Skolverkets digitaliseringsarbete ska underlätta för våra målgrupper

I likhet med många andra myndigheter bedriver Skolverket ett arbete för att utveckla myndighetens digitala tjänster. Målet är att vi bättre ska kunna möta våra målgruppers behov av system och tjänster och på olika sätt underlätta för rektorer, lärare och skolchefer. Det handlar bland annat om att Skolverket ska tillgängliggöra efterfrågade data samt bygga robusta IT-system för att kunna erbjuda målgrupperna användbara e-tjänster och digitala verktyg.

Digitalisering är ett sätt för Skolverket att hålla jämna steg med samhället och de förväntningar som ställs på oss som en modern och tillgänglig myndighet. Genom digitalisering kan vi bli mer effektiva och erbjuda bättre service till våra målgrupper. Flertalet av våra uppdrag innehåller någon form av digital utveckling och ibland är själva uppdraget att digitalisera, som exempelvis digitaliseringen av de nationella proven. Utvecklingsarbetet utgår från Skolverkets digitala strategi och utvecklingsplan.

Aktuella projekt och uppdrag

Här är några exempel på aktuella projekt och uppdrag. Flera av dem är komplexa och pågår under flera år.

Digitalisering av de nationella proven

På uppdrag av regeringen ansvarar Skolverket för att digitalisera de nationella proven som ska införas successivt från 2024. Målet är bland annat att de digitala nationella proven ska bidra till att minska den administrativa bördan för lärare samt att tillhandahålla rättssäkra prov. Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs och detta är ett av de största IT-projekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige.

Skolverket har tagit över Skolenhetsregistret från SCB

Sedan januari 2023 är det Skolverket som förvaltar och vidareutvecklar Skolenhetsregistret. Registret innehåller uppgifter om skolenheter i hela landet och omfattar bland annat aktuell organisation, inriktning samt kontaktuppgifter till skolenheter. Vem som helst kan ladda ned utdrag ur registret och uppgifterna finns även tillgängliga via ett öppet api.

Läroplaner, kursplaner och ämnesplaner - nu som api

Skolverket ansvarar för att sätta ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas, exempelvis genom att ta fram kursplaner och ämnesplaner. Nu finns uppgifter om läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och program som ett öppet api (Syllabus) som vem som helst kan använda.

Utbildningsguiden - digitala verktyg för att stötta i valet av skola, utbildning och yrke

För att ge alla elever möjlighet att göra väl underbyggda val av skola, utbildning och yrke har Skolverket på uppdrag av regeringen utvecklat digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning. Verktygen finns på webbplatsen utbildningsguiden.skolverket.se. Webbplatsen innehåller neutral, aktuell och kvalitetssäkrad information för att kunna hitta och jämföra skolor och utbildningar, från förskolan upp till utbildning för vuxna.

Skolverket utökar den nationella utbildningsdatabasen SUSA-navet

Arbete pågår med att utöka databasen med fler offentligt finansierade komvux- och arbetsmarknadsutbildningar. SUSA-navet tillhandahåller öppna data. Detta möjliggör för fler aktörer att presentera utbildningsinformation vilket leder till att fler hittar till utbildning och att utbildningsanordnare kan fylla sina utbildningsplatser.

Inloggning med e-tjänstelegitimation för våra e-tjänster

Skolverket var i januari 2023 tillsammans med Malmö stad först i Sverige med att erbjuda inloggning med e-tjänstelegitimation för våra e-tjänster. Det ger användaren möjlighet att logga in med en identitet som är kopplad till sin anställning, och inte som privatperson.

Automatisering av handläggningen

Myndigheten utvecklar vår handläggning av exempelvis lärarlegitimationer och utbetalning av statsbidrag. Handläggningen ska vara modern, digital och med hög grad av automatisering. Målet är att öka rättssäkerheten, förbättra effektiviteten samt förenkla för våra målgrupper att exempelvis söka statsbidrag och lärarlegitimation.

Skolverket är med och utvecklar tekniska standarder

Skolverket är med och utvecklar tekniska standarder bland annat för att underlätta informationsutbyten inom skolväsendet. En standard kan säkerställa att olika system kan fungera tillsammans och underlättar administrationen ute på skolorna. Det förenklar för ansvariga inom skolan. I de tjänster Skolverket utvecklar för skolorna, till exempel digitala nationella prov och SUSA-navet, tillämpas standarder.

Myndighetens och skolväsendets digitalisering är två av Skolverkets prioriterade områden. Den här texten beskriver främst digitaliseringsarbetet inom Skolverket som myndighet.

Skolverket lämnade i december 2022 över förslag på ny digitaliseringsstrategi för skolväsendet Länk till annan webbplats. till regeringen. Det förslaget har varit på remiss och vi inväntar vidare besked från regeringen.

Senast uppdaterad 08 april 2024

Innehåll på denna sida