Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Nedan kan du söka efter artiklar utifrån område, ämne och skolform.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Digitalisering

Laddar innehåll...
93 träffar
 • 10 jan 2024 Digitala spel visar störst effekt på elevers lärande när de används under kortare perioder

  Två forskningsöversikter från 2022 visar att användningen av digitala spel hade måttliga positiva effekter på elevers studieprestationer och motivation i matematik och naturvetenskap. Effekterna var som störst i början och tenderade att avta med tiden. Detta pekar på några viktiga faktorer för lärare att förhålla sig till, vid användning av digitala spel i undervisningen.

 • 03 jan 2024 Virtuell och förstärkt verklighet kan stödja elevers lärande och bidra till ökat intresse för naturvetenskap

  Forskning visar att användandet av förstärkt verklighet och virtuell verklighet i undervisningen kan skapa möjligheter att visualisera hur abstrakta fenomen ter sig och fungerar på ett mer detaljerat sätt. Detta möjliggör i sin tur att elever kan göra mer detaljerade observationer och analyser av fenomenen, vilket kan bidra till ökad begreppsförståelse och vilja att lära sig mer.

 • 22 dec 2023 Reflektionsverktyget T-Core kan ge stöd inför användning av digital teknik

  Lärare kan behöva stöd för att avgöra om digital teknik främjar elevers lärande och om tekniken ska integreras i undervisningen. Forskning visar att lärarstudenter som fått arbeta med det ämnesdidaktiska verktyget T-Core utvecklade en djupare reflektion och en medvetenhet om och hur användning av digital teknik kan hjälpa eleverna att förstå ett särskilt innehåll.

 • 10 dec 2023 AI inom bedömning väcker förhoppningar och farhågor

  Artificiell intelligens har i dag inverkan på utvecklingen inom områden som teknik, samhälle och utbildning. Det finns begränsat med forskning om hur AI kan användas som stöd för bedömning, men förhoppningen är att AI kan hjälpa lärare med automatiserad bedömning för tidsbesparing. Samtidigt finns det frågor om tillförlitligheten i bedömningen samt hur verktyg som Chat GPT öppnar upp för fusk.

 • 29 sep 2023 Lärares medvetenhet, eftertanke och planering är avgörande vid användning av dynamiska matematikprogram

  Dynamiska matematikprogram, exempelvis Geogebra, kan användas i undervisningen för att öka elevernas möjligheter till utveckling av kreativa matematiska resonemang. För att potentialen i programmet ska komma till sin rätt visar denna forskningssammanfattning att läraren behöver förstå både sin roll i undervisningen och vikten av att eleverna får möjlighet till ett utforskande arbetssätt.

 • 21 sep 2023 Digital multimodal text kan underlätta för lärare att följa och bedöma elevers lärande

  Teknikutvecklingen och den svenska skolans betoning på digital kompetens har lett till fler elevarbeten som blandar text, bild, film och ljud. En studie om hur lärare upplever bedömning av innehållet i digital multimodal text beskriver både utmaningar och möjligheter. Det är mer tidskrävande, men ökar möjligheten att följa elevers process i arbetet och lärandet.

 • 18 aug 2023 Så kan rektorer leda det komplexa arbetet med skolans digitalisering

  Ledarskapet spelar en viktig roll i arbetet med skolans digitalisering. En gemensam vision och ett systematiskt och aktivt stöd på olika nivåer som främjar forum för erfarenhetsbyte är några viktiga faktorer i arbetet. I aktuell forskning framhålls även värdet av att fokusera på kopplingar mellan didaktiskt användande av digital teknik och läroplanen.

 • 16 aug 2023 Kan robotar hjälpa elever som inte kan delta i det fysiska klassrummet?

  Aktuell forskning från Norge, Danmark och Storbritannien visar att elever i dessa länder, som brottas med sjukdom, kan stödjas i att fortsätta delta i skolans sociala sammanhang och ta del av undervisningen med hjälp av så kallade telepresence-robotar. Studierna visar att robotarna kan hjälpa elever att ha kontakt med klasskamrater och delta i undervisningen, men att användning av dem inte sker helt utan utmaningar.

 • 09 aug 2023 Elevsamarbeten vid individuella inlämningar sker i det dolda för läraren

  En studie som undersökt högstadieelevers strategier för att hjälpa varandra med individuella inlämningsuppgifter väcker frågan om sådana uppgifter verkligen kan spegla elevernas individuella prestationer. Individuella inlämningsuppgifter tycks snarare i vissa fall vara ett samarbete som sker i det dolda, bortom lärares vetskap. Uppgifterna kan också innebära en social press för elever om att dela med sig av sitt arbete.

 • 08 jun 2023 Digitala observationsunderlag bidrar till lärares professionsutveckling

  Digitala observationer ger lärare möjligheter att synliggöra sin faktiska undervisningspraktik och ta ansvar för kollegiets undervisnings- och professionsutveckling. Forskning visar att analyser av digitala observationsunderlag bidrar till utveckling av undervisning och lärande, men kräver mod och tillit mellan kollegor.

 • 07 jun 2023 Läsning på skärm i lärande syfte gynnade unga elevers förståelse för huvudbudskapet i text

  6–7-åringar som fått skolerfarenhet av att läsa på skärm i lärande syfte kunde enligt en ny italiensk studie ta till sig huvudbudskapet i texten något bättre när de läste på skärm jämfört med när de läste på papper. Texterna som eleverna i studien läste var linjära – de hade inte länkar eller multimodala inslag. Läsning mellan raderna var dock något svårare på skärm än på papper för de mer lässvaga eleverna.

 • 27 mar 2023 Att reflektera över sin återkoppling kan bidra till ökat lärande

  Formativ återkoppling i syfte att främja elevers lärande och utveckling har i tidigare forskning visat sig ha stor potential. Nu visar forskning att lärares intentioner med att ge återkoppling inte alltid överensstämmer med hur den genomförs i praktiken. Ljudinspelade samtal kan hjälpa lärare att synliggöra dessa skillnader, vilket kan ge förutsättningar för ökat lärande för både lärare och elever.

 • 10 nov 2022 Fritidshemmet är viktigt för att utveckla ansvarsfull kommunikation i sociala medier

  Fritidshemmet kan vara en viktig plats för värdegrundsarbete i relation till digitalisering, men det krävs noggranna didaktiska överväganden. Flera studier visar hur fritidshemslärare utvecklar olika metoder för att främja ansvarsfull kommunikation i sociala medier, bland annat genom att undervisa utifrån autentiska situationer.

 • 04 nov 2022 Digitalt lyssnande kan gynna språkutveckling för vissa elevgrupper

  Digitalt lyssnande är inte med säkerhet bästa sättet att nå förståelse av en text. Vissa grupper tjänar på att lyssna på böcker, medan det för andra inte är någon vinst. De som tjänar mest är elever som är i början av sin läsutveckling och nyanlända elever. Men för att lyssnandet ska ge positiv effekt så bör det ske i kombination med läsning. Typen av text spelar också roll, enligt en jämförande studie.

 • 03 nov 2022 Musiklärares undervisning har skiftat fokus efter pandemin

  Coronapandemin har inneburit en förskjutning i musikämnets fokus. Från att elever ska lära sig någon specifik färdighet eller sång, har musikundervisningen blivit mer utforskande, skapande och undrande, med hjälp av de tekniska lösningar som finns till hands. Det visar flera studier.

Sida 1 av 7