år tillbaka har använt sig av socialpedagoger för att jobba med frågor som kränkningsärenden och frånvaro. Ett arbetssätt som bidragit till att både skapa trygghet för eleverna och avlastning för lärarna.

Transkribering: Trygghet och avlastning med socialpedagoger Pdf, 49 kB.

Podd: Lärarassistenter

Denna podd är ett samtal om lärarassistenter och andra yrkesgrupper som på olika sätt är tänkta att avlasta lärare. Medverkar gör Lee Gleichmann Linnarsson, sakkunnig på Skolverket, Inga-Lena Spansk som är skolchef i Mora kommun och Per Lindqvist, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Samtalet leds av Adam Samara på Skolverkets kommunikationsavdelning.

Transkribering: Lärarassistenter Pdf, 104 kB.

Kompletterande kompetenser på Hermodsdalsskolan

Hermodsdalsskolan med elever i årskurserna F–9 är en av skolorna i Malmö stad som har infört andra yrkeskategorier i skolan för att avlasta lärare. Här berättar personal på skolan och huvudmannen om hur de gick tillväga och hur de arbetar idag. En forskare har också följt skolans arbete med att avlasta lärare.

Kompletterande kompetenser på Hermodsdalsskolan i Malmö

Kompletterande kompetenser på Norrängsskolan

Norrängsskolan i Lycksele, med elever i årskurser F–6, har infört klassmentorer i skolan för att avlasta sina lärare. Här berättar lärare, rektor, klassmentorer, forskare och elever hur införandet av de kompletterande kompetenserna har förändrat skol- och arbetsmiljön.

Kompletterande kompetenser på Norrängsskolan i Lycksele

Stöd för att introducera obehöriga lärare och förskollärare

Med det här materialet kan du ge dina obehöriga lärare och förskollärare en introduktion till läraruppdraget. Materialet är uppdelat i två olika spår:

Stöd för att anställa personal med anställningsstöd

Ge någon möjlighet att ta steget in eller tillbaka till arbetslivet, samtidigt som du får bidrag till personens lön.

Anställ med stöd, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Vara anställd med anställningsstöd, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 mars 2024

Innehåll på denna sida