Så arbetar Skolverket med digitalisering

Här kan du läsa mer om Skolverkets uppdrag och vad vi bidrar med.

Skolverkets uppdrag

Alla barn och elever ska få tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket är sektorsansvarig myndighet för att skolväsendet på bästa sätt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Om sektorsansvaret för skolans digitalisering

Digitalisering i förskolan och skolan – vad och varför?

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

I december 2022 redovisade Skolverket uppdraget om att ta fram förslag på ny digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027 till regeringen. Regeringen meddelade att de inte ämnar gå vidare med digitaliseringsstrategin i november 2023.
Huvudmän och skolor behöver fortsätta arbeta utifrån de skrivningar om digital kompetens som finns i läro-, kurs- och ämnesplaner. Utöver det krävs fortsatta förberedelser inför att de nationella proven ska genomföras digitalt från år 2024.

Kursplaner och ämnesplaner

Digitala nationella prov

Skolverket stöttar och följer upp

För att skolväsendet ska kunna ta tillvara digitaliserings möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet erbjuder Skolverket en rad olika kompetensutvecklingsinsatser.

Vi samarbetar också med andra myndigheter och aktörer för att skapa goda förutsättningar för förskola, skola och vuxenutbildning. Vi sammanställer och sprider också forskning.

Hitta forskning på temat digitalisering Länk till annan webbplats.

Vi digitaliserar de nationella proven

Genom att digitalisera de nationella proven skapar vi effektiva, användarvänliga och rättssäkra prov. När proven blir digitala ska det finnas en digital infrastruktur och digital kompetens på alla skolor för att eleverna ska kunna genomföra proven. Detta är ett av de största it-projekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige.

Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs, och det är i dag 28 nationella prov som ska bli digitala. Detta kommer att vara en hävstång för hela arbetet med skolans digitalisering, och för att lyckas förutsätter det ett omfattande åtagande från skolor och huvudmän.

Digitala nationella prov

Vi följer upp digitaliseringen i skolan

Skolverket gör regelbundna enkätundersökningar för att följa upp hur förskolepersonal, lärare, rektorer och huvudmän arbetar med digitalisering.

Här kan du ta del av Skolverkets uppföljningar av den tidigare nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Uppföljningar om digitalisering

Myndighetens egen digitalisering

För att Skolverket ska kunna stödja rektorer, lärare och elever i den digitala utvecklingen utvecklar vi också själva myndigheten digitalt. Det handlar bland annat om att tillgängliggöra efterfrågade data samt bygga robusta IT-system för att kunna erbjuda målgrupperna användbara e-tjänster och digitala verktyg.

Detta bidrar till att vi bättre möter våra målgruppers behov av digitala tjänster och till en enklare och effektivare administration i skolväsendet.

Skolverkets digitalisering

Senast uppdaterad 04 april 2024

Innehåll på denna sida