Skolväsendets ansvar vid kris och höjd beredskap

Förskolan och skolan är samhällsviktiga verksamheter som så långt det är möjligt behöver fungera även vid fredstida kriser och höjd beredskap. Här finns frågor och svar kopplade till detta.

Skolverket är en beredskapsmyndighet

Skolverket är från 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet med ett tydliggjort ansvar för beredskapen inom myndighetens ansvarsområde.

Som beredskapsmyndighet ska Skolverket ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra myndighetens uppgifter vid höjd beredskap. Skolverket ska också verka för att övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda utvecklar sin förmåga i dessa avseenden.

Källa: 20 § och bilaga 1 förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Skolverkets ansvar som beredskapsmyndighet

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap Länk till annan webbplats.

Förskola och skola är samhällsviktiga verksamheter

I förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap definieras samhällsviktig verksamhet som sådan verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Förskolan och skolan är exempel på samhällsviktiga verksamheter.

I en kris och vid höjd beredskap bidrar förskolan och skolan till att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner. Exempel på sådana funktioner är utbildning för barn och unga, tillsyn av barn till vårdnadshavare som arbetar i annan samhällsviktig verksamhet och utbildning som säkerställer personalbehovet i samhällsviktig verksamhet.

Källa: 6 § förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Identifiering av samhällsviktig verksamhet: lista med viktiga samhällsfunktioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller för verksamheten inom förskolor, skolor och fritidshem om det blir elbrist?

Förskolor, skolor och fritidshem är samhällsviktiga verksamheter som så långt det är möjligt behöver fungera även i en situation då elförsörjningen i Sverige är ansträngd. Huvudmannen ansvarar för att barn, elever och personal erbjuds en god arbetsmiljö. Det gäller även i samband med störningar i eller avbrott av exempelvis el eller fjärrvärme. Skolverket har tagit fram stöd för hur huvudmän kan förbereda sina verksamheter för olika typer av samhällsstörningar och kriser.

Vilka regler gäller för elevernas arbetsmiljö i skolan?

Barns rätt till en god miljö i förskolan

Arbetsmiljön i fritidshemmet

Arbetsmiljöansvar i skolan, Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning om inomhusmiljön i förskolor och skolor, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Källor: 5 kapitlet 4 §, 8 kapitlet 8 § och 14 kapitlet 9 § skollagen.

Stöd i arbetet

Elavbrott – om värme och vatten försvinner

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman kan man vända sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Förskolors och skolors ansvar vid höjd beredskap

De ordinarie reglerna i skolans författningar fortsätter att gälla även vid höjd beredskap, så länge regering eller riksdag inte beslutar något annat. En annan utgångspunkt är den så kallade ansvarsprincipen, som innebär att den som ansvarar för en viss verksamhet under normala förhållanden ansvarar för den även i en krissituation eller vid höjd beredskap. Det innebär exempelvis att hemkommunen behåller sitt ansvar för att tillhandahålla utbildning i förskola och skola.

Vilka regler gäller för skolor vid höjd beredskap?

Utgångspunkten är att det är de ordinarie reglerna i skolans författningar som gäller även vid höjd beredskap. Men regeringen kan vid höjd beredskap besluta att vissa bestämmelser i förordningen (1991:1995) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. och i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara ska börja tillämpas. Då gäller de bestämmelserna i stället för de ordinarie reglerna.

Förordningen om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. innehåller bestämmelser om grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux. Förordningen om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara innehåller bestämmelser om sameskolor och specialskolor.

Källor: 1 § förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m., 1 § förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara samt 13 § förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. Länk till annan webbplats.

Förordning (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara Länk till annan webbplats.

Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap Länk till annan webbplats.

Vilka regler gäller för fristående skolor vid höjd beredskap?

Det är de ordinarie reglerna i skolans författningar som gäller även vid höjd beredskap, om inte regering eller riksdag beslutar om något annat. Förordningen om skolväsendet under krig och krigsfara m.m. gäller endast den del av skolväsendet som en kommun eller region är huvudman för. Denna förordning innehåller inte några bestämmelser om fristående huvudmäns ansvar vid höjd beredskap.

Källa: 1 § förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Vilka regler gäller för förskolor vid höjd beredskap?

Det finns i nuläget inga särskilda regler för förskolan som gäller eller kan aktiveras i händelse av höjd beredskap. Det innebär att det är de ordinarie reglerna i skollagen som ska tillämpas. Förskolan är en samhällsviktig verksamhet som, så långt det är möjligt, behöver kunna fungera även vid höjd beredskap. Kommunerna är skyldiga att göra de förberedelser som behövs för detta.

Källor: lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Länk till annan webbplats.

Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Länk till annan webbplats.

Ska förskolor och skolor stängas vid höjd beredskap?

Nej. Förskolor och skolor är samhällsviktiga verksamheter och de behöver, så långt som möjligt, pågå som vanligt vid såväl extraordinära händelser i fredstid som höjd beredskap. Kommunerna ansvarar för att utbildningen i förskolor och skolor fungerar även under sådana förhållanden och är skyldiga att göra de förberedelser som behövs för detta.

Källor: lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kan regeringen besluta att förskolor eller skolor ska stängas tillfälligt i fredstid?

Ja, vid extraordinära händelser i fredstid kan regeringen meddela föreskrifter om att förskolor, skolor, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen ska stängas tillfälligt på nationell, regional eller kommunal nivå. Detta regleras i lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. En huvudman kan under vissa förutsättningar också få besluta om att tillfälligt stänga vissa verksamheter enligt denna lag.

Källa: lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid Länk till annan webbplats.

Vad innebär höjd beredskap?

Regeringen kan fatta beslut om höjd beredskap om den anser att landet befinner sig i krigsfara eller om det råder utomordentliga förhållanden som orsakats av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Ett beslut om höjd beredskap kan gälla hela landet, en del av landet eller en viss verksamhet.

Det finns två nivåer av höjd beredskap: skärpt beredskap och högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap. Då ska totalförsvar vara den enda samhällsverksamhet som ska bedrivas.

Riksdagen har beslutat om ett antal lagar som ska stärka landets totalförsvar under krig och vid krigsfara, så kallade fullmaktslagar. Det finns också förordningar med motsvarande syfte, som regeringen har beslutat om. Dessa lagar och förordningar reglerar områden som bedömts vara av stor vikt för att samhället ska fungera så effektivt som möjligt under höjd beredskap, och kan aktiveras genom beslut av regeringen. Förordningen om skolväsendet under krig och krigsfara m.m. och förordningen om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara är exempel på sådana förordningar som regeringen kan aktivera vid höjd beredskap.

Källor: 1, 3 och 4 §§ lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, 1 § förordning (1991:1995) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. samt 1 § förordning (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara.

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 december 2022