Gymnasieskolans yrkesprogram ger grundläggande behörighet till högskola och universitet

Nu gäller nya bestämmelser som gör det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. De nya bestämmelserna tillämpas första gången för elever som påbörjat sin utbildning från och med höstterminen 2023.

Vad innebär förändringen för yrkesprogrammen?

Förändringen innebär att kurserna svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 ingår i den gymnasiegemensamma delen i programstrukturen. Programstrukturen utökas därmed till 2800 poäng, respektive 2700 poäng på de program där någon av de nämnda kurserna redan ingår i ordinarie programstruktur. Det är det här utgångsläget alla huvudmän nu ska planera utifrån.

Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen inom 2500 poäng. Den stora skillnaden är att eleven nu väljer bort kurserna för grundläggande behörighet om de inte vill läsa dem i stället för att välja till dem som det var tidigare.

Elevens möjligheter på yrkesprogram att läsa kurser som ger grundläggande behörighet inom det individuella valet och programfördjupningen kvarstår. Det innebär att i praktiken kommer elevernas individuella studieplan skilja sig åt och på vissa program kommer det även fortsättningsvis vara möjligt att läsa kurserna som krävs för grundläggande behörighet inom ramen av 2500 poäng.

Elevens valmöjligheter

 • En fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet omfattar 2500 - 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.
 • Kurserna svenska 2 och 3 eller svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 ingår på alla yrkesprogram. Förändringen tillämpades första gången för de elever som påbörjade sin utbildning hösten 2023.
 • Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen inom 2500 poäng. Det är eleven som gör ett aktivt val och väljer bort de nämna kurserna om eleven inte önskar läsa dem eller om eleven hellre vill använda delar av sitt individuella val till de behörighetsgivande kurserna.
 • En elev på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet får inte välja bort kurserna svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 från den gymnasiegemensamma delen.
 • En elev på hotell och turismprogrammet får inte välja bort kursen engelska 6 från den gymnasiegemensamma delen.

Beakta särskilt

 • För att få en yrkesexamen behöver en elev på ett yrkesprogram ha minst 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven behöver ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1, godkända betyg i minst 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.
 • Yrkesprogrammen genomförs även fortsättningsvis i normalfallet på tre år.
 • Omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande i lärlingsutbildningen kommer inte ändras. Den beräknas även fortsättningsvis i förhållande till 2 500 poäng.
 • Yrkesprogrammen ”förtätas”, vilket innebär att elever som läser grundläggande behörighet inom de gymnasiegemensamma ämnena kommer att läsa fler gymnasiepoäng per termin och den garanterad undervisningstiden utökas i motsvarande utsträckning.

Ta del av de nya programstrukturerna för yrkesprogrammen

Här kan du ta del av skolverkets förslag för ändrade programstrukturer för Yrkesdansarutbildningen.

Yrkesdansarutbildningen - Ny programstruktur från och med hösten 2023 Länk till annan webbplats.

Informera elever och vårdnadshavare

När du informerar elever och vårdnadshavare om grundläggande behörighet på yrkesprogrammen kan du använda dig av vår film, och våra illustrativa bilder.

Film för elever om grundläggande behörighet på yrkesprogram (tid: 1:16 minuter)

Den här filmen vänder sig till elever och vårdnadshavare och ger en kort information om grundläggande behörighet på yrkesprogram. Du som möter elever som ska göra sitt gymnasieval kan med fördel visa denna film för att informera om yrkesprogram och grundläggande behörighet.

Illustrationer över olika studieupplägg på yrkesprogrammen

Vi har tagit fram några illustrationer som visar några studieupplägg som elever på yrkesprogram kan välja från och med hösten 2023. Illustrationerna nedan finns även samlade i en pdf som du kan visa för elever och vårdnadshavare när du informerar om yrkesprogram och grundläggande behörighet. Observera att bilderna endast ska fungera som exempel på alternativa studieupplägg och kan endast väljas av eleven om det fungerar på valt program. Titta i programstrukturerna för respektive program för att se om upplägget fungerar på just det programmet.

