Rapporterade regeringsuppdrag

Här hittar du de regeringsuppdrag Skolverket redovisat de senaste tre åren. Du kan ladda ned dessa som pdf-filer.

De tidigare åren hittar du i vår publikationsdatabas.

2021

21-10-19: Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

21-10-19: Komvux som särskild utbildning - flera hinder på vägen till och under studier

21-09-22: Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning

21-09-22: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2020/21

21-08-25: Jämställdhetsintegrering – inriktning 2022–2025

21-08-25: Stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp

21-05-26: Utbildning för handledare och stärkt kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet

21-05-26: Etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning

21-05-21: Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3

21-05-12: Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan

21-05-12: Nationell samordning av undervisningen i minoritetsspråk

21-04-13: Informationsinsats om anställning i skolan

21-03-31: Samverkan för bästa skola 2020

21-03-31: Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

21-03-31: Delredovisning av försöksverksamhet med yrkesprov

 21-03-29: Statsbidrag för lärcentrum 2020

21-03-17: Stöd för utveckling av introduktionsprogram

21-03-17: Bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

21-03-17: Språkval i mellanstadiet

21-03-17: Översyn av grundskolans timplaner

21-02-26: Tekniksprånget 2020

21-02-25: Digitalisering av de nationella proven m.m.

21-02-17: Främja digitaliseringen inom skolväsendet

21-02-17: Utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet - Lärarlyftet

21-02-17: Fortbildning för personal i förskoleklass och fritidshem

21-02-17: Regionalt tillväxtarbete

21-02-17: Brobyggarutbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens

2020

20-12-16: Skolverkets stöd till skolväsendet under covid-19 pandemin 2020

20-12-09: Webbutbildning för återvändande lärare och förskollärare

20-12-09: Gruppstorlekar vid fjärrundervisning

20-12-09: Insatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser

20-12-09: Insatser för att stärka läslovet

20-11-25: Fortbildning av förskollärare i förskoleklass

20-11-25: Försöksverksamhet med branschskolor läsåret 2019/2020

20-10-29: Uppföljning och utvärdering av covid-19-pandemins effekter för skolväsendet, delredovisning 2

20-10-07: Central rättning av nationella prov

20-09-30: Fortbildning i specialpedagogik - delredovisning

20-09-30: Lättnader i redovisningskrav i vissa statsbidrag

20-09-24: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2019/20

20-09-11: Uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet

20-09-04: Skolverkets och Skolinspektionens möjligheter att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter

20-08-13: Uppföljning och utvärdering av covid-19-pandemins effekter för skolväsendet, delredovisning 1

20-05-27: Fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet

20-04-21: Huvudmännens arbete med skolans digitalisering

20-04-01: Samverkan för bästa skola

20-04-01: Elever som snabbare når kunskapskraven

20-03-24: Statsbidrag för lärcentrum 2019

20-03-18: Försöksverksamhet med yrkesprov - delredovisning

20-03-18: Insatser för att stärka tillgången på yrkeslärare

20-03-04: Utvärdering av försöksverksamheten med anställning under viss kompletterande utbildning (KPU)

20-02-24: Stödmaterial till lärarassistenter m.fl.

20-02-21: Digitalisering av nationella prov - delredovisning

20-02-18: Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

20-02-18: Främja digitalisering

20-02-18: Lärarlyftet II

20-02-18: Strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

20-02-18: Kunskapshöjande insatser om den nationella minoriteten romer

20-02-18: Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens - slutredovisning

20-01-22: Agenda 2030 och de nationella miljömålen kopplat till undervisningen

20-01-22: Representera Sverige i implementeringen av EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande

2019

19-12-13: Förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner

19-12-11: Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

19-12-11: Fortbildning för personal i förskoleklass och fritidshem

19-12-11: Fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

19-10-02: Informationsinsats om vägar in i lärar- och förskolläraryrkena

19-10-02: Uppföljning av regionalt yrkesvux 2018

19-09-23: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2018/2019

19-08-12: Utvärdering av statsbidrag för en likvärdig skola – slutredovisning

19-06-12: Goda exempel på sfi kombinerad med yrkesutbildning

19-06-12: Förslag till ändringar i läroplaner avseende kunskapsområdet sex och samlevnad

19-05-29: Insatser till följd av propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser - slutredovisning

19-04-12: Utvärdering av statsbidrag för en likvärdig skola - 2. delredovisningen

