Skolsegregationen

Skolan borde vara en plats där elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts men segregationen i skolan har ökat. Skolsegregationen riskerar att leda till att vissa skolor får stora svårigheter att kompensera för elevers olika behov och förutsättningar.

Skolverkets analyser för åren 1998 - 2016 visar att skolor har blivit alltmer uppdelade utifrån elevernas familjebakgrund. Analyserna visar också att skolans socioekonomiska sammansättning har fått en större betydelse för elevernas resultat.

Vi har kartlagt hur ett urval av huvudmän arbetar för att motverka skolsegregation och de negativa effekterna. Syftet är att få en lägesbild av hur huvudmän i Sverige arbetar med frågan och lyfta fram olika tillvägagångssätt.

Kartläggningen visar att det finns en gemensam uppfattning och medvetenhet hos både kommunala och fristående huvudmän om utmaningarna och att det krävs insatser. Flera av de intervjuade lyfter vikten av samarbete och nätverk för att få till en jämnare och mer blandad elevsammansättning. En annan viktig del i arbetet är en ekonomisk och personell resursfördelning i arbetet med att motverka negativa effekter av skolsegregation. Genom en förståelse för nuläget kan Skolverket bidra med ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan huvudmän och skolor, men också anpassa och utveckla insatser som stöttar arbetet med att motverka skolsegregations effekter.

Skolverkets PM om skolsegregation

Riktade insatser för nyanlända

Samverkan för bästa skola

Senast uppdaterad 07 november 2023