Forum för informationsstandardisering i skolväsendet

Forumet för informationsstandardisering i skolväsendet (FFIS) syftar till att möjliggöra ett säkert och effektivt informationsutbyte inom och mellan huvudmän och andra aktörer.

Syfte och målsättning för FFIS

Forumets arbete syftar till att främja interoperabilitet och därmed möjliggöra ett säkert och effektivt informationsutbyte inom och mellan huvudmän samt mellan huvudmän och andra aktörer som myndigheter och leverantörer av digitala tjänster. Syftet är också att undvika framtida inlåsningar i specifika teknologier eller leverantörer.

Forumet är till för att flera aktörer gemensamt ska kunna identifiera behov av nya tekniska standarder, rekommendationer och specifikationer. Det är också till för att stimulera användningen av befintliga standarder genom att till exempel visa upp konkreta exempel och ta fram gemensamma riktlinjer och ställningstaganden.

FFIS är öppet för andra myndigheter, nationella organisationer av huvudmän, företrädare för enskilda huvudmän och leverantörer. De deltagande organisationerna får möjlighet till informations- och erfarenhetsutbyte. FFIS är en del av Skolverkets sektorsansvar för skolväsendets digitalisering.

Bakgrund

Inom skolväsendet sker ett omfattande informationsutbyte, mellan skolor, mellan huvudmän, mellan huvudmän och myndigheter och så vidare. Ofta är det samma information som hanteras i flera olika system. När information behöver överföras mellan systemen ska det kunna göras på ett effektivt och säkert sätt och så automatiserat som möjligt. Det betyder att systemen måste kommunicera med varandra på ett enhetligt sätt för att undvika såväl incidenter som onödigt manuellt arbete.

För att kunna minska arbetsmängden och säkerställa effektiva och automatiska informationsflöden, från maskin till maskin, behöver den aktuella informationen kvalitetssäkras. Det sker bland annat genom enhetliga definitioner av begrepp och överenskommelser om hur och på vilket sätt informationen ska överföras.

Överenskommelser, standarder och specifikationer är en förutsättning för interoperabilitet samt för ett säkert och effektivt informationsutbyte. Därför arbetar Skolverket som sektorsansvarig myndighet med att samla, stödja och driva på standardiseringsarbetet inom skolväsendet.

Utvecklingsforum

Utvecklingsforum FFIS fredag 13 maj 2022

Skolverket välkomnade till utvecklingsforum inom ramen för FFIS. Övergripande tema var hinder för informationsöverföring.

Program

 1. Inledning (ev. ac VU)
 2. Rapportering från arbetsgrupperna
 3. Inspiration: Skolverkets testbänk för försöksverksamheten med digitala nationella prov
 4. Paus 5 min
 5. Inför gruppdiskussion: Vilka hinder finns för informationsöverföring mellan myndigheter, organisationer och verksamheter? Vilka lösningar finns eller borde finnas?
 6. Gruppdiskussion
 7. Paus 15 min
 8. Gruppredovisning och reflektion
 9. Summering

Utvecklingsforum FFIS 27 januari 2021

Den 27 januari 2021 arrangerades ett utvecklingsforum för att informera om FFIS arbete och för att diskutera prioriterade områden att arbeta vidare med under 2021. Syftet med mötet var också att etablera utvecklingsforumet och identifiera deltagare.

Agendan för mötet 210127

 1. Välkomna till dagens möte, syfte och presentationsrunda
 2. Presentation av FFIS organisation, mål och syfte
 3. Diskussion och inspel
 4. Summering av arbetet 2020
 5. Bruttolista och förslag kommande arbete
 6. Diskussion och inspel

Mötet var för de som är engagerade i standardfrågor på olika sätt i sin organisation, som är insatt i frågorna, kan hjälpa till att prioritera aktuella områden och som eventuellt vill ingå i Skolverkets utvecklingsforum framöver och i aktuella arbetsgrupper.

Under eftermiddagen presenterades FFIS delvis nya organisation och arbetssätt (bland annat om just så kallade utvecklingsforum), en kort summering av arbetet under 2020 beskrevs och det gavs en nulägesbild av sådant som kan vara relevant för FFIS att arbeta vidare med.

Utvecklingsforum den 30 november 2021

Den 30 november genomfördes årets andra utvecklingsforum. Under utvecklingsforumet redovisade arbetsgrupperna hur långt de kommit och diskuterade det fortsatta arbetet.

Arbetsgrupper och koordinatorer

Arbetet var igång i flera arbetsgrupper Länk till annan webbplats.. Arbetsgruppen för Skolverkets grunddata hade startats men avvaktade ny koordinator.

 • Implementering av standarden SS12000:2020 – Edin Nuhic
 • Skolverkets grunddata – vakant
 • Myndighetsrapportering inklusive elevantagning – Peter Karlberg
 • Elev byter skola – Börje Shameti Lewin
 • Arkivering – Richard Walls


Senast uppdaterad 14 februari 2024

Innehåll på denna sida