Remiss: Förslag till föreskrifter om ändring i kursplaner i två skolformsdelar inom komvux

Nu kan du ta del av Skolverkets förslag till ändringar i kursplaner för komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och komvux på grundläggande nivå. Du kan lämna synpunkter på förslagen fram till den 24 juli 2024.

Remissens innehåll

Remissen innehåller förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter om kursplaner för komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och komvux på grundläggande nivå.

Remissförslagen är resultatet av myndighetens egeninitierade översyn av kursplanerna inom

  • komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå
  • komvux på grundläggande nivå
  • komvux i svenska för invandrare (sfi).

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk i komvux på grundläggande nivå och komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå ingår inte i denna första remissomgång. Det gör inte heller språk och kommunikation i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå eller komvux i sfi. Dessa kursplaner remitteras vid senare tillfälle.

Syftet med översynen är att stärka förutsättningarna för en utbildning av god kvalitet. De reviderade kursplanerna ska också stärka likvärdigheten i undervisningen och öka möjligheterna till flexibilitet och individanpassning.

Ta del av förslagen

Missiv Pdf, 109 kB.

Sändlista Pdf, 102 kB.

Konsekvensutredning Pdf, 437 kB.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå Pdf, 396 kB.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Pdf, 653 kB.

Så lämnar du synpunkter

Du skickar dina synpunkter som e-post till remiss.oversynkomvux@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 2024:253 i ämnesraden.

Skolverket önskar få synpunkter på innehållet i de förslag till ändringar i kursplaner som ingår i remissen. Det är viktigt att du tydligt anger vilka förslag och ändringar som du tycker till om.

Du kan lämna dina synpunkter fram till den 24 juli 2024.

Vilken enskild person som helst kan lämna synpunkter på våra förslag. Det går även bra för en organisation eller en grupp att lämna synpunkter.

Efter remissperioden tar vi tillvara alla synpunkter och bearbetar förslagen. Det är många perspektiv som ska balanseras för de slutliga förslagen till reviderade kursplaner som Skolverket sedan avser att besluta om.

Publicerades den .