Digitala böcker ökar elevernas motivation och ordinlärning

Med digitala böcker blir elever mer motiverade till läsning och deras uppmärksamhet, ordinlärning och engagemang ökar. Men tryckta böcker ökar förståelsen för berättelsen, enligt två studier.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Att lyssna på och interagera med digitala böcker har ökat markant på senare tid, genom digitalisering av skönlitteratur och utveckling av digitala läsappar. En e-bok kan vara så mycket mer än en text på en skärm och innehålla till exempel länkar, kommentarer, filmer, ljudeffekter och textuppläsning. Det väcker tankar om läsning och att eleven skapar mening från text genom multimediala inslag.

Att studera dessa läspraktiker blir särskilt angeläget med tanke på larmrapporter om att barn och unga ägnar mindre tid åt läsning. Digitala böcker skildras i media som antingen skadliga för barns sömn och hälsa eller som positiva magiska piller för att boosta barns läsförmåga.

Ljudböcker ger fler möjligheter att ta till sig text

Att avkoda text kräver visuell fokus och koncentration. Att lyssna till en bok som läses högt frigör läsarens ögon och händer vilket potentiellt kan bidra till fler och andra tillfällen att ta till sig text.

Elisa Tattersall Wallins och Jan Nolins studie av BookBeat, en svensk prenumerationstjänst för ljudböcker, visar på tänkvärda läsmönster och tendenser som väcker frågor om vad vi kan betrakta som läsning i dag. Studien baserar sig på cirka 8 000 ljudboksprenumeranter och data under ett års tid och visar på en genomsnittlig ljudboksläsning mellan 90 och 100 minuter per dag.

Det är en betydande mängd tid som ägnas åt att lyssna till en bok jämfört med tidigare rapporter, som visat att vi i allmänhet spenderar i genomsnitt ungefär 22 minuter per dag på traditionell bokläsning, enligt Nordicom. Studien lyfter särskilt fram unga män 18–20 år gamla som de flitigaste läsarna. De läser i genomsnitt 10 minuter mer per dag jämfört med unga kvinnor.

Det dagliga boklyssnandet sker ganska jämnt fördelat över dagen och minskar på eftermiddagen, under den tid som vanligtvis betraktas som traditionell fritid, för att sedan åter tillta till kvällen vid sängläsning. Veckovis läser unga vuxna och alla män mer under vardagarna, medan kvinnor verkar fördela läsningen mer jämnt under veckan.

Den tydliga minskningen i läsning på helgerna kan enligt forskarna handla om att ljudbokslyssnande passar bättre ihop med vardagsrutinerna än helgens aktiviteter. Över året utmärker sig åter unga vuxna med toppar i ljudbokslyssnandet under sommarmånaderna och kring jul.

Wallin och Nolin tolkar det återigen som att lyssningen är kopplat till vardagsrutinerna, då många unga feriearbetar. För övriga populationen kvinnor och män är fördelningen av lyssnande i genomsnitt rätt jämn över året med en måttlig ökning under sommarmånaderna och i början av året.

Barnen blir mer motiverade att läsa

Digitala böcker presenterar berättelser via bilder och texter, men till skillnad från tryckta böcker har de också multimediala och interaktiva funktioner. Utbudet varierar mellan appar (sagoboksappar eller bilderboksappar), text och bildbaserade e-böcker, multimediala ibooks etcetera.

Det finns en skillnad mellan enkla e-böcker tillgängliga för datorer och digitala böcker för pekskärmar som erbjuder mer än text och illustrationer, som möjligheter att lägga till egna texter, skärmläsare (så kallade voiceovers) eller att skräddarsy innehållet med egna teckningar och illustrationer. Böckerna kan skrivas ut och förvaras som papperskopior eller sparas i sitt digitala format och redigeras under återkommande läsning.

Digitala böcker erbjuder andra funktionaliteter och därmed även andra syften med läsningen, visar Nataliya Kucirkovas systematiska litteraturstudie av aktuell forskning. Studierna visar att barnen blir motiverade att läsa och att deras uppmärksamhet ökar. Det främjar även deras ordinlärning, jämfört med traditionella tryckta böcker.

Forskningen visar också att det emotionella engagemanget ökar under förälder-barn-läsning av digitala böcker på pekskärmar, men barnens förståelse för berättelsen minskar. Tryckta böcker är mer effektiva i att stödja traditionell läsning i form av förståelse för berättelsestruktur.

Läsning involverar ofta olika teknologier

Teknologin möjliggör tillgång när som helst och var som helst, där samma digitala bok kan nås av flera samtidigt på olika platser över hela världen. Läsandets tid och rum skiftar på så vis, och involverar ofta också en rad olika teknologier.

Eleven kan börja läsa en e-bok på en skoldator, fortsätta läsa på sin ipad hemma och lägga upp en bokrecension på en offentlig blogg som nås globalt. De sociala och materiella aspekterna på digitalt läsande behöver uppmärksammas i kombination, menar Kucirkova.

En förändrad syn på läsning

Vad dessa studier uppmärksammar är en potentiellt breddad syn på vad läsning innebär och behovet av en förståelse för den komplexa karaktären av läsning på skärm i digitala, multimediala böcker och lyssning av ljudböcker, samt innebörden av det för klassrumspraktiken.

Att aktivt interagera med bokens innehåll och att ta till sig text genom att lyssna blir ett populärt alternativ eftersom den tryckta boken presenteras i ett nytt medium. Det förändrar var, när och hur mycket vi läser, och att läsningen sker vid andra tillfällen än väntat.

Det finns även antydningar till att läsning genom att lyssna kan minska könsskillnaderna i att ta till sig text, eftersom mäns och kvinnors läspraktiker i detta sammanhang är mycket lika.

Text: Sylvana Sofkova Hashemi, Göteborgs universitet

  • Digital bok används synonymt med e-bok. Hit kan även ljud- och talböcker räknas.
  • E-bok är en textbok som du läser på en skärm.
  • Utökad e-bok är en e-bok med länkar, kommentarer, filmer, ljudeffekter, textuppläsning med mera.
  • Ljudbok är textbok du lyssnar på.
Publicerad 17 februari 2021.