Pressmeddelande

Lärarbehörigheten ökar i gymnasiet

Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat, från 82,4 procent föregående läsår till 83,5 procent i år. I grundskolan är andelen behöriga lärare på samma nivå som förra läsåret, 71 procent. Högst andel behöriga lärare finns fortsatt i förskoleklassen, drygt 86 procent. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2021/22.

– Vi vet att lärares kompetens och ledning har stor betydelse för undervisningens kvalitet. Därför är det är viktigt att ansvariga i kommuner och fristående skolor utarbetar långsiktiga strategier för lärarförsörjningen och att rektorerna har en god överblick över vilka lärare som är behöriga i skolan, säger Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket.

Sju av tio lärare behöriga i grundskolan

I grundskolan är andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen 71 procent, vilket är i linje med föregående läsår. Behörigheten är högre bland lärare som undervisar i de lägre årskurserna. Högst andel behöriga lärare finns i ämnena svenska, matematik, franska samt idrott och hälsa. Lägst andel behöriga lärare finns i ämnena i teknik, svenska som andraspråk och slöjd. Andelen behöriga lärare har ökat mest i spanska, en ökning med 2 procentenheter.

– Lärarförsörjningen är en viktig fråga. Skolverket jobbar på olika sätt med att stödja ansvariga i kommuner och fristående skolor med exempelvis olika former av kompetensutvecklingsinsatser. Lärarlyftet är en satsning där lärare som redan har en lärarexamen på ett ganska enkelt sätt kan bli behöriga i flera ämnen, årskurser och skolformer. Vi jobbar också aktivt med att sprida kunskap om olika vägar in i läraryrket, säger Lee Gleichmann Linnarsson.

Hög behörighet bland lärare i gymnasiet

I gymnasieskolan ökar andelen behöriga lärare en aning och uppgår till 83,5 procent jämfört med 82,4 procent föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns fortsatt i ämnena historia, svenska och biologi där 89 till 92 procent av lärarna är behöriga. Lägst andel behöriga lärare återfinns i ämnena svenska som andraspråk och teknik, där 47 respektive 55 procent är behöriga.

Andel behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan (i procent) läsåren 2017/18-2021/22


2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Grundskolan

71,4

70,5

70,1

71,1

71,0

Gymnasieskolan

80,6

81,4

81,6

82,4

83,5

Högst andel behöriga lärare i förskoleklassen

Liksom tidigare år är det högst andel behöriga lärare och förskollärare i förskoleklass, drygt 86 procent, vilket är på liknande nivå som föregående läsår.

Låg andel behöriga lärare i grund- och gymnasiesärskolan

I grundsärskolan och gymnasiesärskolan är andelen behöriga lärare fortsatt låg. Knappt var femte lärare är behörig att undervisa i respektive skolform och så har det sett ut under de senaste läsåren.

– Det är naturligtvis oerhört bekymmersamt att andelen behöriga lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är så låg och inte heller har ökat över tid, särskilt med tanke på att eleverna i de här skolformerna har extra stort behov av lärare med specialpedagogisk kompetens, säger Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket.

Högre andel behöriga lärare i kommunala skolor

Lärarbehörigheten är fortsatt högre i kommunala skolor jämfört med fristående skolor. I kommunala grundskolor är 72 procent av lärarna behöriga och i de fristående är motsvarande siffra 64 procent. I kommunala gymnasieskolor är nära 87 procent av lärarna behöriga jämfört med drygt 75 procent av lärarna i fristående gymnasieskolor.

Nästan 6 000 lärare i modersmål

Det är drygt 5 900 personer som tjänstgör som modersmålslärare inom skola och vuxenutbildning. Det motsvarar cirka 3 100 heltidstjänster då många arbetar deltid. Flest modersmålslärare finns det i arabiska, följt av somaliska och persiska. Det är 16 modersmålslärare som undervisar i ukrainska och 197 som undervisar i ryska.

Fakta om behörighet och lärarlegitimation

Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011. Målet med legitimation är att öka kvaliteten i svenska skolan, höja statusen på yrket och tydliggöra vad en lärare och förskollärare är behörig att undervisa i. För att få undervisa som lärare eller förskollärare krävs som regel legitimation med rätt behörighet för undervisningen. För att vara behörig att att undervisa i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan krävs som regel både en förskollärar-eller lärarexamen och en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning.

Ta del av rapporten

PM - Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2021/22

Relaterat

Prognos över behovet av lärare och förskollärare

För frågor kontakta

För frågor till Lee Gleichmann Linnarsson, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00.

För frågor om statistiken, kontakta undervisningsråd Karin Zetterberg Grünewald på 08-527 339 14 eller undervisningsråd Amanda Hansson på 08-527 332 88.

Publicerades den .