19-04-10: Utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning

19-04-10: Utvärdering av den utökade rätten till komvux på gymnasial nivå

19-03-26: Samverkan för bästa skola

19-03-26: Bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

19-03-26: Stöd för utveckling av introduktionsprogram

19-03-26: Skolverkets och Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag om insatser för bättre samverkan

19-03-20: Försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan

19-03-20: Ändringar på handels- och administrationsprogrammet

19-03-20: Försöksverksamhet med yrkesprov

19-03-20: Den praktiska tillämpningen av barnkonventionenlänk till annan webbplats

19-03-20: Insatser mot sexuella trakasserier

19-03-20: Uppdrag att fortsatt svara för Lärarlyftet II

19-03-06: Fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning

19-02-26: Tekniksprånget 2018

19-02-20: Ändring i förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

19-02-20: Främja digitalisering

19-02-20: Åtgärder för att förebygga avhopp från gymnasieskolan

19-02-20: Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

19-02-20: Insatser för att öka kunskapen i skolan om nationella minoriteten romer

19-02-20: Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

19-02-20: Uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2018

19-02-14: Fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena

19-02-06: Strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

19-02-06: Digitalisering av nationella prov

19-02-06: Mer rörelse i skolan

19-02-06: Insatser till följd av propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

19-02-06: Fortbildning för förskolechefer

19-01-23: Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom elevhälsan

19-01-09: Utvärdering av statsbidrag för en likvärdig skola - 1. delredovisningen

2018

18-12-12: Lärares användning av kurs- och ämnesplaner

18-12-12: Skolväsendet och våldsbejakande extremism - förstärkande insatser

18-12-12: Fortbildningsinsatser för personal inom förskoleklassen och fritidshemmet

18-12-12: Kunskapssammanställning om utbildningen för barn och elever med funktionsnedsättning

18-12-10: Revidering av allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

18-12-03: Utvärdering av effekter av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

18-11-30: Förslag till ändringar i läroplaner gällande jämställdhet

18-11-29: Undersköterskeexamen och justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet

18-11-20: Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

18-10-26: Fjärrundervisning

18-10-22: Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever

18-10-10: Skolväsendet och våldsbejakande extremism

18-10-03: Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

18-10-03: Trygghet och studiero

18-10-03: Fortbildning i specialpedagogik - delredovisning

18-09-28: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2017/2018

18-06-18: Förslag på åtgärder om meritpoängen avskaffas

18-06-18: Förslag till förändringar av sju nationella program i gymnasieskolan

18-06-30: Modell för skolsamverkan till att omfatta alla placerade barn och unga

18-06-13: Kartläggningsmaterial, obligatoriska bedömningsstöd och nationella prov

18-06-13: Mer rörelse i skolan

18-05-30: Förändringar av nationella program i gymnasieskolan

18-05-30: Förslag på åtgärder i händelse av att meritpoängen avskaffas

18-05-30: Uppföljning av regionalt yrkesvux

18-05-02: Nulägesbeskrivning av romers situation i skolan

18-04-13: Utvärdering av de nationella skolutvecklingsprogrammen

18-04-11: Deltagande i kommunal vuxenutbildning

18-03-28: Förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk

18-03-28: Utvärdering av det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention

18-03-28: Analys av den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

18-03-27: Försöksverksamhet med yrkesprov

18-03-27: Översyn av skolbibliotekets funktion och skolbibliotekariernas kompetens

18-03-23: Stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

18-03-23: Stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande

18-03-23: Översyn av läroplan för förskolan

18-03-07: Fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning

18-03-07: Samverkan för bästa skola

18-03-01: Kunskapshöjande insatser om den nationella minoriteten romer

18-02-26: Tekniksprånget 2017

18-02-26: Främjande av digitaliseringen av skolväsendet

18-02-26: Utvärdering av statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan - lågstadiesatsningen

18-02-22: Kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet

18-02-22: Jämställdhetsintegrering 2015-2017 - delredovisning

18-02-21: Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

18-02-21: Fortbildning om validering

18-02-21: Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

18-02-17: Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever

18-02-15: Digitalisering av de nationella proven

18-02-06: Utbildning för nyanlända med kort utbildning - delredovisning

18-02-05: Fortbildning för förskolechefer

18-02-01: Kartläggning och utvärdering av engelskspråkig undervisning i gymnasieskolan

18-01-29: Implementering av EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande

