Rapporterade regeringsuppdrag

Här hittar du de regeringsuppdrag Skolverket redovisat de senaste åren. Du kan ladda ned dessa som pdf-filer.

De tidigare åren hittar du i vår publikationsdatabas.

2024

24-04-15: Kompletterande uppdrag om utökad undervisningstid

24-03-20: Studieavbrott och genomströmning i sfi

24-03-20: Språkträning för anställda i välfärden

24-03-15: Statsbidrag för lärcentrum 2023

24-02-29: Tekniksprånget 2023

24-02-28: Regionala planeringsunderlag

24-02-21: Översyn av stöd och information via webbplatser samt forskningsspridning

24-02-21: Kompetensutveckling i anpassade skolformer

24-02-21: Lärarlyftet 2023

24-02-07: Ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

24-02-07: Uppdrag att digitalisera de nationella proven

24-02-07: Fortbildning för förskollärare

24-02-07: Ansvar för nationell samordning av undervisningen i nationella minoritetsspråk

24-01-31: Sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt Länk till annan webbplats.
lärande Länk till annan webbplats.

24-01-23: Uppföljning av inledande kartläggning och validering - delredovisning

24-01-16: Digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning

24-01-15: Demokratistärkande insatser för att motverka antisemitism och andra former av rasism

24-01-08: Uppdrag om kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd

2023

23-12-13: Redovisning av insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

23-12-13: Slutredovisning av tidiga och samordnade insatser för barn och unga

23-12-13: Lovskola i grundskolan

23-12-13: Stöd för huvudmän att skapa möjligheter till grundläggande behörighet för elever på yrkesprogram

23-12-11: Utvärdering av statsbidraget för karriärsteg

23-11-29: Trygghet och studiero

23-11-29: Fysiska ingripanden och disciplinära åtgärder

23-11-29: Stöd vid inrättande av akutskolor

23-11-29: Slutredovisning av försöksverksamheten med branschskolor 2018–2023

23-11-29: Fortbildning för förskollärare och annan pedagogisk personal i förskolan

23-11-21: Stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

23-11-21: Utökad undervisningstid i lågstadiet

23-11-16: Läslyftet 2021–2023

23-10-18: Bedömningsstöd i anpassade grundskolan

23-09-15: Uppdrag om hur införandet av central rättning av digitala nationella prov kan tidigareläggas

23-09-06: Skolans roll i det brottsförebyggande arbetet

23-09-06: Demokratistärkande insatser för att motverka antisemitism och andra former av rasism

23-09-06: Ett gemensamt skolvalssystem

23-08-15: Föreskrifter om tilläggsbelopp

23-06-16: Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) - delredovisning

23-05-04: Narkotikakunskap i skolan, slutredovisning

23-04-28: Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

23-04-13: Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska

23-04-05: Samverkan för bästa skola 2022

23-03-30: Statsbidrag för lärcentrum 2022

23-03-29: Elevhälsa och stöd till elever inom komvux

23-03-09: Kompetensinsatser med fokus på mäns våld mot kvinnor

23-02-28: Främja digitalisering 2022

23-02-28: Kompetensutveckling i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning

23-02-25: Tekniksprånget 2022 

23-02-22: Utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet – Lärarlyftet 2022

23-02-07: Digitalisering av de nationella proven

23-02-06: EU:s agenda för vuxnas lärande

23-01-27: Stödmaterial för utredning av en elevs behov av särskilt stöd

23-01-27: Information och stöd i genom­förandet av kombinations­utbildningar inom komvux

2022

22-12-19: Förslag på en ny digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2022‒2027

22-12-14: Kartläggning av kuratorers utbildningsbakgrund

22-12-08: Covid-19-pandemins konsekvenser för skolväsendet – slutredovisning

22-11-30: Insatser för att stärka barns och elevers läsande

22-11-30: Stödjande insatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser

