Digital multimodal text kan underlätta för lärare att följa och bedöma elevers lärande

Teknikutvecklingen och den svenska skolans betoning på digital kompetens har lett till fler elevarbeten som blandar text, bild, film och ljud. En studie om hur lärare upplever bedömning av innehållet i digital multimodal text beskriver både utmaningar och möjligheter. Det är mer tidskrävande, men ökar möjligheten att följa elevers process i arbetet och lärandet.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

I och med att samhället digitaliseras mer och mer har även påbuden att utveckla elevernas digitala kompetens ökat i svenska skolan. Numera finns det delar i läroplanen och i kursplaner som betonar hur elever kan lära sig att arbeta med material och uppgifter som inte bara består av skriven text utan även tal, bilder, film, musik med mera, så kallad multimodal text.

I läroplanens övergripande mål för grundskolan står det bland annat att elever ska kunna ”använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”. Dock visar forskning att lärare upplever det som utmanande att bedöma kunskaper som visas genom multimodala texter och att de saknar verktyg för bedömning vid denna typ av format.

I en studie av Eva Insulander med kollegor vid Stockholms universitet har lärares upplevda möjligheter och utmaningar med bedömning av kunskaper i multimodala texter undersökts. Främst har forskarna bakom studien valt att fokusera på formativ bedömning av innehållet i multimodala texter, det vill säga bedömning för att följa och främja elevers kunskapsutveckling samt för att kunna förändra och utveckla undervisningen och ge återkoppling till eleverna.

Gruppintervjuer med högstadielärare

I studien som är genomförd under 2011 års läroplan för grundskolan, har Insulander med kollegor genomfört gruppintervjuer med 11 högstadielärare vid två olika skolor. Båda skolorna hade deltagit i ett fortbildningsprogram för utveckling av lärares kompetens kring digitaliseringens möjligheter i skolan.

De intervjuade lärarna undervisade i olika ämnen såsom engelska, tyska, matematik, samhällskunskap och idrott och hälsa. I intervjuerna fick lärarna utrymme att diskutera de möjligheter och utmaningar de upplever i sin praktik med att bedöma innehållet i multimodala texter.

Till diskussionerna hade lärarna själva valt och tagit med exempel på multimodala texter som underlag för samtalen. I diskussionerna fick lärarna resonera om vilka kvaliteter de kunde identifiera i texterna samt vilken återkoppling de kunde ge till eleverna.

Arbete med digital multimodal text gör det möjligt att följa processen

Resultatet av studien visar att en av möjligheterna lärarna beskrev i gruppintervjuerna var hur arbeten med digitala multimodala texter ger lärarna ökade möjligheter att följa processen i elevers lärande. Genom att multimodal text är digital beskrev lärarna i studien det som lättare att få tillgång till texten i ett tidigare skede av arbetet.

Lärarna beskrev även hur de upplever det lättare att därmed följa processen genom att ta del av olika versioner av texten fram till den slutgiltiga versionen. I de fall då den multimodala texten framställdes digitalt blev det synligt för lärarna att se vilka val som gjorts under vägen.

Under processen av arbetet beskrev lärarna i studien att de gav formativ återkoppling. Även om detta beskrevs som tidskrävande upplevde lärarna den formativa bedömningen som en möjlighet att stödja elevernas lärande.

När processen kunde följas som en del i arbetet med digital multimodal text upplevde lärarna att de kunde göra mer exakta bedömningar genom att de tydligare kunde se en helhet och inte bara en slutversion. Lärarna beskrev också att när den slutliga texten var klar hade de redan en tydlig bild av hur de tolkat elevens prestation och kunskaper eftersom de kunnat följa processen med att skapa den multimodala texten.

En annan möjlighet lärarna upplevt att digitala multimodala texter ger är att eleverna lättare kan ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Därmed kan kunskaper som texten visar bedömas inom fler ämnen.

Film kan ge ett mer begränsat bedömningsunderlag

I bedömningar av digitala multimodala texter beskrev lärarna i gruppintervjuerna även utmaningar de upplevt. För lärare i ämnen där muntlig talförmåga ska bedömas beskrev dessa lärare hur de upplevde det som svårt att bedöma muntligt tal då eleverna i multimodal text ofta kommunicerade mer visuellt.

Som exempel på denna utmaning vid bedömning av muntlig talförmåga beskrev en lärare en film där eleverna endast pratade en eller två meningar vardera. Uppgiften gav således för litet underlag för att kunna bedöma elevernas talförmåga.

En annan utmaning som lärarna uttryckte var att det digitala formatet med multimodal text inte uttrycks i kursplanerna. Betygskriterierna svarar mot bedömning av ämneskunskaper och inte bedömning av arbetsprocessen eller nyttjande av det digitala formatet. Som exempel på detta framförde en engelsklärare i studien att det inte fanns något explicit i läroplanen som instruerade hen att bedöma arbetsprocessen av multimodal text.

I studien identifierar Insulander med kollegor en spänning i bedömning av multimodal text och läroplan. Ett exempel är att trots att läroplanen betonar att elever ska ha digital kompetens och kunna kommunicera på andra sätt än i skriven text, så tycks lärare uppleva att läroplanen inte ger tillräckligt med stöd för hur detta ska göras och hur det ska förhålla sig till bedömning.

Som slutsats av studien menar Insulander med kollegor att i bedömning av digitala multimodala texter öppnas möjligheten att följa processer och ge återkoppling till eleverna fram mot en färdig produkt. För att vidare utforska möjligheter med bedömning av kunskaper som visas genom digitala multimodala texter menar författarna bakom studien att diskussionen om hur digitala multimodala texter kan bedömas behöver fortsätta bland lärare.

Text: Johan Forsell, Linköpings universitet

Källor:

Insulander, E., Hernwall, P., Åkerfeldt, A., & Öhman, E. (2022). Assessment in Transformation: Teachers’ Perceived Opportunities and Challenges in the Assessment of Multimodal Texts. Länk till annan webbplats. Educare, (1), 132–153.

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

Publicerad 21 september 2023.