Skolverkets miljöarbete

Skolverket är en statlig myndighet som inom ramen för vårt ordinarie uppdrag ska ha ett miljöledningssystem integrerat i kärnverksamheten. Myndigheten arbetar därigenom mot en långsiktig hållbar utveckling och att ständigt minska den miljöbelastning av direkt och indirekt miljöpåverkan som verksamheten orsakar.

För att uppnå detta arbetar Skolverket systematiskt och strukturerat med stöd av gällande författningar och andra krav. Vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta, både när det gäller vår egen direkta miljöpåverkan och vår indirekta påverkan på miljön via våra leverantörer och andra aktörer i samhället.

Vår policy för miljö och hållbar utveckling

Denna policy anger en övergripande vision om hur Skolverkets organisation ska arbeta med miljö och hållbar utveckling samt vilka ambitioner vi har i miljöarbetet framöver.

Skolverket ska föregå med gott exempel för de barn och ungdomar vi arbetar för och aktivt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och ständigt minska den miljöbelastning som verksamheten orsakar. För att uppnå detta ska Skolverket arbeta systematiskt och strukturerat för att minska de negativa miljöeffekterna från verksamheten. Vi ska öka vår positiva miljöpåverkan genom att fortsätta sprida kunskap om hållbar utveckling till barn och ungdomar via kurser och läroplaner i skolan. Skolverket ska följa gällande miljölagstiftning, föreskrifter och regler samt kontinuerligt hålla oss informerade om förändringar av dessa.

Engagemang och kunskap från Skolverkets högsta ledning, övriga chefer samt medarbetare är en förutsättning för att vi tillsammans ska nå både nationella miljökvalitetsmål och Skolverkets egna miljömål samt bidra till en ständig förbättring och hållbart samhälle.

  • Vi ska arbeta för att miljöarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del av den löpande verksamheten.
  • Vi ska uppmuntra våra medarbetare att aktivt verka för en minskad miljöbelastning genom kunskap och förståelse för miljöarbetets betydelse.
  • Vi ska ständigt utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta, både när det gäller vår egen direkta miljöpåverkan och vår indirekta påverkan på miljön.
  • Vi ska ställa tydliga miljökrav och agera etiskt medvetet vid inköp och upphandling av varor och tjänster.
  • Vi ska följa upp och utvärdera resultatet av miljöarbetet i syfte att minska miljöbelastningen.
  • Vi ska vara öppna med information gällande vårt miljöarbete.
Senast uppdaterad 29 mars 2023