SS 12000 - en teknisk standard för informationsutbyte i skolan

En av Skolverkets viktiga utvecklingsområden för digitaliseringen av skolväsendet är att samla, stödja och driva på samarbetet kring standarder och gemensamma digitala lösningar.

Standarder och andra gemensamma digitala lösningar är nödvändiga för att information ska kunna föras över mellan skolor, mellan huvudmän, mellan huvudmän och myndigheter på ett effektivt, säkert och automatiserat sätt.

Skolor och leverantörer vill ha samma standard

Skolverket rekommenderar att skolorna ska använda standarden SS 12000. Det är en nationell standard som säkerställer att olika system kan fungera tillsammans och underlätta administrationen på skolorna. Det är en rekommendation som varit efterfrågad av både ansvariga inom skolan och leverantörer av system.

Fördelar med standarden SS 12000

Standarden SS 12000 har många fördelar, både för informationsutbyte mellan huvudmannens egna system och i informationssamverkan med andra. Några av fördelarna är:

 • Det leder till mindre administration för lärare och därmed kan bidra till ökad likvärdighet i skolan.
 • Nationella och internationella leverantörer kan enkelt erbjuda sina tjänster vilket ökar valmöjligheterna av lärresurser.
 • Det täcker hela databehovet i skolväsendet.
 • Det är kostnadseffektivt för huvudmän i längden.
 • Det minskar risken för inlåsningseffekter när huvudmän enklare kan byta system.
 • Det underlättar överföring av information till myndigheter.

Standardiserade utbyten kan även återanvändas i andra sammanhang, som i kommunikation med myndigheter.

Användandet av scenarier i standarden förenklar också upphandlingar. Standarden visar vilken typ av information som kan behövas i en produkt, tjänst eller system som ska upphandlas. Beställaren behöver inte själv specificera det utan kan hänvisa till standarden.

Tekniska rekommendationer vid implementering

Rekommendationer om hur standarden SS 12000 kan implementeras för att hålla en hög kvalitet:

 • Det är viktigt att huvudmännen har kontroll över vilket system som är källa för vilken information.
 • Leverantörer bör ha specifikationer som beskriver hur de datamängder de tillhandahåller och har behov av motsvarar datamängderna i SS 12000. Dessa specifikationer ska då beskriva sina gränssnitt i SS 12000-termer.​
 • Det är viktigt att systemen kan tillhandahålla SS 12000-baserade API:er för datautbytet.​
 • Det är viktigt att huvudmän ser till att kontroll av informationens kvalitet görs primärt i källan. Källsystemen måste uppdateras kontinuerligt så att informationen som de tillhandahåller är aktuell och korrekt enligt gällande regler.​
 • Huvudmännen är rekommenderade att kravställa kompatibiliteten enligt ovan för sina framtida inköp samt kravställa att befintliga system och leverantörer implementerar API:er för SS 12000.

Delta i forum för informationshantering inom skolväsendet

Genom forum för informationshantering inom skolväsendet (FFIS) kan du vara med och bidra till en säkrare och mer effektiv hantering av data i framtiden.

Forum för informationshantering i skolväsendet

Relaterad information

Senast uppdaterad 10 juni 2024

Innehåll på denna sida