Pressmeddelande

Ny digitaliseringsstrategi sätter undervisningens kvalitet i fokus

Skolväsendets fortsatta digitala utveckling handlar om två saker. Det första är att rusta elever med en digital kompetens. Det andra är att använda digitala verktyg och läromedel för att öka kvaliteten i undervisningen. Detta lyfter Skolverket fram i förslaget till ny nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som myndigheten lämnar till regeringen i dag.

Med den nya digitaliseringsstrategin vill Skolverket visa vägen mot ett skolväsende som bygger förutsättningar för en undervisning av hög kvalitet där elever får utveckla kunskaper och förmågor, får tillgång till fakta, blir motiverade, inspirerade och får en mångfald av verktyg i sitt lärande. Syftet med strategin är att peka ut en gemensam riktning för det fortsatta arbetet och på så sätt öka likvärdigheten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

– Det viktiga är att förskola och skola använder digitala verktyg och läromedel på ett sätt som stärker kvaliteten i undervisningen så att barn och elever får bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. 

Barn och elever ska utveckla digital kompetens

Det första målet i den nationella strategin handlar om att barn och elever ska få utveckla sin digitala kompetens för att rustas för framtiden och kunna leva och verka i vårt demokratiska samhälle. Målet handlar om att utveckla digital kompetens för att kunna fortsätta att lära livet ut, ha förmågan att använda digitala verktyg och läromedel, och att utveckla ett intresse för digital teknik.

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. För att kunna vara en aktiv medborgare och ha en plats på framtidens arbetsmarknad behöver barn och elever utveckla digital kompetens. Digitaliseringen av samhället medför också olika utmaningar och därför behöver alla kunna agera källmedvetet och säkert i digitala miljöer. Att utveckla barns och elevers digitala kompetens är också en fråga om likvärdighet. Elever som inte får med sig tillräcklig digital kompetens från skolan har sämre förutsättningar vid fortsatta studier, att få jobb och att delta i vårt demokratiska samhälle.

Utvecklingen av digital kompetens behöver ske med hänsyn till barns och elevers ålder och behov. Inom förskolan handlar det om att barnen ska få en första kontakt med digital teknik.

– Det handlar inte om att barnen ska få skärmtid på bekostnad av böcker, pussel, klossar och socialt samspel. I förskolan ska barnen ges möjlighet att leka, vara kreativa, utforska och skapa. Det är förskolepersonalen som har kompetens att avgöra vilka verktyg som ska användas och när, säger Peter Fredriksson. 

Digitaliseringen ska öka undervisningens kvalitet

Det andra målet i strategin handlar om att skolan ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att öka undervisningens kvalitet och ge alla barn och elever goda förutsättningar att nå målen i skolan. Förskollärare, lärare och annan pedagogisk personal ska använda digitala verktyg och läromedel för att utveckla och förbättra undervisningen så att fler elever når kunskapsmålen. Skolorna ska också använda digitaliseringens möjligheter i sin utveckling och uppföljning av verksamheten.

– De verktyg, analoga eller digitala, som ger bäst kvalitet i undervisningen är de som ska användas. Digitala läromedel och verktyg kan höja undervisningens kvalitet om de används vid rätt tillfällen och på rätt sätt, till exempel genom att ge möjlighet att ta till sig kunskap på olika sätt och skapa engagemang. För elever med läs- och skrivsvårigheter kan digitala verktyg och läromedel vara en förutsättning för lärande, säger Peter Fredriksson.

Bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen

Med den nya digitaliseringsstrategin vill Skolverket peka ut en gemensam riktning mot ett skolväsende som skapar nya möjligheter i elevernas lärande och på så vis ger barn och elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

– För att nå målen i strategin måste förskollärare och lärare ges förutsättningar att fortsätta att utveckla sin digitala kompetens och hur digitaliseringen kan användas i undervisningen. Skolorna måste kontinuerligt följa upp hur digitaliseringen används i undervisningen. Det är också viktigt att ha insikt om relevant forskning om digitaliseringens möjligheter och utmaningar för att göra medvetna val som bidrar till att höja undervisningens kvalitet, säger Peter Fredriksson.

Om den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet

Den föreslagna nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet ska gälla för åren 2023−2027 och innehåller, förutom de två övergripande målen, tillhörande delmål. Delmålen utgår från sju särskilt prioriterade områden där skolväsendet behöver ta kliv framåt.

Övergripande mål 1: Barn och elever utvecklar digital kompetens. Delmål till övergripande mål 1: En del av livslångt lärande. Förmåga att använda digitala lärresurser. Förmåga att agera respektfullt och källmedvetet. Ett intresse för digital teknik. Övergripande mål 2: Digitaliseringens möjligheter används inom skolväsendet. Delmål till övergripande mål 2: Digitala lärresurser används för att utveckla undervisningen. Data används för att utveckla verksamheten. Lärresurser och system är ändamålsenliga och säkra.

Enligt strategin innebär digital kompetens att barn och elever, utifrån ålder och mognad får möjlighet att utveckla:

  • förståelsen för hur digitalisering påverkar individen och samhället
  • förmågan att använda och förstå digitala verktyg och medier
  • förmågan att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt
  • förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling med hjälp av digitala verktyg.

Relaterat

Förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023−2027

Så arbetar Skolverket för skolans digitalisering

Kontaktuppgifter

För önskemål om intervju eller kommentar, kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se.

Publicerades den .