Skolverket reviderar innehållet i tre skolformsdelar inom komvux

Skolverket har beslutat om att genomföra en revidering av kursplanerna i tre skolformsdelar i komvux. Här kan du läsa mer om beslutet och vad det kommer att innebära för dig som är verksam inom komvux.

Skolverket har i uppdrag att kontinuerligt bedöma behovet av utveckling av styrdokument och vid behov föreslå förändringar. I juni 2023 fattade myndigheten beslut om att revidera kursplaner inom

 • komvux på grundläggande nivå
 • komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå
 • komvux i svenska för invandrare (sfi).

Syftet med revideringen

Syftet med revideringen är att säkerställa att skolformsdelarnas styrdokument i högre grad blir relevanta, begripliga och kända i relation till målen i skollagen och läroplanen. För att uppnå detta är det centralt att formuleringarna i kursplanerna anpassas till målgrupperna.

Lika viktigt är det att säkerställa balansen mellan likvärdighet, flexibilitet och individanpassning. Kursplanerna ska även fortsättningsvis kunna användas i kombination med kurser inom komvux alla skolformsdelar.

De förändrade kursplanerna planeras att börja gälla 1 juli 2025.

Bakgrunden till revideringen

Bakgrunden till beslutet är i korthet följande:

 • De övergripande målen för komvux i skollagen har utökats och nu innehåller de formuleringar om att utbildningen ska kunna ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning och utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen.
 • Läroplanens inledande delar har fått ändrade formuleringar.
 • Ytterligare förändringar är att komvux som anpassad utbildning och komvux i svenska för invandrare (sfi) numera ingår som skolformsdelar i komvux.

Det här innebär revideringen

Enligt beslutet ska Skolverket revidera kursplanerna inom de tre skolformsdelarna utifrån ett antal prioriterade behov.

 • Kopplingen mellan skollagens mål för komvux och kursplanerna behöver bli tydligare. Därför kommer vi att ta fram kursplaner med tydligare utgångspunkt i skollagens mål för komvux. Fokus kommer att ligga på de senast tillkomna målen.
 • Läroplanens övergripande delar och kursplanerna behöver samordnas bättre. Därför kommer vi att undersöka vilka delar i läroplanen som behöver stärkas i kursplanerna.
 • Kursplanerna behöver anpassas bättre efter målgruppen vuxna elever samt efter deras förutsättningar och behov.
 • Skolverket ska också revidera kursplanerna inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå för att stärka elevernas möjligheter att tillägna sig de kunskaper som behövs i samhälls-, vardags- och arbetslivet. Eventuellt kan det bli aktuellt att ta fram helt nya kurser efter målgruppens behov.
 • Skolverket har identifierat ett behov av tydligare progression mellan kurser, nationella delkurser och skolformsdelar. Vi ser också att betygskriterierna behöver bli mindre detaljerade för att möjliggöra en allsidig och relevant bedömning av elevens kunskaper.
 • Skolverket ska analysera om kursplanen i sfi bör ha samma struktur som övriga kursplaner.
 • Skolverket ska även kartlägga användningen av orienteringskurser för att ta reda på om vissa av dem i stället kan bedrivas som nationella kurser inom komvux på grundläggande nivå eller komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.

Vad händer nu?

På bilden nedan får du en överblick över hur Skolverket arbetar med revideringen av kursplanerna.

Tidslinje för arbetet med revideringen

 • I juni 2023 fattade Skolverket beslut om att revidera befintliga kursplaner.
 • Förslag på reviderade kursplaner kommer att utarbetas under hösten 2023.
 • Skolverkets förslag till reviderade kursplaner kommer att skickas ut på remiss våren 2024.
 • De reviderade kursplanerna börjar gälla den 1 juli 2025. Eventuella nya kursplaner kommer att tas fram enligt en särskild tidsplan, som kommer att presenteras när ett beslut om nya kursplaner har fattats.

Nedladdningsbar bild med tidslinjen för revideringsarbetet Pdf, 104 kB.

Tidsplanen och övrig information kommer att uppdateras löpande allt eftersom arbetet med revideringen fortskrider.

Senast uppdaterad 14 september 2023