Grundläggande behörighet på yrkesprogrammen från hösten 2023 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustrerad bild över upplägget för yrkesutbildning innan och efter hösten 2023Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Illustrerad bild som visar hur det ordinarie studieupplägget på yrkesprogrammen kommer se ut från och med hösten 2023.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Illustrerad bild över ett alternativt studieupplägg på yrkesprogrammenFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Illustrerad bild över ett alternativt studieupplägg på yrkesprogrammenFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Illustrerad bild över ett alternativt studieupplägg på yrkesprogrammenFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 03 maj 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Möjligheten till att läsa in grundläggande behörighet finns redan idag för elever på yrkesprogram. Skillnaden blir att kurserna finns inlagda från början och eleven har i stället rätt att välja bort möjligheten. Det är alltså inget tvång att läsa in den grundläggande behörigheten.

  Nej, en fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500 - 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan. Kraven för yrkesexamen har dock inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng. För att få en yrkesexamen behöver en elev på ett yrkesprogram ha minst 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven behöver ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1, godkända betyg i minst 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

  Den gymnasiegemensamma delen utökas från 600p till 900p. Utökningen av programmen avser endast ämnena svenska och engelska. Eleven har dock möjlighet att välja bort de tillagda kurserna. Den obligatoriska omfattningen i ämnena svenska och engelska har därför inte ändrats för eleverna på ett visst yrkesprogram.

  Utrymmet för huvudmän att erbjuda elever att läsa det som krävs för grundläggande behörighet inom ramen för programfördjupningen ska också finnas kvar. Därmed kommer även dagens möjligheter att uppnå grundläggande behörighet inom ramen för 2 500 gymnasiepoäng att finnas kvar. Elevens möjlighet att läsa de ämnen i den omfattning som krävs för grundläggande behörighet som individuellt val kvarstår.

  De behörighetsgivande kurserna inom barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma del flyttas till den gymnasiegemensamma delen och är obligatoriska för eleverna på programmen barn-och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. För närvarande sker inga förändringar i programfördjupningen.

  Eleverna har möjlighet att välja bort hela eller delar av högskolebehörighet om de inte ser den som relevant i sin utbildning och ska då meddela rektor senast i slutet av föregående termin som kursen ges. Eleverna kan även läsa in behörigheten inom det individuella valet eller programfördjupningen. Därmed kommer även dagens möjlighet att uppnå grundläggande behörighet inom ramen för 2500 gymnasieprogram att finnas kvar.

  Det ska dock vara elevens eget val om han eller hon vill använda det individuella valet eller programfördjupningen till att läsa kurser som ger grundläggande behörighet eller till andra kurser som huvudmannen erbjuder.

  Alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. För att det ska vara möjligt utan att minska yrkesförberedelsen ska programmens omfattning utökas, både vad gäller gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Det ska dock vara möjligt att välja bort den grundläggande behörigheten.

  Yrkesprogrammen barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet ska utökas till 2700 gymnasiepoäng och övriga yrkesprogram ska utökas till 2 800 gymnasiepoäng. De utökade poängen kan bara användas för den grundläggande behörigheten. Utökningen gäller även yrkesprogram med avvikelser som exempelvis särskilda varianter, utbildningar med egna examensmål och nationellt godkända idrottsutbildningar.

  Studier på nationella program ska bedrivas som heltidsstudier och gymnasiepoäng ska även fortsättningsvis vara ett mått på studiers omfattning. Genom förändringen behöver yrkesprogrammen ”förtätas”, vilket innebär att elever som läser grundläggande behörighet inom de gymnasiegemensamma ämnena kommer att läsa fler gymnasiepoäng per termin.

  Omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande i lärlingsutbildningen kommer inte ändras. Den beräknas även fortsättningsvis i förhållande till 2 500 poäng.