Så kan rektorer leda det komplexa arbetet med skolans digitalisering

Ledarskapet spelar en viktig roll i arbetet med skolans digitalisering. En gemensam vision och ett systematiskt och aktivt stöd på olika nivåer som främjar forum för erfarenhetsbyte är några viktiga faktorer i arbetet. I aktuell forskning framhålls även värdet av att fokusera på kopplingar mellan didaktiskt användande av digital teknik och läroplanen.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Under det senaste decenniet har både forskare och praktiker framhållit ledarskapets betydelse för att stödja arbetet med skolans digitalisering. Samtidigt visar en litteraturgenomgång av forskaren Fanny Pettersson från 2018 att det finns begränsat med forskning om strategiskt ledarskap kopplat till skolans digitalisering.

I en senare forskningssammanställning från 2020 har de amerikanska forskarna Sara Dexter och Jayson W.Richardsson undersökt vad som kännetecknar ledarskapspraktiker som stödjer lärares arbete med att integrera digital teknik i undervisningen. Sammanställningen skildrar en komplex uppgift som innefattar en mängd olika områden, så som digital infrastruktur, administrativa rutiner, kompetensutveckling och elevers lärande.

I en aktuell svensk studie visar dessutom forskaren Annika Agélii Genlott med kollegor hur omfattande ledarskapsinsatser på olika nivåer krävs för att sprida digitala innovationer inom och mellan skolor.

Fem stödjande ledarskapspraktiker för skolans digitalisering

Dexters och Richardssons sammanställning innefattade studier genomförda mellan år 1998 och 2018 i en internationell kontext. Totalt analyserades 34 vetenskapliga artiklar.

För att kategorisera resultatet användes en etablerad ledarskapsmodell som består av fem ledarskapspraktiker:

  1. Etablera och förmedla en vision.
  2. Främja elevers lärande.
  3. Främja professionell kompetens.
  4. Skapa en stödjande organisation.
  5. Samverkan med externa aktörer.

I sammanställningen undersöktes de fem ledarskapspraktikerna i relation till att leda arbetet med skolans digitalisering. Resultatet från sammanställningen kategoriserat enligt denna ledarskapsmodell visade följande.

Etablera och förmedla en vision

Många forskare har understrukit vikten av att grunda förändrings- och utvecklingsarbete i en vision, i detta fall hur digital teknik ska stödja lärares och elevers arbete. Det är centralt att skapa och tydliggöra en gemensam vision, att sätta upp mål, uttala förväntningar samt följa upp och utvärdera effekter av utvecklingsarbetet genom att nyttja befintliga data.

Främja elevers lärande

Forskarna framhåller vikten av att rektorer stödjer en väl genomtänkt användning av digital teknik i undervisningen utifrån tillgänglig kunskap. Särskilt betonas värdet av att fokusera på kopplingar mellan didaktiskt användande av digital teknik och skrivningar i läroplanen.

Främja professionell kompetens

Att stödja lärares lärande, både vad gäller att utforska olika digitala teknikers funktioner och hur de kan användas i undervisningssammanhang och anpassas för att stödja olika didaktiska möjligheter framhålls. Centralt är att ge lärarna förutsättningar för kompetensutveckling och skapa en skolkultur där goda innovationer sprids och där man granskar och lär av varandra.

Det kan innefatta att avsätta tid för lärare att presentera sitt arbete för kollegor eller planera lektioner gemensamt. För att skapa kompetensutvecklingsinsatser som svarar mot den enskilda lärares behov framhålls vikten av att ta tillvara individens nyfikenhet och behov.

Skapa en stödjande organisation

Det är viktigt att skapa stödjande förutsättningar för att uppnå en vision. Det innefattar att rektorer tillhandahåller en god digital infrastruktur och adekvata tekniska stödfunktioner, men också att de upprätthåller ambitiösa och höga förväntningar och följer upp dessa systematiskt.

Distribuerat ledarskap kan vara användbart för att nyttja olika kompetenser inom skolan samt göra lärare delaktiga i utvecklingsarbetet. Rektor har dock det yttersta ansvaret för sådana uppgifter som enligt lagstiftning åligger just rektor. Nedan finns länkar till fördjupande läsning om distribuerat ledarskap i tidigare artiklar.

