Rapporter 2007

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Attityder till skolan 2006

Avgifter i förskola och fritidshem 2006. En fördjupning av rapport 294

Barn, elever, personal och utbildningsresultat. Kommunnivå. Del 1, 2007

Barn, elever och personal - Riksnivå. Del 2 2007

Barns omsorg 2005. Omsorgsformer för barn 1-12 år

Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2007

Children, pupils and staff National level 2006

Costs - National level, Part 3 2006

Descriptive data on pre-school activities, school-age childcare, schools and adult education in Sweden 2006

Educational Results National level

Effektivt användande av IT i skolan: Analys av internationell forskning

EU-undervisningen i gymnasieskolan

Fem år med maxtaxa

Five years with maximum fee

Kostnader - kommunal nivå. Jämförelsetal om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,skola och vuxenutbildning. Del 2, 2007

Kostnader - Riksnivå. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skolan och vuxenutbildning 2007

PIRLS 2006

PISA 2006 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse

PISA 2006 - sammanfattning av rapport nr 306

Provbetyg - Slutbetyg- Likvärdig bedömning? Sammanfattningen

Provbetyg - Slutbetyg - Likvärdig bedömning. Huvudrapporten

Romer i skolan - en fördjupad studie

Skolverkets årsredovisning 2006

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem - slutrapport

Utbildningsresultat - Riksnivå 2007

Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007