22-11-16: Försöksverksamhet med branschskolor 2021–2022

22-10-18: Uppdrag om förstärkt arbete mot segregation

22-09-28: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2021/2022

22-09-16: Uppdrag om införandet av ämnesbetyg

22-09-06: Uppföljning av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

22-08-30: Fortbildning för förskollärare

22-06-15: Insatser för nyanlända barn och unga från Ukraina

22-06-03: Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 5

22-05-31: Bred översyn av svenskämnena

22-04-29: Nationella målsättningar (ingår i uppdraget om Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet)

22-04-13: Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända eller med annat modersmål än svenska

22-04-06: Samverkan för bästa skola

22-04-05: Kartläggning av initiativ för att möjliggöra utbildning för ukrainska flyktingar

22-03-31: Regionala planeringsunderlag om behov av gymnasial utbildning

22-03-28: Statsbidrag för lärcentrum 2021

22-03-09: Insatser för fortsatta förberedelser av professionsprogrammen

22-02-28: Försöksverksamhet med yrkesprov

22-02-28: Uppföljning av digitaliserings­strategin 2021

22-02-25: Tekniksprånget 2021

22-02-24: Uppdrag att delta i Sveriges återhämtningsplan

22-02-24: Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

22-02-23: Lärarlyftet – utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet

22-02-23: Utvärdering av Tekniksprånget

22-02-23: Uppdrag att främja digitalisering

22-02-15: Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m.

22-02-14: Förslag till införande av central rättning av de nationella proven

22-01-13: Stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

2021

21-12-15: Förslag till uppföljning och utvärdering av kvalitetsdialoger

21-12-15: Utredning om ett nationellt frånvaroregister

21-12-15: Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4

21-12-15: Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4 (Förskolan)

21-12-15: Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4 (Grundskolan)

21-12-15: Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4 (Gymnasieskolan)

21-12-15: Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4 (Kommunal vuxenutbildning)

21-12-01: Lärarprognos 2021

21-12-01: Läslyftet i förskolan 2017–2021

21-11-19: Försöksverksamhet med branschskolor

21-11-19: Utvärdering av försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 

21-11-19: Förslag till sammanhållna yrkesutbildningar, s.k. yrkespaket, för komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

21-11-10: Förbättrat informationsutbyte för ökade övergångar till utbildning - gemensamt uppdrag med Arbetsförmedlingen

21-11-01: Förstärkta insatser för att säkerställa ett högt deltagande i PISA 2022

21-10-19: Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

21-10-19: Komvux som särskild utbildning - flera hinder på vägen till och under studier

21-09-22: Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning

21-09-22: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2020/21

21-08-25: Jämställdhetsintegrering – inriktning 2022–2025

21-08-25: Stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp

21-05-26: Utbildning för handledare och stärkt kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet

21-05-26: Etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning

21-05-21: Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3

21-05-12: Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan

21-05-12: Nationell samordning av undervisningen i minoritetsspråk

21-04-13: Informationsinsats om anställning i skolan

21-03-31: Samverkan för bästa skola 2020

21-03-31: Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

21-03-31: Delredovisning av försöksverksamhet med yrkesprov

 21-03-29: Statsbidrag för lärcentrum 2020

21-03-17: Stöd för utveckling av introduktionsprogram

21-03-17: Bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

21-03-17: Språkval i mellanstadiet

21-03-17: Översyn av grundskolans timplaner

21-02-26: Tekniksprånget 2020

21-02-25: Digitalisering av de nationella proven m.m.

21-02-17: Främja digitaliseringen inom skolväsendet

21-02-17: Utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet - Lärarlyftet

21-02-17: Fortbildning för personal i förskoleklass och fritidshem

21-02-17: Regionalt tillväxtarbete

21-02-17: Brobyggarutbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens

2020

20-12-16: Skolverkets stöd till skolväsendet under covid-19 pandemin 2020

20-12-09: Webbutbildning för återvändande lärare och förskollärare

20-12-09: Gruppstorlekar vid fjärrundervisning

20-12-09: Insatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser

20-12-09: Insatser för att stärka läslovet

20-11-25: Fortbildning av förskollärare i förskoleklass

20-11-25: Försöksverksamhet med branschskolor läsåret 2019/2020

20-10-29: Uppföljning och utvärdering av covid-19-pandemins effekter för skolväsendet, delredovisning 2