18-01-10: Analys av informationen i lokala rekryteringsstrategier

2017

17-12-15: Sammanhållna yrkesutbildningar - nationella yrkespaket

17-11-29: Uppföljning av sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning

17-10-16: Insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft

17-10-05: Kommunernas aktivitetsansvar 2016

17-10-04: Översyn av läroplanen för förskolan - delredovisning avseende genomförandeplan

17-09-21: Lärcentra

17-06-30: Totala kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet mm 2016

17-06-28: Skillnader mellan provresultat och betyg i gymnasieskolan 2016

17-06-14: Spetsutbildningar på försök

17-05-29: Förtydligande av läroplaner (jämställdhetsuppdraget)

17-05-24: Utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion

17-04-18: Nyanlända under 25 år och deras utbildningsbehov inom komvux

17-04-18: Köer till sfi

17-04-12: Kartläggning av kontinuerlig utbildning inom komvux

17-04-11: Uppföljning av språkintroduktion

17-04-05: Uppföljning av gymnasieskolan 2017

17-03-31: Yrkesprov

17-03-31: Relationen mellan provresultat och betyg i årskurs 6 och 9

17-03-30: Förstärkt tillgång till lärare i nationella minoritetsspråk

17-03-29: Riktlinjer till stöd med validering

17-03-28: Försöksverksamhet med ökad undervisningstid för nyanlända

17-03-22: Engelskspråkig undervisning för nyanlända i gymnasieskolan

17-03-08: Fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning

17-03-01: Fortbildning om validering

17-02-17: Analys av informationen i lokala rekryteringsstrategier

17-02-15: Skolverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2016

17-02-08: Fortbildning för förskolechefer

17-02-01: Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola

17-01-25: Elevhälsa - delredovisning

17-01-20: Fjärrundervisning - delredovisning

17-01-12: Bedömningsstöd inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

2016

16-12-07: Skolverkets insatser inom särskilt stöd i gymnasie- och gymnasiesärskolan

16-12-02: Anpassa kursplanen för sfi

16-11-16: Sysselsättning efter avslutade studier

16-11-16: Kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 i grundsärskolan

16-11-14: Insatser för att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk

16-11-14: Naturturism som egen inriktning på naturbruksprogrammet

16-08-15: Kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

16-07-11: Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

16-07-01: Totala kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet mm 2015

16-06-29: Skillnaden mellan provresultat och kursbetyg i gymnasieskolan 2015

16-06-21: Yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna 2015

20-06-15: Nationella it-strategier för skolväsendet

16-06-14: Informationsinsatser med anledning av ändringar i skollagen

16-05-30: Förstärkt tillgång till lärare i nationella minoritetsspråk

16-05-11: Ytterligare kursprov i provbanken (bedömningsportalen)

16-05-04: Ny kursplan för svenska som andraspråk mm. inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

16-05-02: Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning

16-04-30: Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2016

16-04-20: Riksrekryterande spetsutbildning i grundskolan 2014/15

16-04-20: Nya inriktningar inom naturbruksprogrammet

16-03-31: Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan

16-03-29: Insatser för en förstärkt elevhälsa

16-03-23: IT-användning och IT-kompetens i skolan

16-03-23: Förebygga avhopp från gymnasieskolan

16-03-22: Tekniksprånget andra halvåret 2015

16-03-18: Lärande på arbetsplats i Norden

16-03-16: Analys av hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

16-03-15: Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever

16-03-15: Genomförandeplan för uppdrag om samverkan för bästa skola

16-03-11: Anslutande till europeiska nätverket CertiLingua

16-03-10: Samverkansuppdrag om funktionshinderspolitiken 2011-2016

16-03-10: Sveriges representation i det europeiska nätverket för livslång vägledning ELGPN

16-03-10: Fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning -delredovisning

16-03-10: Uppföljning och analys av den reformerade gymnasiesärskolan

16-03-08: Uppdrag om informationssystem som möjliggör jämförelser med skolor

16-03-01: Fortbildning i läs- och skrivutveckling (Läslyftet)- delredovisning

16-03-01: Utbildning av brobyggare inom regeringens strategi för romsk inkludering

16-02-18: Utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion

16-02-15: Kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

16-02-15: Stöd till skolhuvudmännen med kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

16-02-12: Analys av information som förmedlas i lokala rekryteringsstrategier

16-02-10: Återinförande av riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan

16-02-10: Kvalitetsindikatorer i förskolan

      

Senast uppdaterad 21 oktober 2021

Innehåll på denna sida