Samverkan med externa aktörer

I sammanställningen anges även att samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer skulle kunna vara fördelaktigt för att förankra skolans digitaliseringsarbete. Det saknas dock exempel på hur det skulle kunna ta sig uttryck i praktiken.

Att sprida forskningsbaserade digitala innovationer kräver ett systematiskt arbete

Innovationer så som nya idéer, metoder eller ny praxis uppstår ofta i det enskilda klassrummet som en konsekvens av lärares dagliga arbete. För att de inte ska stanna där utan komma skolan till del på en övergripande nivå krävs ett systematiskt arbete med att sprida goda innovationer, menar forskaren Annika Agélii Genlott med kollegor.

I en studie undersöker de skolledares arbete med att sprida en forskningsbaserad digital innovation inom svensk grundskola. Forskarna framhåller att digital kompetens ofta ses som något som den enskilda läraren ska uppnå, men att arbetet med att sprida innovationer huvudsakligen bör ses som en fråga för skolorganisationen.

Utgångspunkten för studien är innovationen ”Skriva sig till lärande” (STL) som är en pedagogisk modell där digital teknik används för att stödja elevers lärande. STL utvecklades inom en huvudman och eftersom pilotstudien visade goda resultat valde huvudmannen att skapa en kommunövergripande kompetensutvecklingsinsats kopplad till modellen. Det innebar att samtliga lärare erbjöds en kurs för att lära sig om modellen, om digital teknik och om nya sätt att undervisa.

I kursen ingick att genomföra olika uppdrag liksom reflektion, kollegial återkoppling och att delta i diskussioner, både på plats och online. Även rektorer uppmuntrades att aktivt delta i kursen. I studien undersökte forskarna vad som utgör de främsta ledarskapsutmaningarna när en digital innovation ska spridas i skolan. 12 rektorer som varit delaktiga i arbetet med att sprida STL intervjuades om deras erfarenheter och vilka utmaningar de identifierat.

Centralt och aktivt stöd är avgörande

Studiens resultat summeras genom en lista med fyra utmaningar att beakta när digitala innovationer ska spridas.

  • Ett centralt stöd från huvudman är viktigt för att skapa förutsättningar för ett målmedvetet och uthålligt ledarskap, särskilt vid utvecklingsprocesser som sträcker sig över tid.
  • Ett aktivt stöd från rektorer till lärare är centralt under alla steg av utvecklingsprocessen, från planering och genomförande till uppföljning och utvärdering. Det kan exempelvis innebära att följa och ge återkoppling på lärares arbete.
  • Ett gemensamt professionellt språk som delas av både lärare och skolledare identifierades som betydande för att kunna diskutera, utvärdera och synliggöra resultatet från arbetet. I den aktuella studien främjades exempelvis ett sådant gemensamt professionellt språk genom att både lärare och rektorer tog del av samma kursinnehåll.
  • Ett forum för professionellt erfarenhetsutbyte och kollegiala diskussioner. I studien fanns det möjlighet för lärare att mötas online bortom det lokala kollegiet på sina respektive skolor för att analysera och diskutera sitt arbete och på så vis vidga sina perspektiv.

Sammantaget belyser studierna rektorers mångfacetterade och viktiga roll i att stödja arbetet med skolans digitalisering. Det är viktigt att rektorer etablerar och förmedlar en vision, främjar elevers lärande liksom professionell kompetens samt skapar en stödjande organisation och potentiellt även bidrar till samverkan med externa aktörer.

Omfattande insatser krävs dock för att sprida digitala innovationer inom och mellan skolor, där en rad aspekter behöver beaktas för att digitaliseringens möjligheter ska kunna nyttjas.

Text. Sara Willermark, Högskolan i Halmstad.

Källor:

Agélii Genlott, A., Grönlund, Å., Viberg, O. & Andersson, A. (2021). Leading dissemination of digital, science-based innovation in school–a case study. Länk till annan webbplats. Interactive Learning Environments, 1-11.

Dexter, S., & Richardson, J. W. (2020). What does technology integration research tell us about the leadership of technology? Länk till annan webbplats. Journal of Research on Technology in Education, 52(1), 17-36.

Pettersson, F. (2018). On the issues of digital competence in educational contexts–a review of literature. Länk till annan webbplats. Education and information technologies, 23(3), 1005-1021.

Publicerad 18 augusti 2023.