Regeringsuppdrag 2011

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 2010/11

Försöksverksamhet med sfi-bonus 2011

Insatser inom yrkesvux hösten 2010

Insatser inom yrkesvux våren 2011

Kursplan och kunskapskrav i ämnet judiska studier

Kvalitetshöjande medel för insatser inom sfi

Lägesrapport inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi) - it-baserade prov

Nationella råd för yrkesprogrammen

Samverkansuppdrag om information

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan 2011, del 2

Skolverkets verksamhet utifrån det minoritetspolitiska målet

Statsbidrag för ökade kostnader inom kommunal vuxenutbildning våren 2011

Stödinsatser till gymnasial lärlingsutbildning

Särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar 2011

Särskilt verksamhetsstöd 2010

Teknisk översyn av 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2010

Uppdrag angående utveckling av språkvalen moderna språk och svenska/engelska

Uppdrag att stärka undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik

Uppdrag om dansarutbildningen

Uppdrag om dansarutbildningen - slutredovisning

Uppdrag om ECVET inom yrkesutbildningen

Uppdrag om jämställdhetsinsatser i skolan 2011

Uppdrag om lärarlegitimation

Uppdrag om skolans värdegrund

Uppdrag om stöd till huvudmännen med kommunernas vuxenutbildning

Utbildningsinsatser om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor 2010

Utvecklingsinsatser i matematik, naturvetenskap och teknik

Utvecklingsinsatser i naturvetenskap och teknik

Utvärdering av fortbildning av personal i förskolan

Utvärdering av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Utvärdering av försöksverksamhet med distansundervisning i Emmaboda kommun

Utvärdering av statsbidraget för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan

Ökade kostnader inom kommunal vuxenutbildning hösten 2011

Översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning