Sektoransvar för skolväsendets digitalisering

Att vara sektorsansvarig myndighet innebär att Skolverket är en samlande kraft i digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Vi ska också fungera som ett stöd och aktivt driva på den digitala utvecklingen.

Skolverkets sektorsansvar handlar om att arbeta för att skapa goda nationella förutsättningar för skolans digitalisering. Detta kommer underlätta för huvudmännen att ta sitt ansvar för att ge skolorna de resurser och förutsättningar de behöver och göra digitaliseringen till en del av sitt systematiska kvalitetsarbete.

I februari 2020 blev det inskrivet i Skolverkets instruktion att vi är sektorsansvarig myndighet för skolans digitalisering. Det innebär att vi är ansvariga för att skolväsendet på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Så jobbar Skolverket med sektorsansvaret

Skolverkets sektorsansvar innebär att vi ska vara:

Samlande

Skolverket samlar och sprider relevant forskning och beprövad erfarenhet. Skolverket samlar kunskaper om skolväsendets behov i syftet att ha en aktuell nulägesbild. Skolverket agerar också samlande genom att skapa möten mellan skolverksamheter, berörda myndigheter och andra aktörer för att skapa en gemensam bild och verka för digitaliseringens önskade utveckling i skolväsendet.

Stödjande

Skolverket ska stödja skolväsendet i att tillvarata de möjligheter samt hantera de risker som digitaliseringen medför. I det ingår att vid behov gå utanför Skolverkets kärnuppdrag i syfte att identifiera och medverka till att hinder undanröjs samt möjliggöra för samverkan mellan skolväsendet och andra relevanta aktörer.

Pådrivande

Inom områden och frågor där nationella och angelägna behov identifierats och där Skolverket bedömer att inget eller otillräckligt arbete görs, ska Skolverket arbeta för att frågorna drivs vidare. Detta kan ske genom att Skolverket eller annan aktör tar ansvar för att genomföra arbete eller genom att öka uppmärksamheten för frågorna gentemot uppdragsgivare eller andra parter.

Läs också: Så arbetar skolverket med digitalisering

Sektorsansvarets sex områden

Inom sektoransvaret arbetar Skolverket med sex olika områden:

  • adekvat digital kompetens för barn, elever och pedagogisk personal
  • adekvat digital kompetens för styrning och ledning
  • läroplaner och digitala lärresurser
  • nationell uppföljning
  • infrastruktur och standardisering
  • användning av data och AI i undervisning och utbildning

Samverkan med andra aktörer

För att alla delar av vårt sektorsansvar ska fungera krävs en god samverkan. Vi har därför etablerat kontakt och stärkt vår samverkan med andra myndigheter och aktörer inom digitaliseringsområdet.

Senast uppdaterad 02 november 2023

Innehåll på denna sida