Skolverkets ansvar som beredskapsmyndighet

Från 1 oktober 2022 är Skolverket beredskapsmyndighet med ansvar för att stödja utvecklingen av den civila beredskapen inom skolväsendet.

En beredskapsmyndighet är en myndighet med ansvar inom en eller flera viktiga samhällsfunktioner och vars verksamhet har särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Skolverket ska som beredskapsmyndighet ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera krissituationer och kunna genomföra myndighetens uppgifter vid höjd beredskap. Skolverket ska också verka för att övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och företag som berörs utvecklar sin förmåga i dessa avseenden.

Myndigheters ansvar för civil beredskap

Utgångspunkten är att alla statliga myndigheter ska bidra till att minska sårbarheten i samhället. Alla myndigheter ska också ha en god förmåga att hantera sina uppgifter vid krissituationer och höjd beredskap.

Varje myndighet ska bland annat

  • identifiera samhällsviktig verksamhet inom myndighetens ansvarsområde
  • kontinuerligt analysera om det finns sårbarheter och hot eller risker som allvarligt kan hota, skada eller försämra den samhällsviktiga verksamheten inom ansvarsområdet
  • bedriva ett systematiskt arbete för att kunna upprätthålla myndighetens samhällsviktiga verksamhet (kontinuitet) och verka för att andra aktörer inom ansvarsområdet också bedriver ett sådant arbete.

Om det uppstår en krissituation ska myndigheten inom sitt ansvarsområde vidta de åtgärder som behövs för att hantera den uppkomna situationen och konsekvenserna av den samt samverka med och stötta andra myndigheter. Inför och vid höjd beredskap ska myndigheten planera för att fortsätta verksamheten så långt det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och förhållanden i övrigt.

Civil beredskap är samlingsnamnet för krisberedskap och civilt försvar och syftar ytterst till att förbereda samhället på alla slags skadliga störningar. Krisberedskap handlar om förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer och byggs upp genom bland annat utbildning, övning samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris. Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig och att, vid krigsfara och krig, kunna stötta Försvarsmakten. Det civila försvaret är en del av Sveriges totalförsvar.

Samhällsviktig verksamhet

I förordningen om statliga myndigheters beredskap definieras samhällsviktig verksamhet som sådan verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Förskolan och skolan är exempel på samhällsviktiga verksamheter.

I en kris och vid höjd beredskap bidrar förskolan och skolan till att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner. Exempel på sådana funktioner är utbildning för barn och unga, tillsyn av barn till vårdnadshavare som arbetar i annan samhällsviktig verksamhet och utbildning som säkerställer personalbehovet i samhällsviktig verksamhet.

Relaterad information

Skolväsendets ansvar vid kris och höjd beredskap

Säkerhet och krisberedskap i skola och förskola

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Identifiering av samhällsviktig verksamhet: lista med viktiga samhällsfunktioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Det svenska civila beredskapssystemet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 01 februari 2024

Innehåll på denna sida