Regeringsuppdrag 2006

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Anläggningsmaskinförarutbildning i gymnasieskolan

Ett rullande stickprovsbaserat system för kunskapsutvärdering av grundskolans ämnen (regeringsuppdraget)

Eventuella ekonomiska konsekvenser av utökad rätt till undervisning i de nationella minoritetsspråken

Fyra nationella konferenser

Förslag till justeringar i grundskolans kursplaner

Information om icke skolpliktiga ungdomar - det kommunala uppföljningsansvaret

Informationsinsatser om de allmänna råden för individuella utvecklingsplaner

IT-portal för information och vägledning

Kommunalt informations-/uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år

Kommunal vuxenutbildning hösten 2005 samt vidgad användning av rekryteringsbidrag för vuxenstuderande

Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning

Miljöredovisning 2005

Nationella prov och diagnostiska stödmaterial

Politiken för global utveckling - Skolverkets insatser 2006

Prövning och bidrag för fristående skolor (regeringsuppdraget)

Redovisning av förslag till gymnasial lärlingsutbildning inför gymnasieskolan 2007

Redovisning av regeringsuppdraget om kursplaner för gymnasieskolan 2007

Redovisning av uppdrag om valbara kurser

Situationen i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal

Skolornas krisberedskap och arbete med krishantering

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2005

Statistik över utbildningsresultat och Skolverkets ansvarsområde gällande de integrationspolitiska målen

Statsbidrag till kommuner och landsting för nordiska elever läsåret 2005/06

Uppdrag att främja yrkesutbildningens utveckling genom vissa insatser med internationell inriktning

Uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur delar av nuvarande resurser för verksamhetsstöd till riksrekryterande utbildningar kan omvandlas till ett etableringsstöd från 2007

Uppdrag att utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser av Skolverkets insatser inom det egna ansvarsområdet

Uppdraget att förbereda inrättande av barn- och elevombud

Uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Uppföljning av indikatorer för ungdomars levnadsvillkor 2005

Utbildningsresultat i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal

Utbildningsstatistik rörande de kompletterande utbildningarna under 2005

Utvärdering av 2003 års kursplan för svenska för invandrare (sfi)

Översyn av grundskolans kursplaner för de samhällsorienterande ämnena

Översyn av grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa

Översyn av målen i grundskolans kursplaner avseende sex- och samlevnad