Regeringsuppdrag 2009

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Databas över vuxenutbildningen

Det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappolitiken

Distansundervisning i sameskolan och specialskolan

Förslag på hur det nationella provsystemet bör utvecklas och utformas

Förslag till förtydliganden i förskolans läroplan - Delrapport

Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan - slutrapport

Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

Grövre våld i skolan

Insatser inom yrkesvux 2009

IT-användning och IT-kompetens

Judiska studier i grundskolan i Stockholm

Kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik

Läromedel för de nationella minoriteterna

Modell för ämnesplaner för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning

Nationella prov i årskurs 3

Nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m. - delredovisning

Påbyggnadsutbildningar med statsbidrag 2008

Redovisning av uppdraget att fördela medel till samverkansprojekt inom grund- och gymnasieskolan

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan 2008

Skolverkets bild av utvecklingen av kunskapsresultaten i grundskolan och av elevers studiemiljö

Skolverkets lägesrapport om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdena

Skolverkets miljöredovisning 2008

Skolverkets regelförenklingsarbete 2008

Stöd för produktion av läromedel vid modersmålsstöd i förskolan

Tabeller för officiell statistik över deltagare i svenskundervisning för invandrare

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2008

Undervisning i naturvetenskap och teknik i tidiga åldrar

Uppdrag om Kunskapsbedömning i särskola och särvux

Uppföljning av indikatorer för ungdomars levnadsvillkor 2008

Uppföljning av provresultat för sfi

Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2008

Utveckling av kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen

Utvecklingsbehov avseende IT-användningen inom skolan

Utvecklingsinsatser i matematik - ramplan för samverkan mellan Skolverket och NCM

Återrapportering av Skolverkets antidiskrimineringsstrategi 2009

Överföring av verksamhet från Skolverket till Myndigheten för yrkeshögskolan