Forum för informationsstandardisering i skolväsendet

Forumet för informationsstandardisering i skolväsendet (FFIS) leds av Skolverket och i styrgruppen ingår representanter från SKR och Swedish Edtech Industry. I forumets aktiviteter, utvecklingsforum och olika arbetsgrupper erbjuds företrädare för andra myndigheter, nationella organisationer av huvudmän, företrädare för enskilda huvudmän och leverantörer att delta.

Syfte och målsättning

Forumet syftar till att främja interoperabilitet och därmed möjliggöra ett säkert och effektivt informationsutbyte inom och mellan huvudmän samt mellan huvudmän och andra aktörer som myndigheter och leverantörer av digitala resurser. Syftet är också att undvika framtida inlåsningar i specifika teknologier eller leverantörer.

Målsättningen för forumet är att säkerställa att de standarder, rekommendationer och specifikationer som krävs för ett effektivt och säkert informationsutbyte inom skolväsendet existerar och i största möjliga utsträckning är öppna, kända och använda.

FFIS arbetsgrupper för 2021

Nästa utvecklingsforum äger rum den 30 november 2021

Den 30 november klockan 13 – 16 genomförs årets andra utvecklingsforum (via Teams). Information har aviserats via FFIS e-postlista.

Under utvecklingsforumet kommer arbetsgrupperna att redovisa hur långt de kommit. Det fortsatta arbetet kommer också att diskuteras och eventuella förslag från arbetsgrupperna också.

Arbetsgrupper och koordinatorer

Arbetet är igång i flera arbetsgrupper. Arbetsgruppen för Skolverkets grunddata har startats men avvaktar utseende av ny koordinator.

 • Implementering av standarden SS12000:2020 – Edin Nuhic
 • Skolverkets grunddata – vakant
 • Myndighetsrapportering inklusive elevantagning – Peter Karlberg
 • Elev byter skola – Börje Shameti Lewin
 • Arkivering – Richard Walls

Det går förstås fortfarande att anmäla intresse för att delta i arbetsgrupper till Peter Karlberg . Ange gärna FFIS arbetsgrupp i rubriken.

Styrgruppen för FFIS består av Claes-Håkan Johansson, Mikael Svensson och Johanna Karlén.

Information om kommande aktiviter

FFIS aktiviteter aviseras via en e-postlista. Ta kontakt med nedanstående medarbetare på Skolverket för att anmäla intresse.

För ytterligare information kontakta:
peter.karlberg@skolverket.se eller edin.nuhic@skolverket.se

Forumets uppdrag

 • Vara en arena för samordning av standardiseringsarbetet inom skolväsendet
 • Utveckla vägledningar och rekommendationer avseende val av standarder inom sektorn skolväsendet
 • Verka för att de standarder som rekommenderas i största möjliga utsträckning är öppna och internationella
 • Verka för att skolans huvudmän känner till och använder sig av rekommenderade standarder vid kravställningar och avrop
 • Bedriva kontinuerlig internationell omvärldsbevakning för identifiera existerande standarder samt områden där tillräcklig standardisering fortfarande saknas
 • Kontinuerligt informationsutbyte med huvudmän och skolor för att identifiera aktuella områden som bör prioriteras, samt identifiera kommande behov
 • Initiera standardiseringsarbete utifrån identifierade behov när sådana saknas
 • Kontinuerlig dialog och samarbete med branschorganisationer och leverantörer för att säkerställa att rekommendationer som ges är förankrade hos och kan uppfyllas av dessa
 • Verka för att skolväsendets sektorsspecifika arbete ska finnas med i regeringens standardiseringsstrategi
 • Efterhand samverka med nordiska och europeiska länder för att undersöka möjligheterna att ta fram gemensamma rekommendationer

 • Vara en arena för samordning av standardiseringsarbetet inom skolväsendet
 • Utveckla vägledningar och rekommendationer avseende val av standarder inom sektorn skolväsendet
 • Verka för att de standarder som rekommenderas i största möjliga utsträckning är öppna och internationella
 • Verka för att skolans huvudmän känner till och använder sig av rekommenderade standarder vid kravställningar och avrop
 • Bedriva kontinuerlig internationell omvärldsbevakning för identifiera existerande standarder samt områden där tillräcklig standardisering fortfarande saknas
 • Kontinuerligt informationsutbyte med huvudmän och skolor för att identifiera aktuella områden som bör prioriteras, samt identifiera kommande behov
 • Initiera standardiseringsarbete utifrån identifierade behov när sådana saknas
 • Kontinuerlig dialog och samarbete med branschorganisationer och leverantörer för att säkerställa att rekommendationer som ges är förankrade hos och kan uppfyllas av dessa
 • Verka för att skolväsendets sektorsspecifika arbete ska finnas med i regeringens standardiseringsstrategi
 • Efterhand samverka med nordiska och europeiska länder för att undersöka möjligheterna att ta fram gemensamma rekommendationer

Bakgrund

Inom skolväsendet sker ett omfattande informationsutbyte. Då informationen ofta finns i flera olika system hos en huvudman kan det vara svårt att enkelt utbyta data mellan skolor inom en och samma huvudman liksom mellan skolor hos olika huvudmän. Detta gäller också den data som samlas in av myndigheter. Själva insamlandet av data kan också kompliceras av att samma eller likartad information behöver matas in ett flertal gånger. De system som används kan inte alltid kommunicera med varandra vilket leder till onödigt manuellt arbete. Det kan också leda till att den information som förs vidare har brister när det gäller kvaliteten. För lärare och annan personal i skolväsendet leder detta till ökad arbetsbörda.

