Så arbetar Skolverket för skolans digitalisering

Vi har ett övergripande ansvar för att skolan digitaliseras. Här kan du läsa mer om Skolverkets uppdrag och vad vi bidrar med.

Vårt uppdrag för skolans digitalisering

Alla barn och elever ska få tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket är sektorsansvarig myndighet för skolans digitalisering. Det innebär att vi är ansvariga för att skolväsendet på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Om sektorsansvaret för skolans digitalisering Länk till annan webbplats.

Vi har ett regeringsuppdrag att främja digitaliseringen inom skolväsendet och att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och i administration.

Läs uppdraget om digitalisering (Skolverkets regleringsbrev för 2018) Länk till annan webbplats.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Vi har presenterat en ny digitaliseringsstrategi för skolväsendet till regeringen, och väntar på beslut. Den nya strategin ska gälla från 2023–2027. Strategin ska peka ut riktningen för alla som arbetar både i och omkring skolväsendet under de kommande fem åren. Syftet är att förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska ta vara på digitaliseringens möjligheter i undervisningen och på så sätt kunna utveckla barns och elevers lärande. 

Läs mer om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den nuvarande strategin för skolans digitalisering utgår 2022. För att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter och skapa likvärdiga förutsättningar behöver skolväsendet en gemensam riktning. Strategin ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Den ska ta hänsyn till digitaliseringens möjligheter och utmaningar för utvecklingen av undervisningen i förhållande till barns och elevers ålder och kunskaper. Den ska även utformas så att den särskilt beaktar utmaningar och risker för barn i yngre ålder vid användandet av digitala verktyg.

Skolverkets mål är att ta fram en strategi som är tydlig och uppföljningsbar för alla som jobbar med skolans digitalisering. Vi behöver ha en gemensam målbild så att digitaliseringen bidrar till en undervisning där alla barn och elever kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Skolverket ska redovisa förslaget på en strategi till Utbildningsdepartementet den 19 december 2022.

Läs om uppdraget från regeringen i Skolverkets regleringsbrev för 2022 Länk till annan webbplats.

Vi stöttar och följer upp skolans digitalisering

För att främja skolväsendets digitalisering erbjuder Skolverket en rad olika kompetensutvecklingsinsatser för att möta behoven. Det handlar bland annat om att effektivisera administrationen inom skolväsendet och implementera nya styrdokument.

Ett exempel är att vi vill driva på arbetet med standardisering. Genom att anpassa innehållet i den digitala informationen till en standard, exempelvis hur man betecknar centrala begrepp och roller inom skolan, går det enklare att överföra information mellan olika system. Det kan bespara rektorer och lärare administrativt arbete och på så sätt bidra till att frigöra mer tid till undervisning.

I arbetet med digitalisering sammanställer och sprider vi också forskning. För att lyckas med skolväsendets digitalisering samarbetar vi med både myndigheter och andra aktörer.

Hitta forskning på temat digitalisering Länk till annan webbplats.

Stöd i arbetet med digitalisering Länk till annan webbplats.

Riktade insatser för skolans digitalisering Länk till annan webbplats.

Leda digitalisering för rektorer och huvudmän Länk till annan webbplats.

Vi digitaliserar de nationella proven

Genom att digitalisera de nationella proven skapar vi effektiva, användarvänliga och rättssäkra prov. När proven blir digitala ska det finnas en digital infrastruktur och digital kompetens på alla skolor för att eleverna ska kunna genomföra proven. Detta är ett av de största it-projekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige.

Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs, och det är idag 28 nationella prov som ska bli digitala. Detta kommer att vara en hävstång för hela arbetet med skolans digitalisering, och för att lyckas förutsätter det ett omfattande åtagande från skolor och huvudmän.

Digitala nationella prov Länk till annan webbplats.

Vi följer upp digitaliseringen i skolan

Skolverket har i uppdrag att följa upp den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I maj 2020 presenterades den senaste uppföljningen som riktades mot huvudmän. Där framkom bland annat att sju av tio huvudmän har tagit fram planer för sina skolors digitaliseringsarbete.

Uppföljningar om digitalisering

Myndighetens egen digitalisering

För att Skolverket ska kunna stödja rektorer, lärare och elever i den digitala utvecklingen utvecklar vi också oss själva, myndigheten, digitalt. Detta bidrar till att vi bättre möter våra målgruppers behov av digitala tjänster och till en enklare och effektivare administration i skolväsendet.

Digitalisering i skolan – vad och varför?

Digitaliseringen möjliggör en större informationsspridning och kunskapsdelning. Med nya digitala verktyg och nya arbetssätt får lärare fler möjligheter att levandegöra undervisningen och eleverna får chans att visa sina förmågor på fler sätt än tidigare. Skolan har en central roll i att bidra till att alla kan få nytta av digitaliseringens fördelar.

Lärare och förskollärare behöver rätt kompetens

Digitalisering handlar till stor del om förändrade arbetssätt och förhållningssätt.  Det är avgörande att alla som arbetar i skolväsendet utvecklar sin förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Det är viktigt att lärare och förskollärare har kompetens att använda digitala verktyg och att veta när det stödjer undervisningen.

Förstå digital teknik – utifrån mognad och ålder

Barn och unga använder idag allt mer digital teknik, inte minst i hemmet och på fritiden. Här kan förskolan och skolan göra skillnad genom att ge barn och elever kunskap om hur digitalisering påverkar dem själva och samhället.

I förskolan och skolan ska barn och elever få möjlighet att lära sig hur de ska använda och förstå digital teknik utifrån mognad och ålder. Skolan ska också ge alla elever kunskap och förmåga att värdera och kritiskt förhålla sig till det stora informationsflödet.

Arbeta genomtänkt

Digitaliseringen går snabbt och behovet av mer kunskap om hur digital teknik påverkar barn och elever är stort. Det är därför viktigt att arbeta medvetet och genomtänkt med digitaliseringen.

Varje skola behöver ha en utvecklad pedagogisk och teknisk support för att teknik i undervisningen ska fungera. Rätt använda kan digitala verktyg förbättra undervisningen – fel använda riskerar de att försvåra inlärningen.

Senast uppdaterad 22 december 2022