Utbildning för rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning)

Här kan du läsa om reglerna kring gymnasieutbildning för ungdomar med ett svårt rörelsehinder (Rh-anpassad utbildning).

Rätt till Rh-anpassad utbildning

Vilka ungdomar tillhör målgruppen för Rh-anpassad utbildning?

Målgruppen för Rh-anpassad utbildning är ungdomar med svårt rörelsehinder. Med svårt rörelsehinder menas ett rörelsehinder som ensamt eller i kombination med annan funktionsnedsättning gör att ungdomen dels behöver gå i en skola med Rh-anpassad utbildning för att kunna följa ett program i gymnasieskolan, dels har behov av habilitering och i vissa fall av boende i elevhem och omvårdnad i boendet.

Ungdomar som har ett svårt rörelsehinder och har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande har rätt att gå i en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning om de kan påbörja utbildningen senast under första kalenderhalvåret det år de fyller 21 år. De behöver också ha behörighet till de nationella programmen.

Ungdomar som har ett svårt rörelsehinder och ska läsa på ett introduktionsprogram måste ha avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande. När det gäller introduktionsprogrammen finns det inte något krav på att den sista årskursen ska vara slutförd.

Källor: 15 kapitlet 9 och 35-36 §§ skollagen.

I vilka kommuner finns Rh-anpassad utbildning?

Rh-anpassad utbildning finns vid riksgymnasierna i Göteborg, Kristianstad, Stockholm och Umeå. På Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) webbplats finns mer information om riksgymnasierna för elever med svåra rörelsehinder.

Källa: 15 kapitlet 35–37 §§ skollagen.

Rh-anpassad utbildning för elev med svårt rörelsehinder, SPSM:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vad innebär det att de Rh-anpassade utbildningarna är riksrekryterande?

Att de Rh-anpassade gymnasieutbildningarna är riksrekryterande innebär att skolorna ska ta emot sökande från hela landet till den speciellt anpassade utbildningen.

Källa: 15 kapitlet 37 § skollagen.

Vem beslutar om antagning till Rh-anpassad gymnasieutbildning?

Frågor om antagning till Rh-anpassad gymnasieutbildning och andra frågor om rätt till sådan utbildning prövas av Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning, som är ett särskilt beslutsorgan inom SPSM. Respektive kommun är huvudman för utbildningen, men elever ansöker till Rh-anpassad utbildning via SPSM.

Källor: 15 kapitlet 38 § skollagen samt 20-25 §§ förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Rh-anpassad utbildning för elev med svårt rörelsehinder, SPSM:s webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningens innehåll

På vilket sätt skiljer sig de Rh-anpassade utbildningarnas innehåll från övrig utbildning i gymnasieskolan?

Utgångspunkten är att samma regler gäller för Rh-anpassad gymnasieutbildning som för övrig utbildning i gymnasieskolan. Den Rh-anpassade utbildningen ska så långt det är möjligt integreras med motsvarande utbildning i gymnasieskolan.

Nationella program, nationella inriktningar och särskilda varianter får anordnas särskilt som Rh-anpassad utbildning om antalet elever är minst fyra. Samma sak gäller för introduktionsprogram i form av programinriktat val som är utformat för en grupp elever och yrkesintroduktion som är utformat för en grupp elever.

Det finns vissa undantag från vad som annars gäller för utbildning i gymnasieskolan. Om det är nödvändigt med en långsammare studietakt för en elev eller en grupp elever får rektorn besluta om avvikelser som behövs för att möjliggöra det. Först ska berörd lärare och elev få yttra sig. Ett annat undantag är att rektorn under vissa förutsättningar får befria en elev från upp till hälften av utbildningen i en kurs enligt den reguljära ämnesplanen, utan att antalet gymnasiepoäng för kursen minskas (utbildning enligt specialinriktad ämnesplan). Det gäller om eleven på grund av sin funktionsnedsättning har stora svårigheter att tillgodogöra sig en viss del av utbildningen. Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska berörd lärare och elev få yttra sig.

Källor: 15 kapitlet 9 § skollagen samt 11 kapitlet 1-4 och 9 §§ gymnasieförordningen.

Senast uppdaterad 03 maj 2024

Innehåll på denna sida