För att kunna minska arbetsmängden och säkerställa effektiva informationsflöden behöver den aktuella informationen kvalitetssäkras bland annat genom enhetliga definitioner av begrepp. System som används som stöd i arbetet måste också fungera så att data endast behöver lämnas en gång. Därtill är det nödvändigt att enhetligt kunna beskriva vilken information som ska medfölja vid exempelvis stadieövergångar, byte av skola och ansökning till gymnasieskola. Även informationslämnandet till nationell statistik skulle underlättas om informationen kan lämnas automatiskt direkt från huvudmannens system.

Standarder är en förutsättning för interoperabilitet samt för ett säkert och effektivt informationsutbyte. I skolväsendet kan det handla om standarder för metadata (som behövs för att beskriva något på ett enhetligt sätt). Det kan också handla om standarder för att rapportera resultat och kommunicera mellan olika system samt mellan system och digitalt innehåll (som till exempel ett läromedel). Därutöver kan det handla om standarder för att hantera sådant som elevinformation och inloggning.

I den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet lyfts behovet av ett nationellt standardiseringsarbete som ger bättre förutsättningar för ett säkert och effektivt informationsutbyte såväl inom som mellan skolans huvudmän och med andra aktörer såsom myndigheter. Ett konkret initiativ som möter detta behov föreslås i planen: Initiativ 8: Samordning av standardiseringsarbetet inom skolväsendet .

Inom skolväsendet sker ett omfattande informationsutbyte. Då informationen ofta finns i flera olika system hos en huvudman kan det vara svårt att enkelt utbyta data mellan skolor inom en och samma huvudman liksom mellan skolor hos olika huvudmän. Detta gäller också den data som samlas in av myndigheter. Själva insamlandet av data kan också kompliceras av att samma eller likartad information behöver matas in ett flertal gånger. De system som används kan inte alltid kommunicera med varandra vilket leder till onödigt manuellt arbete. Det kan också leda till att den information som förs vidare har brister när det gäller kvaliteten. För lärare och annan personal i skolväsendet leder detta till ökad arbetsbörda.

För att kunna minska arbetsmängden och säkerställa effektiva informationsflöden behöver den aktuella informationen kvalitetssäkras bland annat genom enhetliga definitioner av begrepp. System som används som stöd i arbetet måste också fungera så att data endast behöver lämnas en gång. Därtill är det nödvändigt att enhetligt kunna beskriva vilken information som ska medfölja vid exempelvis stadieövergångar, byte av skola och ansökning till gymnasieskola. Även informationslämnandet till nationell statistik skulle underlättas om informationen kan lämnas automatiskt direkt från huvudmannens system.

Standarder är en förutsättning för interoperabilitet samt för ett säkert och effektivt informationsutbyte. I skolväsendet kan det handla om standarder för metadata (som behövs för att beskriva något på ett enhetligt sätt). Det kan också handla om standarder för att rapportera resultat och kommunicera mellan olika system samt mellan system och digitalt innehåll (som till exempel ett läromedel). Därutöver kan det handla om standarder för att hantera sådant som elevinformation och inloggning.

I den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet lyfts behovet av ett nationellt standardiseringsarbete som ger bättre förutsättningar för ett säkert och effektivt informationsutbyte såväl inom som mellan skolans huvudmän och med andra aktörer såsom myndigheter. Ett konkret initiativ som möter detta behov föreslås i planen: Initiativ 8: Samordning av standardiseringsarbetet inom skolväsendet .

Arkiv

Utvecklingsforum

Den 27 januari 2021 arrangerades ett utvecklingsforum för att informera om FFIS arbete och för att diskutera prioriterade områden att arbeta vidare med under 2021. Syftet med mötet var också att etablera utvecklingsforumet och identifiera deltagare.

Agendan för mötet 210127

 • Välkomna till dagens möte, syfte och presentationsrunda
 • Presentation av FFIS organisation, mål och syfte
 • Diskussion och inspel
 • Summering av arbetet 2020
 • Bruttolista och förslag kommande arbete
 • Diskussion och inspel

Mötet var för de som är engagerade i standardfrågor på olika sätt i sin organisation, som är insatt i frågorna, kan hjälpa till att prioritera aktuella områden och som eventuellt vill ingå i Skolverkets utvecklingsforum framöver och i aktuella arbetsgrupper.

Under eftermiddagen presenterades FFIS delvis nya organisation och arbetssätt (bland annat om just så kallade utvecklingsforum), en kort summering av arbetet under 2020 beskrevs och det gavs en nulägesbild av sådant som kan vara relevant för FFIS att arbeta vidare med.

Utvecklingsforum

Den 27 januari 2021 arrangerades ett utvecklingsforum för att informera om FFIS arbete och för att diskutera prioriterade områden att arbeta vidare med under 2021. Syftet med mötet var också att etablera utvecklingsforumet och identifiera deltagare.

Agendan för mötet 210127

 • Välkomna till dagens möte, syfte och presentationsrunda
 • Presentation av FFIS organisation, mål och syfte
 • Diskussion och inspel
 • Summering av arbetet 2020
 • Bruttolista och förslag kommande arbete
 • Diskussion och inspel

Mötet var för de som är engagerade i standardfrågor på olika sätt i sin organisation, som är insatt i frågorna, kan hjälpa till att prioritera aktuella områden och som eventuellt vill ingå i Skolverkets utvecklingsforum framöver och i aktuella arbetsgrupper.

Under eftermiddagen presenterades FFIS delvis nya organisation och arbetssätt (bland annat om just så kallade utvecklingsforum), en kort summering av arbetet under 2020 beskrevs och det gavs en nulägesbild av sådant som kan vara relevant för FFIS att arbeta vidare med.

Senast uppdaterad 21 oktober 2021

Innehåll på denna sida