Så arbetar Skolverket för skolans digitalisering

Vi har ett övergripande ansvar för att skolan digitaliseras. Här kan du läsa mer om Skolverkets uppdrag och vad vi bidrar med.

Vårt uppdrag för skolans digitalisering

Alla barn och elever ska få tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket är sektorsansvarig myndighet för skolans digitalisering. Det innebär att vi är ansvariga för att skolväsendet på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Om sektorsansvaret för skolans digitalisering Länk till annan webbplats.

Vi har ett regeringsuppdrag att främja digitaliseringen inom skolväsendet och att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och i administration.

Läs uppdraget om digitalisering (Skolverkets regleringsbrev för 2018) Länk till annan webbplats.

Vårt arbete utgår från den nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet som regeringen beslutat om.

Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden för åtgärder som sammantaget ska leda till att det övergripande målet uppnås. Varje fokusområde innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022.

Fokusområdena är:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Sedan 2018 har Skolverket i uppdrag att följa upp målen i den nationella digitaliseringsstrategin och vilket genomslag den får i verksamheterna.

Den nationella digitaliseringsstrategin, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ledde arbetet att ta fram en nationell handlingsplan för att förverkliga digitaliseringsstrategin. Handlingsplanen togs fram i bred samverkan med olika aktörer, däribland Skolverket. Den lyfter fram olika initiativ och aktiviteter som behövs för att nå strategins satta mål till år 2022. SKR överlämnade 18 mars 2019 en rapport med 18 förslag på nationella initiativ till regeringen i syfte att stödja arbetet med skolväsendets digitalisering.

#SkolDigiplan, Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet Länk till annan webbplats.

Information om handlingsplanen på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vi stöttar och följer upp skolans digitalisering

För att främja skolväsendets digitalisering erbjuder Skolverket en rad olika kompetensutvecklingsinsatser för att möta behoven. Det handlar bland annat om att effektivisera administrationen inom skolväsendet och implementera nya styrdokument.

Ett exempel är att vi vill driva på arbetet med standardisering. Genom att anpassa innehållet i den digitala informationen till en standard, exempelvis hur man betecknar centrala begrepp och roller inom skolan, går det enklare att överföra information mellan olika system. Det kan bespara rektorer och lärare administrativt arbete och på så sätt bidra till att frigöra mer tid till undervisning.

I arbetet med digitalisering sammanställer och sprider vi också forskning. För att lyckas med skolväsendets digitalisering samarbetar vi med både myndigheter och andra aktörer.

Hitta forskning på temat digitalisering Länk till annan webbplats.

Stöd i arbetet med digitalisering Länk till annan webbplats.

Riktade insatser för skolans digitalisering Länk till annan webbplats.

Leda digitalisering för rektorer och huvudmän Länk till annan webbplats.

Vi digitaliserar de nationella proven

Genom att digitalisera de nationella proven skapar vi effektiva, användarvänliga och rättssäkra prov. När proven blir digitala ska det finnas en digital infrastruktur och digital kompetens på alla skolor för att eleverna ska kunna genomföra proven. Detta är ett av de största it-projekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige.

Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs, och det är idag 28 nationella prov som ska bli digitala. Detta kommer att vara en hävstång för hela arbetet med skolans digitalisering, och för att lyckas förutsätter det ett omfattande åtagande från skolor och huvudmän.

Digitala nationella prov Länk till annan webbplats.

Vi följer upp digitaliseringen i skolan

Skolverket har i uppdrag att följa upp den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I maj 2020 presenterades den senaste uppföljningen som riktades mot huvudmän. Där framkom bland annat att sju av tio huvudmän har tagit fram planer för sina skolors digitaliseringsarbete.

Uppföljningar om digitalisering

Myndighetens egen digitalisering

För att Skolverket ska kunna stödja rektorer, lärare och elever i den digitala utvecklingen utvecklar vi också oss själva, myndigheten, digitalt. Detta bidrar till att vi bättre möter våra målgruppers behov av digitala tjänster och till en enklare och effektivare administration i skolväsendet.

Digitalisering i skolan – vad och varför?

Digitaliseringen möjliggör en större informationsspridning och kunskapsdelning. Med nya digitala verktyg och nya arbetssätt får lärare fler möjligheter att levandegöra undervisningen och eleverna får chans att visa sina förmågor på fler sätt än tidigare. Skolan har en central roll i att bidra till att alla kan få nytta av digitaliseringens fördelar.

Lärare och förskollärare behöver rätt kompetens

Digitalisering handlar till stor del om förändrade arbetssätt och förhållningssätt.  Det är avgörande att alla som arbetar i skolväsendet utvecklar sin förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Det är viktigt att lärare och förskollärare har kompetens att använda digitala verktyg och att veta när det stödjer undervisningen.

Förstå digital teknik – utifrån mognad och ålder

Barn och unga använder idag allt mer digital teknik, inte minst i hemmet och på fritiden. Här kan förskolan och skolan göra skillnad genom att ge barn och elever kunskap om hur digitalisering påverkar dem själva och samhället.

I förskolan och skolan ska barn och elever få möjlighet att lära sig hur de ska använda och förstå digital teknik utifrån mognad och ålder. Skolan ska också ge alla elever kunskap och förmåga att värdera och kritiskt förhålla sig till det stora informationsflödet.

Arbeta genomtänkt

Digitaliseringen går snabbt och behovet av mer kunskap om hur digital teknik påverkar barn och elever är stort. Det är därför viktigt att arbeta medvetet och genomtänkt med digitaliseringen.

Varje skola behöver ha en utvecklad pedagogisk och teknisk support för att teknik i undervisningen ska fungera. Rätt använda kan digitala verktyg förbättra undervisningen – fel använda riskerar de att försvåra inlärningen.

Senast uppdaterad 29 mars 2022