Pressmeddelande

Mer undervisningstid till SO och NO i grundskolan

Elevens val bör tas bort så att de samhälls- och naturorienterande ämnena får mer undervisningstid. Det föreslår Skolverket i den översyn av timplanerna som myndigheten lämnar över till regeringen i dag. Förslaget gäller grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Skolverket har gjort en översyn av timplanerna och i uppdraget har det ingått att särskilt titta på hur tiden för elevens val kan användas för att omfördela undervisningstid. Förslaget är tänkt att lösa situationen med så kallad stoffträngsel, det vill säga att vissa ämnen har ett mer omfattande innehåll än vad som är rimligt i förhållande till undervisningstiden.

− Skolverkets förslag på nya timplaner ger eleverna och lärarna en bättre chans att hinna med det viktiga innehåll som måste gås igenom i till exempel samhällskunskap och historia, säger Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket.

Även hem- och konsumentkunskap, samt i viss mån musik och bild, får mer undervisningstid i förslagen till de nya timplanerna. I sameskolan utökas tiden för slöjd något.

− I kontakt med rektorer, kommuner och fristående skolor framkommer att undervisningen i elevens val varierar i hög grad och är av olika kvalitet på olika skolor runt om i Sverige. Även om det finns många exempel på att elevens val fungerar väl ställer sig många huvudmän och rektorer positiva till förslaget att ta bort elevens val, säger Anna Westerholm.

Skolans val kvarstår

Skolans val ger skolor rätt att omfördela timmar från övriga ämnen till profilämnet. Skolor kan därmed fortfarande profilera sig.

Fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska

Skolverket föreslår även en rad åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska. Bland annat föreslås en förändring kopplat till språkvalet.

− Språkvalet har gjort det möjligt att läsa mer engelska eller svenska i stället och därmed välja bort ett till språk. Vi föreslår därför att språkalternativen ändras, säger Anna Westerholm.

Skolverkets förslag innebär att eleverna kommer att kunna välja mellan ett modernt språk, teckenspråk eller modersmål för dem som har rätt till det. Möjligheten att välja engelska, svenska eller svenska som andraspråk tas alltså bort. Nyanlända elever som är nybörjare i engelska från årskurs 6 ska dock kunna läsa engelska.

Specialskolan berörs inte av den föreslagna förändringen. Eleverna i specialskolan läser redan tre språk och bör fortsättningsvis kunna välja engelska, svenska eller svenska som andraspråk inom ramen för språkvalet.

− Elever som riskerar att inte nå upp till kunskapskraven har alltid rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd oavsett vilket ämne det gäller. Idag möts behovet av anpassningar och särskilt stöd i vissa fall genom att tiden för språkval används som stödundervisning, i vissa fall även i andra ämnen än svenska eller engelska. Men språkvalet var aldrig tänkt att fungera som en stödåtgärd, tillägger Anna Westerholm.

Bearbetningen av de föreslagna förändringarna av timplanerna

Förslagen till de nya timplanerna bygger på de reviderade kursplanerna och läroplanerna, analyser från tidigare genomförda utvärderingar och utredningar samt på Skolverkets statistik. Detta har kompletterats med intervjuer med huvudmän, rektorer, lärare och Sveriges elevråd. Förslagen har varit på remiss och innehåller även förslag på nödvändiga lagändringar.

Uppdrag om översyn av timplanen för grundskolan och motsvarande skolformer

Om uppdraget

Regeringen har nyligen fattat beslut om ändringar i kursplaner och läroplaner. För att skapa en bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne fick Skolverket i uppdrag att se över timplanerna.

Skolverket har haft i uppdrag att särskilt analysera om man kan minska eller ta bort undervisningstiden i elevens val så att den tiden kan fördelas på andra ämnen. I uppdraget ingick även att se om det behövs åtgärder för att fler elever ska läsa språk utöver svenska och engelska.

Enligt förslaget ska de nya timplanerna börja gälla samtidigt som de nya kursplanerna för grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan den 1 juli 2022.

Fakta

  • Eleverna läser 16 obligatoriska ämnen i grundskolan samt språkval och elevens val och har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar per stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena.
  • Den garanterade undervisningstiden för elevens val i grundskolan är totalt 177 timmar, vilket motsvarar 30 minuter i veckan under 9 år.
  • Språkval innebär att eleven ska välja att läsa ett modernt språk, vanligen franska, spanska eller tyska. Skolorna ska också erbjuda svenska, svenska som andraspråk, engelska eller teckenspråk. Eleverna läser totalt 320 timmar språkval senast från årskurs 6.
  • Matematik samt idrott och hälsa har under senare år fått mer tid i timplanen. De har därför inte fått mer tid i förslaget. Inte heller engelska har fått mer tid eftersom de flesta får bra betyg.

För frågor kontakta

För frågor till Anna Westerholm, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00 eller mejla presstjanst@skolverket.se.

Publicerades den .