Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Nedan kan du söka efter artiklar utifrån område, ämne och skolform.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Digitalisering

Laddar innehåll...
74 träffar
 • 07 apr 2022 Språkutveckling kan gynnas av digitalt samskrivande

  Digitalt samskrivande kan vara språkutvecklande och bidra till att elever utvecklar sitt skrivande. Men för att nå dit krävs stöd för elever samt en medvetenhet från lärare kring vad som kan utgöra fallgropar vid digitalt samskrivande, visar flera studier.

 • 22 dec 2021 Skolledares betydelse och utmaningar har ökat under pandemin

  Skolledarskapet har ökat i betydelse under covid 19-pandemin, som fortfarande pågår. Skolledare har spelat betydande roller i arbetet med att ställa om till digital och hybrid undervisning, men ny forskning visar också att skolledare axlar många andra utmaningar och att de identifierar bekymmersamma problem kring likvärdig utbildning under pandemin.

 • 02 dec 2021 Digitala lärresurser kan främja engagemang och motivation

  Digitala lärresurser kan stimulera elevers motivation, engagemang och lärande. Men det sker inte automatiskt, utan det är mycket viktigt att läraren gör goda val av verktyg i sin planering och strukturering av elevernas arbete, visar forskning.

 • 14 okt 2021 Kloka val av spelappar stärker lärandet

  Spelappar som lärresurs finns i en mängd olika varianter, och kvaliteten mellan dem skiljer sig stort. Eftersom få appar bygger på forskning eller är vetenskapligt utvärderade är det viktigt att lärare har kunskap om viktiga aspekter vid val av resurser, till exempel kopplingen till läroplanen, bra återkoppling och aktivt deltagande.

 • 16 sep 2021 Distansundervisning gynnas av metoder för aktivt deltagande

  När distansundervisning ersätter närundervisning blir det viktigt att lägga fokus på metoder som främjar aktivt lärande för att öka elevernas engagemang. Då krävs det också att lärarna är medvetna om elevers olika förutsättningar som kan skilja sig än mer åt än de skillnader man finner i klassrummet.

 • 10 sep 2021 Didaktiska val under pandemin kan fånga upp indirekt lärande

  Under coronapandemin har svenska gymnasielärare ansträngt sig för att distansundervisningen ska vara så lik ordinarie undervisning som möjligt, enligt en ny svensk studie. Det gör att lärare ofta missar att använda själva pandemin som undervisningsinnehåll, något som skulle kunna ta tillvara det indirekta lärande som sker i denna nya situation.

 • 26 maj 2021 Förskollärare vill vara professionella i digitaliseringen

  Förskollärare vill att de digitala inslagen i verksamheten har ett genomtänkt och tydligt syfte, med målen i fokus. De ser ett behov av att den pedagogiska digitaliseringen skiljer sig från hemmets, samt har hög lärarnärvaro, visar en ny avhandling.

 • 19 maj 2021 Distansundervisning kräver tillit och struktur

  I distansundervisning är det extra viktigt med tillit och gemenskap, vilket läraren kan skapa med mer medvetna aktiviteter och genom att ta en aktiv roll vid grupparbeten. Det långsammare sättet att interagera med eleverna kräver också tydligare instruktioner och struktur än en vanlig lektion, visar flera studier.

 • 23 feb 2021 Digital kompetens är en likvärdighets- och demokratifråga

  Förskolans och skolans arbete för att utveckla den digitala kompetensen hos barn, ungdomar och vuxna bör vara en likvärdighets- och demokratifråga. För att utveckla denna nyckelkompetens krävs bland annat att den integreras i förskolans och skolans olika aktiviteter och ämnen samt i arbetet mot våld.

 • 17 feb 2021 Digitala böcker ökar elevernas motivation och ordinlärning

  Med digitala böcker blir elever mer motiverade till läsning och deras uppmärksamhet, ordinlärning och engagemang ökar. Men tryckta böcker ökar förståelsen för berättelsen, enligt två studier.

 • 14 dec 2020 Förebyggande insatser motverkar nätmobbning

  Nätmobbning är ett problem som påverkar många ungdomar negativt, fysiskt, psykiskt och socialt. Det är en form av mobbning som drabbar den utsatte hårt, men som också påverkar utövaren negativt. Nätmobbning kan ske anonymt och få stor spridning. Det är ändå möjligt att förebygga förekomsten av den, och i det arbetet kan skolan vara en viktig aktör.

 • 17 nov 2020 Datorplattan främjar muntlighet och samarbete

  När eleverna ges möjlighet att dokumentera sin fritid med en datorplatta förändras synen på den. En studie från Malmö universitet visar att regelbunden och intressestyrd användning av datorplattan utvecklar elevernas muntlighet och multimodala förmåga, gör dem mindre ängsliga vid presentationer och ökar samarbetsförmågan.

 • 09 nov 2020 Programmering kan hjälpa elever att förstå fysik

  Programmering blir allt vanligare i skolan. I en studie undersökte forskare hur elever lär sig om fysikaliska modeller genom att programmera simuleringar. Resultaten visar att eleverna successivt skapade djupare förståelse för modellerna, och att möjligheten att införa variation genom att till exempel ändra i koden eller interagera med simuleringen var viktigt för lärandet.

 • 26 aug 2020 Fortbildning förbättrar matematiken i förskolan

  Pedagoger i förskolan lägger mest tid på talförståelse, talföljd och geometri. Det behövs kompetensutveckling för ökad medvetenhet så att de möjligheter som finns i förskolans miljöer bättre tas tillvara och barnens matematiska tänkande utmanas på ett djupare plan, visar en forskningsgenomgång.

 • 29 maj 2020 Inte enbart positiv effekt av källkritiskt verktyg

  Internet är en viktig källa till hälsoinformation, vilket ställer krav på källkritik. En studie undersökte hur elever på gymnasiet resonerar om källor med och utan ett källkritiskt verktyg. Resultaten visar att verktyget gav stöd till elever i att bedöma vetenskaplighet, men ledde till att viktiga personliga och etiska perspektiv försvann.

Sida 1 av 5