Digitalisering i förskolan och skolan – vad och varför?

I dag lever vi i ett digitaliserat samhälle som snabbt förändras. Men vad innebär digitaliseringen för förskolan och skolan och varför är digital kompetens en del av läroplanerna? Här kan du läsa om vad digitala verktyg och digital kompetens innebär i skolan och undervisningen.

Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat och det påverkar vår vardag på många olika sätt. Digital kompetens kan ses som en demokratisk fråga och en förutsättning för att kunna delta i studier och arbetsliv. Därför är det viktigt att alla barn och elever, med stigande ålder och mognad, utvecklar en adekvat digital kompetens.

En del av förskolans och skolans läroplaner

För att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning är digital kompetens en del av förskolans och skolans läroplaner. Inom förskolan handlar det om en första kontakt med digital teknik där den används som ett komplement för att främja lek, kreativitet och språkutveckling. I skolan ska eleverna få möjlighet att tillägna sig förmåga att

  • förstå digitaliseringens påverkan på samhället och individen
  • använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • lösa problem och omsätta idéer i handling med hjälp av digitala verktyg.

Att välja och använda digitala lärresurser i undervisningen

I skolan behövs många olika typer av verktyg för att skapa en rik lärandemiljö, där eleverna får möjligheter att utforska, skapa och lära på olika sätt. Genom att kombinera analogt och digitalt kan lärandet fördjupas och möta elevers olika behov och förutsättningar. Det är förskolläraren eller läraren, med sin didaktiska kompetens, som planerar och genomför undervisningen utifrån vad som stödjer barnens och elevernas utveckling och lärande på bästa sätt.

Forskning visar inga enkla samband mellan ett ökat användande av digitala lärresurser i undervisningen och ökad måluppfyllelse för eleverna. Det finns studier som visar att användandet av digitala verktyg i undervisningen kan distrahera eleverna och försämra deras koncentrationsförmåga. Därför är det viktigt att digitala verktyg används på ett genomtänkt sätt. Forskning visar att förskollärarens och lärarens kompetens att välja och använda digitala lärresurser är avgörande för ökad måluppfyllelse.

Rektor och huvudman behöver skapa förutsättningar

För att skapa goda förutsättningar för barns och elevers lärande behöver rektor och huvudman arbeta systematiskt med frågor om digitalisering i förskolan och skolan. Det handlar till exempel om att

  • se till att det finns digitala enheter, lärresurser och läromedel av god kvalitet som möter verksamhetens behov
  • den pedagogiska personalen får tid och möjlighet till kontinuerligt kollegialt lärande och kompetensutveckling
  • förebygga tekniska problem genom en robust infrastruktur och tillgång till support.

Skolverket erbjuder stöd i olika former till dig som är rektor eller huvudman och ansvarar för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter på bästa sätt i din verksamhet.

Leda digitalisering – ett stöd för verksamhetsutveckling

Kurser och utbildningar för lärare Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 maj 2024

Innehåll på denna sida