20-10-07: Central rättning av nationella prov

20-09-30: Fortbildning i specialpedagogik - delredovisning

20-09-30: Lättnader i redovisningskrav i vissa statsbidrag

20-09-24: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2019/20

20-09-11: Uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet

20-09-04: Skolverkets och Skolinspektionens möjligheter att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter

20-08-13: Uppföljning och utvärdering av covid-19-pandemins effekter för skolväsendet, delredovisning 1

20-05-27: Fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet

20-04-21: Huvudmännens arbete med skolans digitalisering

20-04-01: Samverkan för bästa skola

20-04-01: Elever som snabbare når kunskapskraven

20-03-24: Statsbidrag för lärcentrum 2019

20-03-18: Försöksverksamhet med yrkesprov - delredovisning

20-03-18: Insatser för att stärka tillgången på yrkeslärare

20-03-04: Utvärdering av försöksverksamheten med anställning under viss kompletterande utbildning (KPU)

20-02-24: Stödmaterial till lärarassistenter m.fl.

20-02-21: Digitalisering av nationella prov - delredovisning

20-02-18: Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

20-02-18: Främja digitalisering

20-02-18: Lärarlyftet II

20-02-18: Strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

20-02-18: Kunskapshöjande insatser om den nationella minoriteten romer

20-02-18: Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens - slutredovisning

20-01-22: Agenda 2030 och de nationella miljömålen kopplat till undervisningen

20-01-22: Representera Sverige i implementeringen av EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande

2019

19-12-13: Förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner

19-12-11: Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

19-12-11: Fortbildning för personal i förskoleklass och fritidshem

19-12-11: Fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

19-10-02: Informationsinsats om vägar in i lärar- och förskolläraryrkena

19-10-02: Uppföljning av regionalt yrkesvux 2018

19-09-23: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2018/2019

19-08-12: Utvärdering av statsbidrag för en likvärdig skola – slutredovisning

19-06-12: Goda exempel på sfi kombinerad med yrkesutbildning

19-06-12: Förslag till ändringar i läroplaner avseende kunskapsområdet sex och samlevnad

19-05-29: Insatser till följd av propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser - slutredovisning

19-04-12: Utvärdering av statsbidrag för en likvärdig skola - 2. delredovisningen

19-04-10: Utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning

19-04-10: Utvärdering av den utökade rätten till komvux på gymnasial nivå

19-03-26: Samverkan för bästa skola

19-03-26: Bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

19-03-26: Stöd för utveckling av introduktionsprogram

19-03-26: Skolverkets och Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag om insatser för bättre samverkan

19-03-20: Försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan

19-03-20: Ändringar på handels- och administrationsprogrammet

19-03-20: Försöksverksamhet med yrkesprov

19-03-20: Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

19-03-20: Insatser mot sexuella trakasserier

19-03-20: Uppdrag att fortsatt svara för Lärarlyftet II

19-03-06: Fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning

19-02-26: Tekniksprånget 2018

19-02-20: Ändring i förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

19-02-20: Främja digitalisering

19-02-20: Åtgärder för att förebygga avhopp från gymnasieskolan

19-02-20: Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

19-02-20: Insatser för att öka kunskapen i skolan om nationella minoriteten romer

19-02-20: Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

19-02-20: Uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2018

19-02-14: Fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena

19-02-06: Strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

19-02-06: Digitalisering av nationella prov

19-02-06: Mer rörelse i skolan

19-02-06: Insatser till följd av propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

19-02-06: Fortbildning för förskolechefer

19-01-23: Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom elevhälsan

19-01-09: Utvärdering av statsbidrag för en likvärdig skola - 1. delredovisningen

      

Senast uppdaterad 18 april 2024

Innehåll på denna sida