Regeringsuppdrag 2007

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Delredovisning av regeringsuppdrag om diskriminering

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU)

Förslag till mål att uppnå och nationella prov i årskurs tre

Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever - Redovisning av ett regeringsuppdrag

Handlingsplan för ökad tillgänglighet vid Skolverket

Heltid och resursförstärkning - Utvecklingen av individuella program

Information om utbildningssystemet och möjligheterna till inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning

Information till elever i grundskolan inför valet till gymnasieskolan

Kursplaner med yrkesinriktning i kommunal vuxenutbildning m.m. samt kursplan för utbildning till elevassistent

Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning

Mål i årskurs 3 - reviderade förslag

Omfattning, innehåll och form för kommunal vuxenutbildning hösten 2006

Plan för en förbättrad uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Påbyggnadsutbildningar med statsbidrag år 2006

Pågående utvecklingsarbete avseende Skolverkets utbildningsinspektion

Skolverkets antidiskrimineringsstrategi

Skolverkets lägesbedömning 2007

Skolverkets miljöredovisning avseende 2006

Skolverkets regelförenklingsarbete - delrapport.

Skolverkets regelförenklingsarbete - slutrapport.

Statsbidrag för nordiska elever läsåret 2006/07

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006

Underlag till ramverk för en provbank/bedömningsresurs i grundskolan

Utbildningsstatistik rörande de kompletterande utbildningarna under 2006