Skolverket reviderar innehållet i tre skolformsdelar inom komvux

Skolverket ser över kursplanerna i tre av komvux skolformsdelar. I översynen ingår bland annat revideringen av ett stort antal kursplaner. På uppdrag av regeringen tar vi också fram förslag till nya sfi-kurser och yrkeskurser i komvux på grundläggande nivå. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som är verksam inom komvux.

Vad är nytt?

I juni 2023 fattade Skolverket beslut om att bland annat revidera kursplanerna inom komvux på grundläggande nivå, komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi)

Revideringen omfattar de flesta kursplanerna i komvux på grundläggande nivå och komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå. Dessa kursplaner planeras börja användas den 1 juli 2025.

Undantagna är samtliga kursplaner för svenskämnena, som börjar gälla vid ett senare datum. Bakgrunden är att Skolverket har identifierat behov av mer omfattande revideringar av dessa kursplaner.

I april 2024 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att även ta fram förslag till nya kurser i sfi och yrkeskurser i komvux på grundläggande nivå. Studieomfattningen av de nya sfi-kurserna ska framgå i form av verksamhetspoäng.

I regeringsuppdraget ingår också att ta fram förslag på en eller flera nationella kurser för grundläggande läs- och skrivinlärning, som ska kunna läsas före eller kombineras med övriga kurser inom sfi. Uppdraget ska delredovisas för regeringen senast den 11 november 2024 och slutredovisas senast den 15 december 2025.

Läs mer om regeringsuppdraget här: Regeringsuppdraget om sfi och yrkeskurser i komvux på grundläggande nivå Länk till annan webbplats.

Revideringen av kursplaner i två skolformsdelar

Syftet med revideringen är att säkerställa att skolformsdelarnas styrdokument i högre grad blir relevanta, begripliga och kända i relation till målen i skollagen och läroplanen. För att uppnå detta är det centralt att formuleringarna i kursplanerna anpassas till målgrupperna.

Lika viktigt är det att säkerställa balansen mellan likvärdighet, flexibilitet och individanpassning. Kursplanerna ska även fortsättningsvis kunna användas i kombination med kurser inom komvux alla skolformsdelar.

Bakgrunden till beslutet är i korthet följande:

 • De övergripande målen för komvux i skollagen har utökats och nu innehåller de formuleringar om att utbildningen ska kunna ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning och utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen.
 • Läroplanens inledande delar har fått ändrade formuleringar.
 • Ytterligare förändringar är att komvux som anpassad utbildning och komvux i svenska för invandrare (sfi) numera ingår som skolformsdelar i komvux.

Det här innebär revideringen

Enligt beslutet ska Skolverket revidera kursplanerna inom de tre skolformsdelarna utifrån ett antal prioriterade behov.

 • Kopplingen mellan skollagens mål för komvux och kursplanerna behöver bli tydligare. Därför kommer vi att ta fram kursplaner med tydligare utgångspunkt i skollagens mål för komvux. Fokus kommer att ligga på de senast tillkomna målen.
 • Läroplanens övergripande delar och kursplanerna behöver samordnas bättre. Därför kommer vi att undersöka vilka delar i läroplanen som behöver stärkas i kursplanerna.
 • Kursplanerna behöver anpassas bättre efter målgruppen vuxna elever samt efter deras förutsättningar och behov.
 • Skolverket har identifierat ett behov av tydligare progression mellan kurser, nationella delkurser och skolformsdelar. Vi ser också att betygskriterierna behöver bli mindre detaljerade för att möjliggöra en allsidig och relevant bedömning av elevens kunskaper.
 • Kursplanerna i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå ska också revideras för att stärka elevernas möjligheter att tillägna sig de kunskaper som behövs i samhälls-, vardags- och arbetslivet. Eventuellt kan det bli aktuellt att ta fram helt nya kurser efter målgruppens behov.
 • Skolverket ska analysera om kursplanen i sfi bör ha samma struktur som övriga kursplaner.
 • Skolverket ska även kartlägga användningen av orienteringskurser för att ta reda på om vissa av dem i stället kan bedrivas som nationella kurser inom komvux på grundläggande nivå eller komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.

Regeringsuppdraget om sfi och yrkeskurser i komvux på grundläggande nivå

I april 2024 fick Skolverket i uppdrag att ta fram förslag till nya kurser i sfi. Kurserna ska vara anpassade till att elever har olika studiebakgrund. Kurserna ska även kunna ha olika inriktningar utifrån elevernas behov och mål med studierna. De nya kursernas studieomfattning ska framgå i form av verksamhetspoäng.

I uppdraget ingår det bland annat även att Skolverket ska ta fram en eller flera nationella kurser för grundläggande läs- och skrivinlärning. Kursen eller kurserna ska kunna läsas innan eller kombineras med övriga kurser inom sfi.

Skolverket har även fått i uppdrag att ta fram förslag till yrkeskurser i komvux på grundläggande nivå. Kurserna ska

 • ge grundläggande yrkeskunskaper och innehålla praktiska inslag
 • kunna byggas på till utbildning på gymnasial nivå om individen vill det
 • kunna kombineras med bland annat språkutbildning i svenska i de fall det behövs.

Kurserna ska svara mot de kompetenskrav som olika branscher ställer och de ska kunna leda till arbete inom de branscher där yrkeskurser tas fram. De ska också kunna kombineras till hela yrkesutbildningar på grundläggande nivå.

Skolverket har fått i uppdrag att ta fram förslag till sådana yrkesutbildningar. I arbetet med att fram kurserna ska myndigheten inhämta synpunkter från de nationella programråden för gymnasial utbildning. Det ska vara frivilligt för kommunerna att erbjuda yrkeskurserna.

Skolverket ska även lämna förslag på hur statsbidrag skulle kunna lämnas för kurserna och yrkesutbildningarna enligt förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 11 november 2024 och slutredovisas senast den 15 december 2025.

Ta del av vår remiss

Fram till och med den 24 juli 2024 kan du ta del av, och lämna synpunkter på, Skolverkets förslag till ändringar i kursplaner för komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och komvux på grundläggande nivå.

Förslag till föreskrifter om ändring i kursplaner i två skolformsdelar inom komvux Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 juni 2024

Innehåll på denna sida